Posledná kontrola: 05/08/2020

Energetické štítky

Týka sa vás brexit?

Na energetickom štítku sa uvádza trieda vami vyrobeného alebo predávaného výrobku (od A po G), ktorá označuje jeho spotrebu. Výrobky triedy A (zelená) sú z energetického hľadiska najhospodárnejšie, zatiaľ čo výrobky triedy G (červená) spotrebujú najviac energie. V súčasnosti platí, že keď väčšina spotrebičov určitého druhu (napr. práčky) dosiahne triedu A, možno ju rozšíriť o ďalšie tri triedy – A+, A++ a A+++.

Vďaka tomu, že sa pri mnohých výrobkoch zlepšila energetická efektívnosť, je čoraz viac spotrebičov zaradených do tried A+, A++ a A+++. Ukázalo sa, že takéto triedenie je pre spotrebiteľov mätúce, takže od roku 2021 sa bude postupne rušiť pre tieto skupiny výrobkov:

Nový systém klasifikácie bude používať len triedy A až G (teda už bez A+, A++ a A+++).

Aké sú výhody?

Na základe energetických štítkov si zákazníci môžu vybrať výrobky, ktoré spotrebujú menej energie, čím ušetria peniaze. Používanie energetických štítkov môže zároveň motivovať spoločnosti k tomu, aby svoj vývoj a investície zameriavali na energeticky úsporné zariadeniadefren.

Ktoré výrobky musia mať energetický štítok?

Energetickými štítkami musíte povinne označiť všetky spotrebiče, ktoré predávate v EÚ a pre ktoré je štítok predpísaný. Na mieste predaja musia byť zreteľne zobrazené na spotrebiči.

Takže ak ste výrobcom alebo dovozcom domácich spotrebičov, skontrolujte si, či vaše výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v príslušnej smernici a súvisiacich právnych predpisoch.

Výrobky, ktoré musia byť označené energetickým štítkom:

 • klimatizátory
 • domáce kuchynské spotrebiče
 • domáce umývačky riadu
 • ohrievače priestoru alebo vody
 • svietidlá
 • lokálne ohrievače priestoru
 • domáce chladiace spotrebiče
 • priemyselné chladiace spotrebiče
 • kotly na tuhé palivo
 • televízory
 • sušičky bielizne
 • pneumatiky
 • vetracie jednotky pre bytové priestory
 • práčky pre domácnosti

Právne predpisy EÚ v oblasti energetických štítkov sa vzťahujú na spotrebiče a na všetky ďalšie výrobky, ktoré môžu mať počas používania priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie a iné potenciálne zdroje (tzv. energeticky významné výrobky). Nevzťahujú sa na použité výrobky ani na dopravné prostriedky určené na prepravu osôb alebo tovaru.

Čo musím urobiť?

Ak patríte medzi...

mali by ste si skontrolovať, či sú výrobky, ktoré predávate (a ktoré musia mať energetický štítok), naozaj označené správnym štítkom obsahujúcim informácie o tom, koľko energie daný výrobok spotrebuje. Budete musieť uverejniť aj technickú dokumentáciu . Štítky a informácie o výrobku musíte obchodníkom poskytnúť bezplatne (zabezpečte, aby boli štítky pripevnené tak, že budú viditeľné a čitateľné).

Energetické štítky môžete vytvoriť prostredníctvom online generátora energetických štítkoven. K dispozícii sú aj šablóny energetických štítkov vo formáte InDesignen.

Ako si zaregistrovať výrobok v databáze EPREL 

Od 1. januára 2019 musia výrobcovia, dovozcovia a splnomocnení zástupcovia zaregistrovať všetky výrobky, ktoré si vyžadujú energetické štítky, v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL)en, a to ešte pred začiatkom ich predaja v EÚ.

Ak ste na trh EÚ uviedli výrobok (ktorý si vyžaduje energetický štítok)

Pred začiatkom registrácie výrobkov v databáze EPREL si budete musieť zriadiť účet v službe EU LOGINen. Ďalšie informácie o celom procese registrácie nájdete v usmerneniach k EPREL.en

Predaj výrobkov online alebo prostredníctvom predaja na diaľku

Ak výrobky predávate online alebo na diaľku – napríklad telefonicky či formou katalógu – musíte zákazníkom poskytnúť informácie o výrobku.

V prípade online predaja by ste mali:

Vnorené šípky a energetické štítky možno vytvoriť pomocou generátora energetických štítkoven alebo šablón vo formáte InDesignen.

Čo sú delegované nariadenia?

V delegovaných nariadeniach o označovaní domácich spotrebičov sa vysvetľuje, aké kritériá musí váš výrobok spĺňať, aby bol v súlade s pravidlami EÚ o energetickom označovaní. K týmto kritériám patria:

V prípade niektorých skupín výrobkov môžu dotknuté spoločnosti rozhodnúť o vytvorení dobrovoľných dohôd. Mali by ste si overiť, či takéto dohodyen existujú.

Mali by ste si tiež overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú európske normy pre ekodizajn a energetické označovanie. Tieto normy vám pomôžu dosiahnuť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa energetického označovania.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktný formulár pre označovanie

Ak máte otázky týkajúce sa označovania, vyplňte tento formulár.

Zdieľať túto stránku: