Viimati ajakohastatud: 03/01/2023

Laevareisijate õigused

Õigused hilinemise ja tühistamise korral

ELi eeskirjad laevareisijate õiguste kohta kehtivad enamikel merel või siseveekogudel (jõed, järved ja kanalid) toimuvate praami- ja kruiisireiside puhul ning samuti

Need eeskirjad ei kehti

Vedaja peab teile reisi jooksul andma selget ja tõepärast teavet nii osutatava teenuse kui ka reisijate õiguste kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas on korraldatud puuetega või piiratud liikumisvõimega reisijate juurdepääs. See teave peab olema esitatud kujul, mida saavad kasutada ka puuetega inimesed.

Õigused merel toimuvate vahejuhtumite korral

ELi eeskirjad ei hõlma vahejuhtumite korral mitte ainult teid, vaid ka teie sõidukit või muud liikumisvahendit. Nendes eeskirjades on sätestatud ka vedaja kohustused. Need eeskirjad kehtivad nii riigisisestel kui ka rahvusvahelistel merereisidel, kui

Enne reisi peab vedaja andma teile selget ja asjakohast teavet teie reisijaõiguste kohta, tehes seda juba pileti ostmisel, kui ostate pileti ELi riigist, või hiljemalt laeva väljumisel, kui reis algab väljaspool ELi.

Mis läks valesti?

Kuidas oma õigusi nõuda?

Teie laevareis tühistati

Kui praam või kruiisilaev, millele teil on broneering, hilineb või reis tühistatakse, peab vedaja või terminali haldav asutus teile teatama uue eeldatava väljumis- ja saabumisaja 30 minuti jooksul pärast algselt kavandatud väljumisaega. Samuti peavad nad teile andma teavet teie reisijaõiguste kohta.

Kui teenus tühistatakse, peab vedaja pakkuma teile järgmisi valikuvõimalusi:

või

Kui jääte tühistamise tõttu jätkutranspordist maha, peab vedaja tegema kõik endast oleneva, et anda teile teavet alternatiivsete ühenduste kohta.

Samuti on teil õigus

Teil ei ole õigust majutusele, kui tühistamise põhjuseks on rasked ilmastikutingimused.

Teie laevareis väljub hilinemisega

Kui praam või kruiisilaev, millele teil on broneering, hilineb või reis tühistatakse, peab vedaja või terminali haldav asutus teatama teile uue eeldatava väljumis- ja saabumisaja 30 minuti jooksul pärast algselt kavandatud väljumisaega. Samuti peavad nad teile andma teavet teie reisijaõiguste kohta.

Kui teenuse osutamine hilineb rohkem kui 90 minutit, peab vedaja teile pakkuma valiku järgmiste võimaluste vahel:

või

Samuti on teil õigus

Teil ei ole õigust majutusele, kui tühistamise põhjuseks on rasked ilmastikutingimused.

Teie laevareis jõudis sihtkohta hilinemisega

Kui saabusite oma lõppsihtkohta rohkem kui tunnise hilinemisega, on teil õigus saada hüvitist. Hüvitise suurus sõltub hilinemise pikkusest – hüvitise alammäär on 25%, kuid mitte rohkem kui 50% piletihinnast.

Hoiatus

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui hilinemise põhjustasid rasked ilmastikutingimused või erakorralised asjaolud, näiteks loodusõnnetus (tulekahju või maavärin) või julgeolekuoht.

Teie pagas läks merereisi ajal kaduma, ei jõudnud õigeks ajaks kohale või sai kahjustada

Kui teie pagas või sõiduk läheb merel toimunud vahejuhtumi käigus kaotsi, ei jõua õigeks ajaks kohale või saab kahjustada, on teil õigus saada vedajalt hüvitist kuni umbes 2700 eurot kajuti pagasi eest ja 15 500 eurot sõiduki eest, mis hõlmab sõidukis olnud pagasit. Teil ei ole õigust hüvitisele, kui vedaja suudab tõendada, et see ei olnud tema süü. Muude väärisesemete kadumise või kahjustumise eest (näiteks raha, ehted, kunstiteosed jne) on teil õigus umbes 4100 euro suurusele hüvitisele tingimusel, et te olite need vedajale hoiule andnud.

Juhul kui kaotsi läheb või kahjustada saab teie ratastool või muu liikumisabivahend, on teil õigus nõuda sisse selle asendamise või parandamise kulud.

Hoiatus

Raha, vabalt kaubeldavate väärtpaberite, kulla, lauahõbeda, ehete, ornamentide, kunstiteoste ja muude väärisesemete kaotuse või kahjustumise korral kohaldatakse erieeskirju.

Te saite merel toimunud vahejuhtumi käigus vigastada

Kui saate merel toimunud vahejuhtumi käigus vigastada, on teil õigus saada vedajalt või tema kindlustusandjalt hüvitist ligikaudu 300 000 euro ulatuses. Kui kahju ületab seda summat, on hüvitist võimalik suurendada kuni ligi 490 000 euroni. Samuti on teil õigus saada ettemaksu, mis on proportsionaalne kantud kahjuga, et katta võimalikud kiireloomulised vajadused, kui vigastuse põhjustas laevahukk, ümberminek, kokkupõrge, laeva madalikulesõit, plahvatus või tulekahju laevas või laeva defekt.

Hoiatus

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui vedaja suudab tõendada, et juhtumi põhjustasid tema kontrolli alt väljas olevad erakorralised asjaolud, näiteks loodusõnnetus või julgeolekuoht.

Te olete merel surmaga lõppenud vahejuhtumi ohvri ülalpeetav

Kui olete merel surmaga lõppenud vahejuhtumi ohvri ülalpeetav, on teil õigus saada vedajalt või tema kindlustusandjalt hüvitist ligikaudu 300 000 euro ulatuses. Teatud juhtudel võib hüvitist suurendada maksimaalselt ligikaudu kuni 490 000 euroni. Samuti on teil õigus saada ettemaksu vähemalt 21 000 euro ulatuses, et katta võimalikud kiireloomulised vajadused, kui surma põhjustas laevahukk, ümberminek, kokkupõrge, laeva madalikulesõit, plahvatus või tulekahju laevas või laeva defekt.

Hoiatus

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui vedaja suudab tõendada, et vahejuhtumi põhjustasid tema kontrolli alt väljas olevad erakorralised asjaolud, näiteks loodusõnnetus või julgeolekuoht.

Hilinemise ja tühistamisega seotud nõuded

Kui leiate, et teie õigustest ei ole kinni peetud, peaksite esitama vedajale kaebuse 2 kuu jooksul pärast teenuse osutamist, mille käigus probleem ilmnes. Vedaja peab kaebusele vastama 1 kuu jooksul ning andma teile lõpliku vastuse mitte hiljem kui 2 kuud pärast kaebuse saamist. Kui te ei ole vastusega päri, võite esitada kaebuse oma riigi pädevale ametiasutusele en . See asutus peaks andma teile oma mittesiduva õigusliku arvamuse selle kohta, kuidas edasi toimida.

Võite ka proovida vaidlust lahendada kohtuvälise menetluse või vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse abil. Kui ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel. Vaidluste kohtuväline lahendamine ja vaidluste veebipõhine lahendamine on vahendid, mida saavad kasutada ainult ELi elanikud.

Soovi korral võite võtta ka ametlikke õigusmeetmeid ja esitada ELi normide kohase hüvitisnõude Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames. Võite anda asja kohtusse ka riigis, kus vedaja on registreeritud. Vedaja vastu liikmesriigi kohtus hagi esitamise tähtajad on igas ELi riigis määratud kindlaks vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Laevareisija õigustega seotud probleemide korral saate nõu ja abi küsida ka oma kohalikust Euroopa tarbijakeskusest.

Merel toimunud vahejuhtumitega seotud nõuded

Pagasi või sõiduki kaotsiminek või kahjustumine

Kui teie salongipagas ja/või sõiduk on merel toimunud vahejuhtumi käigus kaduma läinud või kahjustada saanud, peate sellest vedajat või tema esindajat kirjalikult teavitama. Kõige parem oleks seda teha enne laevalt lahkumist või pagasi kättesaamisel. Kui te ei teavita vedajat 15 päeva jooksul pärast laevalt lahkumist või pagasi kättesaamist, kaotate õiguse hüvitisele.

Kohtuhagi tuleb esitada hiljemalt 2 aasta jooksul pärast laevalt lahkumist või 2 aasta jooksul pärast kuupäeva, mil laevalt lahkumine oleks pidanud aset leidma, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Hüvitisnõude merel toimunud vahejuhtumi tagajärjel tekkinud kahju kohta saate esitada selle riigi kohtule,

  • kus asub vedaja peamine tegevuskoht või alaline asukoht, või
  • kus asub teie reisi lähte- või sihtkoht, või
  • kus te alaliselt elate, kui vedajal on seal tegevuskoht ning ta kuulub asjaomase riigi kohtualluvusse, või
  • kus on sõlmitud reisileping, kui vedajal on seal tegevuskoht ning ta kuulub asjaomase riigi kohtualluvusse.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: