: 02/05/2019

DPH pri digitálnych službách (režim MOSS)

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS) vám umožňuje účtovať DPH (ktoré sa bežne účtuje vo viacerých krajinách EÚ) len v jednej krajine EÚ.

Ak poskytujete cezhraničné telekomunikačné služby, služby televízneho alebo rádiového vysielania alebo digitálne služby nezdaniteľným osobám, môžete byť oprávnení využívať režim MOSS. Režim MOSS zahŕňa tieto služby:

V rámci režimu MOSS sa nemusíte zaregistrovať osobitne na daňovom úrade každej krajiny EÚ, v ktorej poskytujete služby. Namiesto toho sa môžete zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania k DPH a uskutočňovať platby na jednom mieste. Pravidlá režimu MOSS môžete uplatňovať vo všetkých krajinách EÚ, v ktorých poskytujete služby.

V rámci režimu MOSS existujú dve úpravy:

Vyberte si možnosť, ktorá vám najviac vyhovuje.

Poznámka: Zároveň môžete využívať v režime MOSS zjednodušené pravidlá v oblasti DPH v prípade nízkeho ročného obratu bez registrácie, overte si, či spĺňate podmienky.

vaša spoločnosť

Úprava v rámci Únie

Úpravu v rámci Únie môžete využiť, ak svojim odberateľom poskytujete cezhraničné telekomunikačné služby, služby televízneho alebo rádiového vysielania alebo digitálne služby vo všetkých krajinách EÚ okrem:

Krajiny EÚ, v ktorých poskytujete služby, sú známe ako členské štáty spotreby.

Vybrať členský štát identifikácie

Musíte si vybrať členský štát identifikácie. Ide o krajinu EÚ, v ktorej má váš podnik sídlo (kde sa nachádza vaše ústredie).

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete elektronicky na osobitnom portáli v členskom štáte identifikácie.

Vybrať krajinu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofren
 • Nemeckodeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesen
 • Švédskoseen
 • Spojené kráľovstvouken

Keď členský štát identifikácie prijme a overí vaše registračné údaje, uloží ich vo svojej databáze a zašle ich všetkým ostatným krajinám EÚ.

Odkedy bude vaša registrácia platná?

Pokiaľ ste si nezvolili inú možnosť, registrácia nadobúda účinnosť prvý deň kalendárneho štvrťroka po tom, ako ste podali žiadosť o registráciu v rámci príslušnej úpravy.

Napr. ak bola vaša žiadosť o registráciu v režime MOSS prijatá 20. júla (3. kalendárny štvrťrok), vaša registrácia nadobudne platnosť 1. októbra (na začiatku 4. kalendárneho štvrťroka).

Aktivujte si registráciu skôr

O akceptovanie vašej žiadosti môžete požiadať aj pred začiatkom ďalšieho kalendárneho štvrťroka. V tomto prípade musíte informovať váš členský štát identifikácie, a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste prvýkrát poskytli relevantné služby.

Napríklad, ak ste prvýkrát poskytli služby už 5. marca, a chcete byť súčasťou režimu MOSS od tohto dátumu, musíte členský štát identifikácie do 10. apríla informovať o svojom zámere používať príslušnú úpravu. Ak dodržíte túto lehotu, úprava sa bude vzťahovať na všetky služby, ktoré ste poskytli od 5. marca.

Zrušenie registrácie

Ak chcete zrušiť svoju registráciu v zjednodušenom režime jednotného kontaktného miesta, musíte o tom informovať váš členský štát identifikácie. Mali by ste tak urobiť najmenej 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka. Kalendárne štvrťroky sú:

Po schválení vašej žiadosti budete elektronicky informovaný a počas ďalších 6 mesiacov sa nebudete môcť do režimu zaregistrovať.

Vylúčenie z úpravy

Úpravu nebudete môcť používať, ak:

Dočasné vylúčenie (karanténne obdobie)

V určitých situáciách môžete byť dočasne vylúčený z používania jednej alebo oboch úprav (karanténne obdobie). Karanténne obdobie sa vzťahuje na tieto prípady:

Predpisy v oblasti DPH

Musíte používať rovnaké IČ DPH, ktoré v súčasnosti používate pre vnútroštátne daňové priznania k DPH, a účtovať DPH vo výške, ktorá sa v tejto krajine EÚ uplatňuje.

Mali by ste uplatňovať rovnaké pravidlá fakturácie ako vo vašom členskom štáte identifikácie (vo väčšine krajín sa nepožaduje faktúra, pokiaľ sa služby dodávajú v rámci režimu MOSS). Toto platí aj v prípade poskytovania služieb z členských štátov usadenia.

Všetky dodávky mimo režimu MOSS podliehajú bežným pravidlám zdaňovaniaen na domácom trhu.

Daňové priznania k DPH

Lehota na predloženie podrobného štvrťročného daňového priznania k DPH je 20 dní po ukončení každého zdaňovacieho obdobia. Členský štát identifikácie následne prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete odošle údaje z daňového priznania príslušnému členskému štátu spotreby.

Tieto daňové priznania k DPH sú doplnkové k vašim bežným vnútroštátnym daňovým priznaniam k DPH.

Overenie sadzby DPH

Sadzby DPH za poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania a elektronických služieb si môžete overiť v databáze TIC (komunikácia daňových informácií)en.

Uchovávanie záznamov

Záznamy o činnosti si musíte uchovávať 10 rokov od konca roka, v ktorom ste poskytovali služby. Na požiadanie musíte bezodkladne poskytnúť ich digitálne kópie.

Záznamy musia obsahovať tieto informácie:

Viac informácií o režime MOSS je dostupných na webovom sídle režimu MOSSena podrobnejšie informácie nájdete v sprievodcovipdfen .

Úprava v rámci Únie

Úpravu v rámci Únie môžete využiť, ak svojim odberateľom poskytujete cezhraničné telekomunikačné služby, služby televízneho alebo rádiového vysielania alebo digitálne služby vo všetkých krajinách EÚ okrem:

Krajiny EÚ, v ktorých poskytujete služby, sú známe ako členské štáty spotreby.

Výber členského štátu identifikácie

Musíte si vybrať členský štát identifikácie.

Môže to byť krajina EÚ, v ktorej má sídlo vaša pobočka (členský štát usadenia).

Členský štát identifikácie nemôžete zmeniť počas aktuálneho a nasledujúcich dvoch rokov, pokiaľ naďalej nespĺňate podmienky, napr. ak už v členskom štáte identifikácie nemáte pobočku. V tomto prípade môžete zmeniť členský štát identifikácie za ktorúkoľvek krajinu EÚ, v ktorej má jedna z vašich pobočiek naďalej sídlo.

Zmenu môžete vykonať v ten istý deň, ale musíte o tom informovať zároveň pôvodný a nový členský štát identifikácie. Toto musíte urobiť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste vykonali zmenu.

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete elektronicky na osobitnom portáli v členskom štáte identifikácie.

Vybrať krajinu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofren
 • Nemeckodeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesen
 • Švédskoseen
 • Spojené kráľovstvouken

Keď členský štát identifikácie prijme a overí vaše registračné údaje, uloží ich vo svojej databáze a zašle ich všetkým ostatným krajinám EÚ.

Odkedy bude vaša registrácia platná?

Pokiaľ ste si nezvolili inú možnosť, registrácia nadobúda účinnosť prvý deň kalendárneho štvrťroka po tom, ako ste podali žiadosť o registráciu v rámci príslušnej úpravy.

Napr. ak bola vaša žiadosť o registráciu v režime MOSS prijatá 20. júla (3. kalendárny štvrťrok), vaša registrácia nadobudne platnosť 1. októbra (na začiatku 4. kalendárneho štvrťroka).

Aktivujte si registráciu skôr

O akceptovanie vašej žiadosti môžete požiadať aj pred začiatkom ďalšieho kalendárneho štvrťroka. V tomto prípade musíte informovať váš členský štát identifikácie, a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste prvýkrát poskytli relevantné služby.

Napríklad, ak ste prvýkrát poskytli služby už 5. marca, a chcete byť súčasťou režimu MOSS od tohto dátumu, musíte členský štát identifikácie do 10. apríla informovať o svojom zámere používať príslušnú úpravu. Ak dodržíte túto lehotu, úprava sa bude vzťahovať na všetky služby, ktoré ste poskytli od 5. marca.

Zrušenie registrácie

Ak chcete zrušiť svoju registráciu v zjednodušenom režime jednotného kontaktného miesta, musíte o tom informovať váš členský štát identifikácie. Mali by ste tak urobiť najmenej 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka. Kalendárne štvrťroky sú:

Po schválení vašej žiadosti budete elektronicky informovaný a počas ďalších 6 mesiacov sa nebudete môcť do režimu zaregistrovať.

Vylúčenie z úpravy

Úpravu nebudete môcť používať, ak:

Dočasné vylúčenie (karanténne obdobie)

V určitých situáciách môžete byť dočasne vylúčený z používania jednej alebo oboch úprav (karanténne obdobie). Karanténne obdobie sa vzťahuje na tieto prípady:

Predpisy v oblasti DPH

Musíte používať rovnaké IČ DPH, ktoré v súčasnosti používate pre vnútroštátne daňové priznania k DPH, a účtovať DPH vo výške, ktorá sa v tejto krajine EÚ uplatňuje.

Mali by ste uplatňovať rovnaké pravidlá fakturácie ako vo vašom členskom štáte identifikácie (vo väčšine krajín sa nepožaduje faktúra, pokiaľ sa služby dodávajú v rámci režimu MOSS). Toto platí aj v prípade poskytovania služieb z členských štátov usadenia.

Všetky dodávky mimo režimu MOSS podliehajú bežným pravidlám zdaňovaniaen na domácom trhu.

Daňové priznania k DPH

Lehota na predloženie podrobného štvrťročného daňového priznania k DPH je 20 dní po ukončení každého zdaňovacieho obdobia. Členský štát identifikácie následne prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete odošle údaje z daňového priznania príslušnému členskému štátu spotreby.

Tieto daňové priznania k DPH sú doplnkové k vašim bežným vnútroštátnym daňovým priznaniam k DPH.

Overenie sadzby DPH

Sadzby DPH za poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania a elektronických služieb si môžete overiť v databáze TIC (komunikácia daňových informácií)en.

Uchovávanie záznamov

Záznamy o činnosti si musíte uchovávať 10 rokov od konca roka, v ktorom ste poskytovali služby. Na požiadanie musíte bezodkladne poskytnúť ich digitálne kópie.

Záznamy musia obsahovať tieto informácie:

Viac informácií o režime MOSS je dostupných na webovom sídle režimu MOSSena podrobnejšie informácie nájdete v sprievodcovipdfen .

Úprava mimo Únie

Úpravu mimo Únie môžete využiť ak svojim odberateľom poskytujete cezhraničné telekomunikačné služby, služby televízneho alebo rádiového vysielania alebo digitálne služby vo všetkých krajinách EÚ, (vrátane krajiny EÚ, ktorú ste si zvolili ako členský štát identifikácie).

Krajiny EÚ, v ktorých poskytujete služby, sú známe ako členské štáty spotreby.

Výber členského štátu identifikácie

Musíte si vybrať členský štát identifikácie. Môžete si vybrať ľubovoľnú krajinu EÚ.

Členský štát identifikácie si môžete vybrať aj neskôr. Môžete si vybrať ľubovoľnú krajinu EÚ.

Ak chcete zmeniť členský štát identifikácie, musíte sa odhlásiť zo súčasného štátu identifikácie a registrovať sa v novozvolenom štáte identifikácie.

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete elektronicky na osobitnom portáli v členskom štáte identifikácie.

Vybrať krajinu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofren
 • Nemeckodeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesen
 • Švédskoseen
 • Spojené kráľovstvouken

Keď členský štát identifikácie prijme a overí vaše registračné údaje, uloží ich vo svojej databáze a zašle ich všetkým ostatným krajinám EÚ.

Odkedy bude vaša registrácia platná?

Pokiaľ ste si nezvolili inú možnosť, registrácia nadobúda účinnosť prvý deň kalendárneho štvrťroka po tom, ako ste podali žiadosť o registráciu v rámci príslušnej úpravy.

Napr. ak bola vaša žiadosť o registráciu v režime MOSS prijatá 20. júla (3. kalendárny štvrťrok), vaša registrácia nadobudne platnosť 1. októbra (na začiatku 4. kalendárneho štvrťroka).

Aktivujte si registráciu skôr

O akceptovanie vašej žiadosti môžete požiadať aj pred začiatkom ďalšieho kalendárneho štvrťroka. V tomto prípade musíte informovať váš členský štát identifikácie, a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste prvýkrát poskytli relevantné služby.

Napríklad, ak ste prvýkrát poskytli služby už 5. marca, a chcete byť súčasťou režimu MOSS od tohto dátumu, musíte členský štát identifikácie do 10. apríla informovať o svojom zámere používať príslušnú úpravu. Ak dodržíte túto lehotu, úprava sa bude vzťahovať na všetky služby, ktoré ste poskytli od 5. marca.

Zrušenie registrácie

Ak chcete zrušiť svoju registráciu v zjednodušenom režime jednotného kontaktného miesta, musíte o tom informovať váš členský štát identifikácie. Mali by ste tak urobiť najmenej 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka. Kalendárne štvrťroky sú:

Po schválení vašej žiadosti budete elektronicky informovaný a počas ďalších 6 mesiacov sa nebudete môcť do režimu zaregistrovať.

Vylúčenie z úpravy

Úpravu nebudete môcť používať, ak:

Dočasné vylúčenie (karanténne obdobie)

V určitých situáciách môžete byť dočasne vylúčený z používania jednej alebo oboch úprav (karanténne obdobie). Karanténne obdobie sa vzťahuje na tieto prípady:

Predpisy v oblasti DPH

V krajine EÚ, ktorú ste si zvolili ako členský štát identifikácie vám pridelia IČ DPH a DPH musíte účtovať vo výške, ktorá sa v tejto krajine EÚ uplatňuje.

Mali by ste uplatňovať rovnaké pravidlá fakturácie ako vo vašom členskom štáte identifikácie (vo väčšine krajín sa nepožaduje faktúra, pokiaľ sa služby dodávajú v rámci režimu MOSS).

Daňové priznania k DPH

Lehota na predloženie podrobného štvrťročného daňového priznania k DPH je 20 dní po ukončení každého zdaňovacieho obdobia. Členský štát identifikácie následne prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete odošle údaje z daňového priznania príslušnému členskému štátu spotreby.

Tieto daňové priznania k DPH sú doplnkové k vašim bežným vnútroštátnym daňovým priznaniam k DPH.

Overenie sadzby DPH

Sadzby DPH za poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania a elektronických služieb si môžete overiť v databáze TIC (komunikácia daňových informácií)en.

Uchovávanie záznamov

Záznamy o činnosti si musíte uchovávať 10 rokov od konca roka, v ktorom ste poskytovali služby. Na požiadanie musíte bezodkladne poskytnúť ich digitálne kópie.

Záznamy musia obsahovať tieto informácie:

Viac informácií o režime MOSS je dostupných na webovom sídle režimu MOSSen a podrobnejšie informácie nájdete v sprievodcovipdfen .

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: