Podnikanie
Posledná kontrola : 03/01/2023

Práva cestujúcich v lodnej doprave

Práva v prípade meškania a zrušenia spoja

Pravidlá EÚ týkajúce sa práv cestujúcich v lodnej doprave sa zvyčajne uplatňujú na cestách väčšiny trajektov a výletných lodí po mori alebo na vnútrozemských vodných cestách (rieky, jazerá alebo kanály) a ak cestujete:

Tieto práva sa nevzťahujú na:

Počas cesty vám musí prevádzkovateľ poskytnúť jasné a presné informácie o službách a vašich právach cestujúceho vrátane podmienok, za ktorých je možný vstup ľudí so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Tieto informácie by mali byť dostupné vo formáte zrozumiteľnom aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Práva v prípade meškania a zrušenia plavby

Pravidlá EÚ sa vzťahujú aj na vás, vašu batožinu, vaše vozidlo a v relevantných prípadoch aj na vaše mobilné pomôcky v prípade nehody na mori. V týchto pravidlách sa stanovujú aj súvisiace záväzky dopravcov. Tieto pravidlá sa môžu uplatňovať na vnútroštátne aj na medzinárodné plavby po mori za týchto podmienok:

Pred cestou vám musí dopravca poskytnúť jasné a primerané informácie o vašich právach, ak si lístok kúpite v niektorej z krajín EÚ alebo najneskôr pri odchode, ak sa plavíte z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou EÚ.

K akému problému došlo?

Ako si uplatniť svoje práva?

Vaša cesta loďou bola zrušená

Ak trajekt alebo výletná loď, ktoré ste si zarezervovali, meškajú alebo sú zrušené, dopravca alebo orgán spravujúci terminál vás musí informovať o predpokladanom novom čase odchodu a príchodu najneskôr 30 minút od pôvodne plánovaného času plavby. Takisto vás musí informovať o vašich právach cestujúceho.

V prípade zrušenia plavby vám dopravca musí bezodkladne ponúknuť výber medzi:

alebo

Ak z dôvodu zrušenia plavby zmeškáte prípojné dopravné spojenie, dopravca musí vynaložiť maximálne úsilie na to, aby vás informoval o alternatívnych spojeniach.

Zároveň máte nárok na:

Nárok na ubytovanie nevzniká, ak bola plavba zrušená pre nepriaznivé poveternostné podmienky.

Vaša loď mala meškanie pri odchode

Ak trajekt alebo výletná loď, ktoré ste si zarezervovali, meškajú alebo sú zrušené, dopravca alebo orgán spravujúci terminál vás musí informovať o predpokladanom novom čase odchodu a príchodu najneskôr 30 minút od pôvodne plánovaného času plavby. Takisto vás musí informovať o vašich právach cestujúceho.

V prípade meškania, ktoré trvá viac ako 90 minút, vám musia ponúknuť buď:

alebo

Zároveň máte nárok na:

Nárok na ubytovanie nevzniká, ak bola plavba zrušená pre nepriaznivé poveternostné podmienky.

Vaša loď mala meškanie pri príchode

Ak je príchod do miesta vašej destinácie posunutý o viac ako 1 hodinu, máte nárok na finančnú náhradu. Suma, na ktorú máte nárok, závisí od dĺžky meškania – minimálna výška náhrady je 25 %, maximálna 50 % ceny cestovného lístka.

Upozornenie

Nárok na náhradu nevzniká, ak meškanie zapríčinili nepriaznivé poveternostné podmienky alebo mimoriadne okolnosti, napríklad prírodné katastrofy (požiare alebo zemetrasenia) alebo bezpečnostné hrozby.

Počas nehody na mori došlo k strate, oneskorenému vydaniu alebo poškodeniu batožiny

Ak počas nehody na mori došlo k strate, oneskorenému vydaniu alebo poškodeniu vašej batožiny, máte právo žiadať od dopravcu náhradu škody až do výšky približne 2 700 EUR za príručnú batožinu a 15 500 EUR za vozidlo – táto suma pokrýva aj batožinu vo vozidle. Nárok na odškodnenie nevzniká, ak je dopravca schopný preukázať, že k udalosti nedošlo jeho vinou. Pri strate alebo poškodení ostatných cenností (napr. peňazí, šperkov, umeleckých diel atď.) máte nárok na náhradu vo výške približne 4 100 EUR pod podmienkou, že ste na ich úschovu využili zariadenia poskytnuté prepravcom.

V prípade straty alebo poškodenia vozíčka alebo iného zariadenia na zabezpečenie pohyblivosti máte nárok na preplatenie nákladov spojených s ich výmenou alebo opravou.

Upozornenie

Pri strate alebo poškodení peňazí, cenných papierov, zlata, striebra, klenotov, ozdobných predmetov, umeleckých diel a iných cenností platia osobitné pravidlá.

Pri nehode na mori ste utrpeli zranenie

Ak v dôsledku nehody na mori utrpíte zranenie, máte nárok žiadať od dopravcu alebo jeho poisťovňu náhradu škody až do výšky približne 300 000 EUR. Ak rozsah straty alebo poškodenia túto sumu presahuje, náhrada sa môže zvýšiť až na úroveň približne 490 000 EUR. Takisto máte právo na zálohovú platbu, ktorej výška zodpovedá utrpeným škodám, na pokrytie akýchkoľvek bezprostredných potrieb, ak bolo vaše zranenie spôsobené stroskotaním, prevrátením, kolíziou, nabehnutím lode na plytčinu, výbuchom alebo požiarom na palube alebo poruchou lode.

Upozornenie

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak je dopravca schopný preukázať, že nehodu zapríčinili mimoriadne okolnosti, napríklad prírodné katastrofy alebo bezpečnostné hrozby, ktoré boli mimo jeho kontroly.

Ste nezaopatreným rodinným príslušníkom obete smrteľnej nehody na mori

Ak ste nezaopatreným rodinným príslušníkom obete smrteľnej nehody na mori, máte nárok žiadať od dopravcu alebo jeho poisťovne náhradu škody až do výšky približne 300 000 EUR. Táto náhrada sa môže v niektorých prípadoch zvýšiť až na úroveň približne 490 000 EUR. Takisto máte právo na zálohovú platbu v minimálnej výške 21 000 EUR na pokrytie akýchkoľvek bezprostredných potrieb, ak bola smrť obete spôsobená stroskotaním, prevrátením, kolíziou, nabehnutím lode na plytčinu, výbuchom alebo požiarom na palube alebo poruchou lode.

Upozornenie

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak je dopravca schopný preukázať, že nehodu zapríčinili mimoriadne okolnosti, napríklad prírodné katastrofy alebo bezpečnostné hrozby, ktoré boli mimo jeho kontroly.

Nároky súvisiace s meškaním a zrušením

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, mali by ste podať sťažnosť dopravcovi do 2 mesiacov od plánovaného dátumu plavby, počas ktorej došlo k uvedenému problému. Dopravca má 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať najneskôr do 2 mesiacov od prijatia vašej sťažnosti. Ak ste dostali neuspokojivú odpoveď, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu en vo vašej krajine. Vnútroštátny orgán vám poskytne právne nezáväzné stanovisko k spôsobu, ako by ste mali ďalej postupovať.

Váš spor by sa mohol dať vyriešiť formou mimosúdneho konania v rámci alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ak ste si cestovný lístok zakúpili online, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov online (RSO). ADR a RSO sú dostupné len osobám s pobytom v EÚ.

Zvážiť môžete aj možnosť súdnej žaloby a podať žiadosť o odškodnenie podľa pravidiel EÚ pomocou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je dopravca zaregistrovaný. V prípade žalôb proti dopravcom podaných vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

So žiadosťou o pomoc a poradenstvo pri problémoch týkajúcich sa práv cestujúcich v lodnej doprave sa môžete obrátiť aj na miestne európske spotrebiteľské centrum.

Žiadosti o náhradu škody pri nehodách na mori

Strata alebo poškodenie batožiny alebo vozidiel

Ak pri nehode na mori došlo k strate alebo poškodeniu vašej batožiny či vozidla, musíte o tom dopravcu alebo jeho zástupcu informovať písomne. V ideálnom prípade by ste to mali urobiť pred opustením lode alebo vydaním batožiny. Písomnú informáciu dopravcovi musíte v každom prípade podať najneskôr do 15 dní od dátumu opustenia lode alebo vydania batožiny, ináč nárok na náhradu strácate.

Žiadosť o náhradu musíte predložiť súdu najneskôr do 2 rokov od dátumu opustenia lode alebo do 2 rokov odo dňa, keď ste mali loď opustiť, podľa toho, ktorý z týchto dátumov je neskorší.

Žiadosť o náhradu škody za stratu alebo poškodenie osobného majetku pri nehode na mori môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

  • má dopravca svoje hlavné miesto podnikania alebo trvalý pobyt, alebo
  • sa nachádza miesto začiatku alebo cieľa vašej plavby, alebo
  • máte trvalý pobyt – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému, alebo
  • bola uzavretá cestovná zmluva – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: