Podnikanie
Posledná kontrola : 11/04/2022

Majetkový režim medzinárodných párov

Vďaka pravidlám EÚ v oblasti majetkového režimu je pre medzinárodné páry, ktoré žijú v manželstve alebo v registrovanom partnerstve, jednoduchšie (na dennej báze) spravovať svoj majetok a v prípade rozluky alebo smrti jedného z partnerov majetok rozdeliť.

Za medzinárodný pár sa považujú manželstvá a registrované partnerstvá medzi občanmi EÚ alebo občanmi z krajín mimo EÚ, ktorí:

Pravidlá a postupy

Pravidlá EÚ v oblasti majetkového režimu medzinárodných párov, ktoré žijú v manželstve alebo registrovanom partnerstve, sa uplatňujú v týchto 18 krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Tieto pravidlá určujú:

Upozornenie

Pravidlá EÚ v oblasti majetkového režimu medzinárodných párov sa neuplatňujú v týchto krajinách: Dánsko, Estónsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunskoa Slovensko. V týchto krajinách sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy.

Pravidlá EÚ v oblasti majetkového režimu medzinárodných párov sa netýkajú týchto záležitostí:

Príklad

Pravidlá EÚ v oblasti majetkového režimu prinášajú právnu istotu.

Alain, štátny príslušník Francúzska, je ženatý s Marie, ktorá má belgickú štátnu príslušnosť. Zosobášili sa v Belgicku a trvalo tam žijú. Ak neuzavreli dohodu o voľbe rozhodného práva, na ich majetkový režim sa bude vzťahovať belgické právo. O niekoľko rokov neskôr rozšírili svoj majetok v Belgicku o prázdninový dom vo Francúzsku.

V prípade rozvodu páru je súd príslušného členského štátu EÚ, ktorý sa zaoberá ich rozvodom, zároveň kompetentný zaoberať sa rozdelením ich majetku (v tomto prípade ide o ich majetok v Belgicku a vo Francúzsku).

Do jurisdikcie ktorej krajiny spadá rozhodnutie súdu?

Úmrtie, rozvod/rozluka, zrušenie registrovaného partnerstva

V prípade úmrtia vášho manžela (-ky)/partnera (-ky) sa bude príslušný súd krajiny EÚ, ktorý je oprávnený zaoberať sa dedičstvom po vašom manželovi (-ke)/partnerovi (-ke), zaoberať aj otázkami majetkového režimu vášho páru.

Súd členského štátu EÚ, ktorý sa zaoberá riešením otázok rozvodu/rozluky vášho registrovaného partnerstva, sa zároveň bude zaoberať aj otázkami majetkového režimu páru.

Ostatné prípady:

V ostatných prípadoch sa bude otázkami majetkového režimu páru zaoberať súd v krajine EÚ,:

Dohoda o voľbe súdu

S výnimkou dedičstva alebo rozvodu/rozluky alebo zrušenia registrovaného partnerstva môžete ako manžel (-ka) alebo registrovaný (-á) partner (-ka), uzavrieť so svojím manželom (-kou) alebo partnerom (-kou) dohodu o voľbe súdu (musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oboma stranami a musí v nej byť uvedený dátum). Môžete si vybrať buď:

Pokiaľ členský štát rozhodne, že manželstvo alebo registrované partnerstvo nemôže byť uznané na účely konania vo veci majetkového režimu, môžete svoj prípad predložiť súdu v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej existuje tzv. kolízne kritérium.

Rozhodné právo a dohoda o voľbe rozhodného práva

Ako manžel (-ka) alebo registrovaný partner (-ka) sa so svojím manželom (-kou)/ partnerom (-kou) môžete dohodnúť na formálnej voľbe rozhodného práva, kde si zvolíte právo uplatniteľné na váš majetkový režim (dohoda musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oboma stranami a musí v nej byť uvedený dátum). Dohoda o voľbe rozhodného práva môže byť uzavretá pred uzavretím alebo počas manželstva alebo registrovaného partnerstva. Manželia alebo partneri si môžu vybrať právo:

Upozornenie

Podľa pravidiel EÚ sa právo krajiny (EÚ alebo krajiny mimo EÚ), ktoré sa uplatňuje na váš majetkový režim, vzťahuje na celý váš majetok bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

Pokiaľ ste formálne neuzavreli dohodu o voľbe rozhodného práva, v tomto prípade sa bude uplatňovať právo krajiny,:

Uznanie a výkon súdnych rozhodnutí

Rozhodnutia súdu o majetkových pomeroch vydaných v určitej krajine EÚ sa uznávajú v ostatných krajinách EÚ bez potreby osobitného konania. Ich uznanie ale nie je automatické a vyžaduje si vyhlásenie vykonateľnosti. Krajina EÚ, v ktorej dochádza k výkonu súdneho rozhodnutia, môže odmietnuť súdne rozhodnutie uznať, ak:

Verejné listiny (často notárske listiny) sa uznávajú a vykonávajú rovnako ako súdne rozhodnutia.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: