Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 29/11/2022

Kulud ja nende hüvitamine: plaaniline ravi välismaal

Teises ELi riigis saadud plaanilise ravi kulude kandmiseks on kaks võimalust.

1. Teie ravikindlustuse pakkuja katab kõik kulud ise.

Kui teid siiski ravitakse riigis, kus patsiendid maksavad tavaliselt oma ravi eest ise ja alles seejärel hüvitab ravikindlustuse pakkuja neile kantud kulud, peate võib-olla kandma ravikulud ise. Seejärel peaksite ravikulude hüvitamiseks pöörduma asjaomase asutuse poole riigis, kus te ravi saate. Nemad hüvitavad teile kulud otse sama määra alusel, kui kohalikele elanikele.

Teil on ka õigus taotleda hüvitamist hoopis oma ravikindlustuse pakkujalt, kui olete naasnud oma koduriiki. Kui teie välismaal saadud ravi hüvitamise määr on kõrgem riigis, kus te kindlustatud olete, on teil õigus tekkiva vahe katmiseks taotleda oma ravikindlustuse pakkujalt lisahüvitist.

2. Te võite maksta oma ravi eest ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

Võib juhtuda, et peate taotlema eelnevat luba raviks, mis eeldab haiglas ööbimist või väga spetsialiseeritud ja kuluka meditsiinitaristu kasutamist. Võtke ühendust oma ravikindlustuse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga. Samuti leiate lingid nende raviteenuste loeteludele, mille puhul on vaja eelnevat luba teie riigis.

Selle võimaluse puhul võidakse teid teises ELi riigis kohelda erapatsiendina ja küsida erapatsientidele kehtestatud hindu isegi avalik-õiguslikes asutustes. Teile hüvitatakse ravikulud aga vastavalt avalik-õiguslike asutuste hindadele, seega peate vahe ise tasuma.

Hoiatus

Šveitsis ravikulusid ilma S2-vormita ei hüvitata.

Näide 1

Te ei vaja alati eelnevat luba, kuid kulud võivad olla erinevad

Hugo soovib saada Saksamaal läätsekae ravi (mis on hõlmatud tema ravikindlustusega). Ravi maksab Saksamaal rohkem kui tema koduriigis. Kuna Hugo soovib, et talle hüvitatakse kogukulu, peab ta ravikindlustuse pakkujalt taotlema eelnevat luba (S2-vorm). Kui talle luba antakse, siis võib ta minna ja saada ravi välismaal ning kõikide kulude hüvitamine peaks üldjuhul toimuma asjaomaste asutuste vahel otse. Siiski võib tema ravikindlustuse pakkuja keelduda S2-vormi väljastamisest, kui Hugole on võimalik ravi osutada tema koduriigis meditsiiniliselt põhjendatud tähtaja jooksul. 

Ka Yvonne soovib saada sama ravi Saksamaal. Ka tema puhul on selline ravi hõlmatud tema ravikindlustusega. Ta soovib ravi saada niipea kui võimalik. Yvonne võtab ühendust oma koduriigi riikliku kontaktpunktiga, et teha kindlaks, kas ta peab taotlema eelnevat luba, ning saab teada, et ta ei pea seda tegema, sest ravi ei hõlma haiglas ööbimist ega väga spetsialiseeritud ja kuluka meditsiinitaristu kasutamist. Seetõttu läheb ta välismaale ja saab ravi erakliinikus. Yvonne maksab teenuse eest ise ning taotleb oma ravikindlustuse pakkujalt selle osalist hüvitamist, kui ta tagasi on. Ilma S2-vormita hüvitab tema ravikindlustuse pakkuja vaid tema koduriigis kehtestatud riikliku määra. Seega peab Yvonne kandma Saksamaal asuvale erakliinikule makstud hinna ja oma koduriigis kehtiva hüvitismäära vahe.

Näide 2

Mõnikord on vaja osa kuludest ette maksta, isegi kui eelnev luba on olemas

Agata soovib saada keerulist kirurgilist ravi Soome haiglas, mis kuulub riiklikusse tervishoiusüsteemi. Selleks operatsiooniks on vaja tema päritoluriigi ravikindlustuse pakkujalt eelnevat luba. Seega taotleb Agata eelnevat luba (S2-vorm) ja kui ta selle saab, kaetakse tema ravikulud otse.

Ka Bernard soovib sama kirurgilist ravi Soomes, kuid erahaiglas. Ta peab ikkagi taotlema eelnevat luba, kuid otsemakse võimalus sel juhul ei kehti. Kui ta eelneva loa saab, peab ta kõigepealt operatsiooni eest ise maksma ja alles seejärel saab ta taotleda kulude hüvitamist. Ta peaks saama hüvitist tema koduriigis sama liiki operatsiooni puhul kohaldatava määra ulatuses ning kandma ravihinna ja hüvitatava summa vahe.

Olenemata sellest, millise võimaluse te valite, ei saa teie ravikindlustuse pakkuja teie eelneva loa taotlust tagasi lükata juhul, kui:

Üksikasjalikuma teabe saamiseks kulude ja nende hüvitamise kohta, võtke palun otse ühendust oma ravikindluse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga ELi riigis, kus te olete kindlustatud.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: