Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Koondamised

Kollektiivsed koondamised

Kui teie äriühingul on majandusraskusi ning soovite koondada töötajaid, siis peaksite teadma, millised on teie kohustused seoses kollektiivsete koondamistega.

Mida käsitatakse kollektiivse koondamisena?

See, kas koondamine on käsitatav kollektiivse koondamisena sõltub äriühingu töötajate koguarvu ning koondatavate isikute arvu suhtest.

Töötajate koguarv

Koondatavad töötajad

Koondamise periood

20-100

Minimaalselt 10

30 kalendripäeva

100-300

Minimaalselt 10%

30 kalendripäeva

300 või rohkem

Minimaalselt 30

30 kalendripäeva

Hoiatus

Mõnedes ELi liikmesriikides on kollektiivse koondamise eeskirjad rohkem töötajaid kaitsvad ning seetõttu võivad ülemised piirmäärad olla madalamad.

Teie kohustus teavitada ja konsulteerida

Kui kavatsete ette võtta kollektiivse koondamise, peate varakult alustama konsulteerimist töötajate esindajatega ning esitama neile kirjalikult:

Samuti peaksite teavitama asjaomast avaliku sektori asutust eelpoolnimetatud punktidest kirjalikult.

Millal eeskirju ei kohaldata?

Teabe esitamine ja konsulteerimine enne kollektiivset koondamist ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

Töötajate esindajatega konsulteerimisel peaksite töötajate esindajatega läbi arutama erinevad valikuvõimalused kollektiivse koondamise vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis koondatavate töötajate arvu vähendamiseks. Samuti tuleks arutada koondatavate töötajate ümberkoolitamist või ümberpaigutamist.

Jõustumise aeg

Kui pärast töötajate esindajatega konsulteerimist otsustate töötajad koondada, peate sellest kirjalikult teavitama oma riigi pädevat ametiasutust.

Hoiatus

Riiklike õigusaktidega võidakse sellisest kohustusest loobuda, kui kollektiivne koondamine tuleneb äriühingu majandustegevuse lõpetamisest kohtuotsuse järgselt

Kollektiivne koondamine saab toimuda mitte varem kui 30 kalendripäeva pärast seda, kui pädevale ametiasutusele on saadetud kirjalik teatis. Seda ajavahemikku kasutatakse koondamisest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmiseks. ELi liikmesriigid saavad teatud juhtudel seda ajavahemikku kas vähendada või pikendada kuni 60 päevani.

Töötajate õigused juhul, kui äriühing võetakse üle

Äriühingute ülevõtmisega kaasnevad ka kohustused seoses töötajatega. ELi eeskirjadega sätestatakse miinimumnõuded. Mõnedes ELi liikmesriikides võivad need eeskirjad olla rohkem töötajaid soodustavad.

Automaatne koondamisõigus puudub

Äriühingu osaline või terviklik ülevõtmine ei anna teile automaatselt õigust töötajaid koondada. Kõik äriühingu ülevõtmise hetkel töölepingutes kehtinud õigused ja kohustused kantakse teile üle.

Samuti peate jätkuvalt täitma mis tahes kollektiivse lepingu tingimusi, mis ülevõtmise hetkel kehtivad, kuni need lõpevad, aeguvad või hakkab kehtima uus leping. Kehtiva lepingu täitmise perioodi võidakse mõnedes ELi liikmesriikides vähendada, kuid see peab olema vähemalt 1 aasta.

Hoiatus

Vaatamata sellele on teil juhul, kui majanduslikel, tehnilistel või organisatsioonilistel tingimustel peate tegema tööjõu osas muudatusi, õigus töötajaid vallandada.

Erandid

Kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti, ei ole te kohustatud võtma üle eelmise tööandja kohustusi seoses töötajate õigusega saada vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni täiendavate tööandja või tööandjatevaheliste pensionikavade alusel väljaspool riiklikke sotsiaalkindlustuskavasid.

Kui võtate üle äriühingu, mille suhtes on algatatud pankroti- või maksejõuetusmenetlus ning mille varade likvideerimise üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, siis eespoolnimetatud eeskirjad ei kehti (kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti).

Kollektiivsed õigused pärast ülevõtmist

Töötajate esindajad

Kui võtate üle äriühingu, kuid säilitate selle autonoomsuse, peavad töötajate esindajad säilitama oma staatuse ja ülesanded. Kui äriühing ei tegutse enam autonoomselt, peavad töötajad olema nõuetekohaselt esindatud kuni töötajate esindajad on ametisse ennistatud või nimetatud.

Kohustus teavitada ja konsulteerida

Töötajate esindajatele (ning teatavatel juhtudel töötajatele) tuleb esitada järgmine teave:

Samuti tuleb töötajate esindajatega õigeaegselt konsulteerida mis tahes töötajate suhtes kavandatavate meetmete teemal.

Teave riikide kohta:

Valige riik

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: