Viimati ajakohastatud: 08/12/2022

CE-märgis

On palju tooteid, millel peab olema CE-märgis, enne kui neid võib ELis müüa. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud ning see vastab ELi ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele. CE-märgis on nõutav kogu maailmas valmistatud toodete puhul, mida turustatakse ELis.

Millal on CE-märgis kohustuslik?

CE-märgis peab olema ainult neil toodetel, mille suhtes kehtivad ELi nõuded, mille kohaselt on CE-märgis kohustuslik.

Mõne toote suhtes kehtivad samal ajal mitmesugused ELi nõuded. Peate hoolitsema selle eest, et teie toode vastab enne CE-märgise lisamist kõikidele asjaomastele nõuetele. Kui toote suhtes ei kehti ELi nõudeid või kui tootel ei pea kõnealuste nõuete kohaselt CE-märgist olema, ei tohi sellisele tootele CE-märgist lisada.

Kuidas CE-märgist saada?

Tootjana lasub teil ainuvastutus kinnitada toote vastavust kõigile nõuetele. Teil ei ole CE-märgise kasutamiseks vaja luba, kuid peate enne märgise lisamist tegema järgmist:

Kui olete tootele CE-märgise lisanud, peate pädeva riikliku asutuse nõudmisel esitama selle kohta kogu teabe ja tõendavad dokumendid.

Kas vajate sõltumatut hindamist?

Peate kindlaks tegema, kas teie toodet peab kontrollima teavitatud asutus. Selle kohta leiate teavet teie toote suhtes kohaldatavatest õigusaktidest: otsige eeskirju tootekategooria järgi.

See ei ole kõigi toodete puhul kohustuslik.

Kui peate kaasama teavitatud asutuse, peab CE-märgise juures olema teavitatud asutuse identifitseerimisnumber. CE-märgise ja identifitseerimisnumbri võib lisada eraldi, kuid nii, et need on omavahel selgelt seotud.

Et leida teavitatud asutus, kes saab teie toote sertifitseerida, võite kasutada Nando andmebaasi.

Kui sõltumatu asutus ei pea tõendama teie toote vastavust tehnilistele nõuetele, peate seda tegema teie ise. Selleks tuleb hinnata ja dokumenteerida ohud, mis võivad toote kasutamisel ilmneda.

Kas selle eest nõutakse tasu?

Kui tootja teeb vastavushindamise ise, ei pea ta selle eest tasuma. Kui otsustate kasutada teavitatud asutuse teenuseid või kui teie toote suhtes kehtivate ELi nõuete kohaselt peab teavitatud asutus tegema sõltumatu hindamise, peate teavitatud asutusele tema teenuste eest maksma. Tasu suurus sõltub sellest, millist sertifitseerimismenetlust toote puhul tuleb kasutada, toote keerukusest jms.

Kuidas CE-märgis tuleb tootele lisada?

CE-märgis peab olema nähtav, loetav ja kustutamatu.

Selle alguses peavad olema ühekõrgused ja vähemalt 5mm suurused (kui asjaomaste nõuetega ei ole teisiti ette nähtud) tähed „CE“.

Kui soovite CE-märgist vähendada või suurendada, peate säilitama nende kahe tähe proportsioonid. Tingimusel et tähed jäävad nähtavaks, võib CE-märgise välimus varieeruda (nt värvide kasutamine, reljeefne või sissepressitud).

Kui CE-märgist ei saa lisada tootele endale, võite selle lisada pakendile, kui see on olemas, või tootega kaasas olevatele dokumentidele. Kui teie toote suhtes kohaldatakse mitut ELi direktiivi/määrust, mille kohaselt peab CE-märgise lisama, tuleb tootega kaasas olevatesse dokumentidesse märkida, et toode vastab kõigile kohaldatavatele ELi direktiividele/määrustele.

CE-märgise kujutise failid saate alla laadida siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROW) portaalist.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: