Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Práva cestujúcich v lodnej doprave

Vedeli ste, že pri cestovaní loďou v rámci EÚ máte isté práva?

V prvom rade vám pri kúpe lístka nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Okrem toho máte práva aj v prípade nečakaných udalostí. Napríklad, ak dôjde k meškaniu alebo zrušeniu lodného spojenia a vy nemôžete nastúpiť na palubu...

...tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak cestujete:

Tieto práva sa nevzťahujú na:

Zrušenie alebo meškanie

Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.

V prípade zrušenia plavby alebo omeškania, ktoré trvá viac ako 90 minút, vám musia ponúknuť:

V prípade, že sa váš odchod omešká o viac ako 90 minút, vo väčšine prípadov máte takisto nárok na:

Ak je príchod do miesta vašej destinácie posunutý o viac ako 1 hodinu, máte nárok na finančnú náhradu. V závislosti od dĺžky meškania vám vzniká nárok na náhradu vo výške 25 % až 50 % ceny lístka.

Dopravca nie je povinný zaplatiť finančnú náhradu, ak loď mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.

Sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dopravcovi do 2 mesiacov od dátumu, kedy uvedená udalosť nastala. Dopravca má 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do 2 mesiacov od prijatia vašej sťažnosti.

Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán en .

Nehody na mori

Ak v dôsledku nehody na mori utrpíte zranenia, máte nárok žiadať dopravcu alebo jeho poisťovňu o náhradu. V prípade úmrtia môžu o náhradu žiadať vaši dediči.

Nárok na náhradu od dopravcu máte aj vtedy, ak pri nehode na mori dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny, vášho vozidla alebo iného majetku.

V prípade osôb so zníženou pohyblivosťou bude náhrada za stratený alebo poškodený vozíček alebo iné podobné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti predstavovať plnú cenu výmeny alebo opravy.

Dopravca je povinný zaplatiť zálohovú platbu na pokrytie bezprostredných finančných potrieb v prípade zranenia alebo úmrtia spôsobeného v dôsledku:

Sťažnosti

Žiadosť o náhradu škody za stratu alebo poškodenie osobného majetku počas nehody na mori môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

O strate alebo poškodení batožiny musíte písomne informovať dopravcu ešte pred vylodením alebo vydaním batožiny, najneskôr však do 15 dní od dátumu vylodenia alebo vydania batožiny. V opačnom prípade strácate nárok na náhradu.

Vo všeobecnosti musíte svoj nárok uplatniť na súde do 2 rokov od udalosti, avšak začatie plynutia tejto lehoty sa môže líšiť v závislosti od okolností straty/poškodenia.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: