Posledná kontrola: 12/09/2022

Energetický štítok

Energetické štítky:

Spotrebiče triedy A (zelená) spotrebúvajú najmenej energie, vďaka čomu sú energeticky najúčinnejšie. Spotrebiče triedy G (červená) spotrebúvajú najviac energie.

Pravidlá EÚ týkajúce sa označovania energetickými štítkami sa vzťahujú aj na niektoré „energeticky významné výrobky": Výrobky alebo systémy, ktoré môžu mať počas používania vplyv na spotrebu energie. Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na použité výrobky ani na dopravné prostriedky určené na prepravu osôb alebo tovaru.

Systém hodnotenia energetickej účinnosti na štítkoch už nebude používať znamienka plus

Od marca 2021 sa v systéme hodnotenia energetickej účinnosti používa len stupnica A až G namiesto doterajších tried A až D. Nová stupnica hodnotenia sa vzťahuje na tieto skupiny výrobkov:

Prvé štyri skupiny výrobkov musia mať štítky so zmenenou stupnicou od 1. marca 2021. Žiarovky a svetelné zdroje musia mať takéto štítky od 1. septembra 2021.

Ďalšie informácie o tom, ako funguje stupnica na energetickom štítku en

Výrobky, ktoré musia byť označené štítkom

V prípade určitých skupín výrobkov musí byť energetický štítok umiestnený jasne na každom výrobku v mieste predaja.

Kategórie výrobkov, ktoré musia byť označené energetickým štítkom:

  • žiarovky a svetelné zdroje
  • vykurovacie telesá
  • chladničky a mrazničky
  • práčky a sušičky
  • klimatizačné zariadenia a ventilátory
  • elektronické displeje vrátane televízorov
  • kuchynské spotrebiče
  • pneumatiky

Ďalšie informácie o označovaní energetickými štítkami a požiadavkách na ekodizajn pre konkrétne výrobky. en

Povinnosti výrobcov a ďalších predajcov

Ak ste výrobca so sídlom v EÚ, dovozca alebo splnomocnený zástupca výrobcu z krajiny mimo EÚ, musíte pred uvedením výrobku na trh EÚ podniknúť tieto kroky:

Energetické štítky môžete vytvoriť pomocou generátora energetických štítkov en alebo tak, že si stiahnete šablóny štítkov vo formáte InDesign en . Štítky s QR kódom sa dajú vytvoriť len v databáze EPREL.

databáze výrobkov EPREL

Všetky výrobky, ktoré si vyžadujú energetický štítok, musia byť ešte pred uvedením na trh v EÚ zaregistrované v databáze EPREL en . K informáciám, ktoré musíte predložiť, patria:

Prvým krokom je vytvorenie „novej dodávateľskej organizácie" (= vaša spoločnosť) na webovom sídle databázy EPREL. To si bude vyžadovať vytvorenie účtu EU Login en . Účet EU Login poskytne aj prístup k usmerneniam k databáze EPREL en s informáciami o procese registrácie.

Predaj cez internet alebo na diaľku

Energetický štítok s informáciami musíte dodať aj vtedy, ak predávate výrobky zákazníkom bez priameho kontaktu. Pri predaji cez internet musíte v blízkosti štítka s cenou a v rovnakej veľkosti písma jasne zobraziť:

alebo

Vnorené šípky a energetické štítky možno vytvoriť pomocou generátora energetických štítkov en alebo šablón vo formáte InDesign en alebo na databáze EPREL.

Aktualizácie

S vývojom technológií sa vyvíjajú aj pravidlá. K požiadavkám, ktoré sa môžu zmeniť, patria informácie o výrobku, ktoré musíte sprístupniť, ukazovatele používané na zaradenie výrobku do niektorej z tried a miesta, kde sa musia štítky umiestniť. Mali by ste monitorovať:

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktný formulár pre označovanie

Ak máte otázky týkajúce sa označovania, vyplňte tento formulár.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: