Prístup k financovaniu

Prístup k financovaniu

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako postupovať, ak máte záujem o financovanie prostredníctvom úveru alebo rizikového kapitálu s podporou Európskej únie.

Zvoľte si krajinu a prečítajte si o možnostiach financovania.

Ako to funguje

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu EÚ?

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii pre podniky každej veľkosti a v každom odvetví vrátane podnikateľov, začínajúcich podnikov, mikropodnikov, malých a stredných podnikov a veľkých podnikov. K dispozícii je široká škála financovania: podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál. EÚ podporí každý rok viac ako 200 000 podnikov.

Ako to funguje

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ prijímajú miestne finančné inštitúcie ako banky, investori rizikového kapitálu alebo tzv. podnikateľskí anjeli. Vďaka podpore EÚ môžu miestne finančné inštitúcie poskytovať podnikom dodatočné financovanie.

Konkrétne podmienky financovania – výška, trvanie, úrokové sadzby a poplatky – si určujú samotné finančné inštitúcie. Ďalšie informácie vám poskytne ktorákoľvek z viac ako 1 000 finančných inštitúcií.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť svoju finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti. Využite svoje právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách.

Image

Finančné prostriedky z EÚ

Program COSME

  • Záruky pre malé a stredné podniky, najmä na úvery do výšky 150 000 EUR
  • Kapitál (fáza rastu a expanzie)

Program InnovFin (Horizont 2020)

  • Úvery a záruky pre inovačné podniky
  • Financovanie projektov výskumu a vývoja
  • Kapitál (počiatočná fáza a fáza rozbiehania)

EIC Akcelerátor (nást roj pre MSP) ponúka finančné prostriedky a koučingovú podporu inovatívnym malým a stredným podnikom (fáza 1: koncept a uskutočniteľnosť, fáza 2: demonštračné činnosti, trhové uplatnenie a výskum a vývoj, fáza 3: obchodné využitie).

Kreatívna Európa

  • Úvery pre malé a stredné podniky v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti

Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI)

  • Mikroúvery do výšky 25 000 EUR pre mikropodniky a zraniteľné osoby, ktoré chcú založiť alebo rozvíjať mikropodnik.
  • Investičná podpora do výšky 500 000 EUR pre sociálne podniky

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

  • Úvery, záruky, kapitálové financovanie alebo granty pre podniky

Podpora sa poskytuje z viacročných programov spolufinancovaných EÚ.

Európska investičná bankaEurópsky investičný fond

  • Podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál

Európsky záručný fond (EGF)

Európsky záručný fond je záručný fond zriadený členskými štátmi EÚ v reakcii na hospodársky vplyv pandémie COVID-19, ktorý zabezpečuje, aby MSP, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a korporácie v zúčastnených členských štátoch mali k dispozícii dostatočnú likviditu na prekonanie rýchlo sa rozvíjajúcej krízy.

Financovanie digitálnej transformácie

V rámci nástroja na poskytovanie záruk za pôžičky programu COSME sa podporuje financovanie projektov digitálnej transformácie podaných malými a strednými podnikmi vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich súčasnú úroveň digitalizácie.

Ak ste podnikom hľadajúcim finančné príležitosti, navštívte našu databázu a pozrite si možnosti, ktoré sú vám k dispozícii.

Ak ste finančným sprostredkovateľom zapojeným do pilotného projektu COSME v oblasti digitálnej transformácie, prejdite na dotazník o digitalizácii v rámci programu COSME. Ďalšie informácie o podpore, ktorú na digitálne projekty SME poskytuje program COSE, nájdete na portáli EIF.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – finanční sprostredkovatelia

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.