Viimati ajakohastatud: 20/09/2022

Isikustamata andmete vaba liikumine

Üksikisikutel, ettevõtjatel ja organisatsioonidel on õigus kasutada, koguda, talletada, edastada ja hallata isikustamata andmeid ning kasutada andmekeskuseid ja pilveteenuseid kõikjal ELis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki).

See aitab teil vältida võimalikke topeltkulusid. Te saate näiteks koondada oma IT-taristu ühte ELi riiki, isegi kui tegutsete mitmes riigis.

Isikuandmed, isikustamata andmed ja segaandmekogumid

Isikuandmed on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta ja need vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse eeskirjadele.

Isikustamata andmete kogud on järgmised:

Segaandmekogumid on isikuandmete ja isikustamata andmete kogud, näiteks äriühingu maksuaruanne, mis sisaldab äriühingu tegevdirektori nime ja telefoninumbrit. Enamikul juhtudel on segaandmekogumites sisalduvad isikuandmed ja isikustamata andmed lahutamatult seotud. Kui te käitlete selliseid segaandmekogumeid, peate järgima isikuandmete kaitse üldmääruse eeskirju.

Saate oma andmeid talletada kõikjal ELis, sh pilveteenuste serverites.

Võite ise valida andmete talletamise või töötlemise asukoha, välja arvatud allpool kirjeldatud erandjuhtudel.

Kui kasutate andmete talletamiseks pilveteenust, peab teil olema võimalus pilveteenuse osutajat hõlpsasti vahetada või portida andmed tagasi majasisesesse IT-süsteemi. Mitu pilveteenuse osutajat on selle tagamiseks allkirjastanud tegevusjuhendi. Teenuseosutajate loetelu ja tegevusjuhend on kättesaadav pilveteenuse osutajate vahetamise ja andmete ülekandmise töörühma (SWIPO) veebisaidil en .

Andmete lokaliseerimise nõuded ELis

Erandjuhtudel võivad ELi riigid piirata teatavate andmete liikumist, kuid ainult juhul, kui see on põhjendatud avaliku julgeolekuga. Selline põhjendus võib kehtida näiteks juhul, kui andmed on seotud käimasolevate terrorismivastaste uurimistega või kui andmete kadumine võib põhjustada suure liiklusõnnetuse (näiteks lennujuhtimisandmete puhul). Need erandid sõltuvad siseriiklikest õigusaktidest. Isikustamata andmete vaba liikumist käsitlev ELi määrus annab juurdepääsu teabele selliste andmete lokaliseerimise piirangute kohta.

Riiklik teave ja kontaktpunktid

Isikustamata andmete vaba liikumist käsitlevas ELi määruses on esitatud kaks teabepunkti, mida ELi riigid peavad esitama:

Allolevast jaotisest Küsige riiklikult ametiasutuselt leiate ühtse teabepunkti ja ühtse kontaktpunkti iga riigi tasandil.

Andmete jagamine pädevate asutustega

Pädeva asutuse seadusjärgse taotluse korral peate andmed talle kättesaadavaks tegema ka juhul, kui neid hallatakse ja talletatakse teises ELi riigis. Selle nõude eiramise korral võidakse määrata riigi seadustega ette nähtud karistus.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Valige riik
Bulgaaria
The Ministry of eGovernment
Tšehhi
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Taani
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Eesti
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Soome
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Saksamaa
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Itaalia
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Leedu
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luksemburg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Madalmaad
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Poola
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovakkia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Sloveenia
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Hispaania
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Rootsi
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: