Posledná kontrola : 30/11/2018

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

To, ktorá krajina zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie, závisí od 2 faktorov:

Krajinu, v ktorej ste poistený, si nemôžete vybrať sám.

Počas vášho pobytu v zahraničí bude za vaše poistenie zodpovedať buď vaša domovská, alebo hostiteľská krajina. V oboch prípadoch sa budete musieť po presťahovaní do novej krajiny uistiť, či je vaše poistenie stále platné.

Aby ste sa vyhli vážnym problémom alebo nedorozumeniam, naštudujte si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia v krajine, do ktorej sa sťahujete.

Čo robiť, ak:

Žijete a pracujete v zahraničí

Ako migrujúci pracovník v – zamestnaný alebo SZČO – by ste sa mali prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine.

Vy a vaša rodina tak budete krytí systémom sociálneho zabezpečenia tejto krajiny. Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti a pri odchode do predčasného dôchodku.

Oprávňujúce obdobia

V mnohých krajinách bude váš nárok na dávky závisieť od toho, ako dlho ste v minulosti prispievali do systému.

Krajina, v ktorej žiadate o dávky, je povinná zohľadniť všetky obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo odvádzali príspevky do systémov sociálneho zabezpečenia v iných krajinách EÚ. Musí ich zohľadniť rovnakým spôsobom, ako keby sa tieto obdobia realizovali v súlade s jej vlastnými právnymi predpismi.

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Príklad

Všetky odpracované obdobia v EÚ sa počítajú

Anna z Poľska pracovala 6 rokov v Poľsku a potom sa presťahovala do Nemecka, kde pracovala 2 roky.

Mala dopravnú nehodu, po ktorej ochrnula, a preto v Poľsku aj Nemecku požiadala o invalidný dôchodok.

Nemecké úrady jej žiadosť zamietli, pretože nemala v Nemecku odpracovaných 5 rokov (minimálne obdobie potrebné na vznik nároku na invalidný dôchodok).

Pri výpočte Anniných odpracovaných rokov však mali úrady zohľadniť aj obdobia odpracované v Poľsku. V takom prípade je výsledok 8 rokov, t. j. viac než nemecké kvalifikačné minimum.

Anna teda má nárok na poberanie invalidného dôchodku z Nemecka aj Poľska, pričom obe krajiny ho budú vyplácať proporčne podľa rokov, ktoré v nich Anna odpracovala.

Ste vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky)

Ako vyslaný pracovník alebo SZČO môžete dočasne pracovať v inej krajine EÚ a zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine počas obdobia 2 rokov.

To nebude mať vplyv na práva, ktoré máte vy alebo vaša rodina v oblasti sociálneho zabezpečenia: zdravotné poistenie, rodinné dávky, invalidný a starobný dôchodok atď.

Prístup k zdravotnej starostlivosti – požiadajte o preukaz EPZP

Prístup k službám zdravotnej starostlivosti v krajine vášho vyslania získate, keď požiadate o európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). EPZP vám vydá vaša zdravotná poisťovňa alebo úrad sociálneho zabezpečenia.

Ak sa presťahujete do hostiteľskej krajiny, so žiadosťou o formulár S1 sa obráťte na orgány verejného zdravotníctva vo vašej domovskej krajine. Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Ak chcete zotrvať v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine, budete potrebovať formulár A1

Tento formulár preukazuje, že ste naďalej súčasťou systému sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny aj počas pobytu v zahraničí až na obdobie 2 rokov.

 • Ak ste zamestnanec, overte si, že vám zamestnávateľ dal formulár A1.
 • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, formulár A1 vám vydá domovská inštitúcia sociálneho zabezpečeniapdfen , v ktorej ste zaregistrovaný. Na jeho získanie musíte preukázať, že činnosti, ktoré plánujete vykonávať v zahraničí, sú „podobné" tým, ktoré vykonávate v domovskej krajine.

Počas pobytu v zahraničí vás príslušné orgány môžu kedykoľvek požiadať o predloženie formulára A1. Ak sa nebudete vedieť preukázať formulárom A1, je možné, že budete musieť v hostiteľskej krajine začať odvádzať príspevky do systému sociálneho zabezpečenia. Ak vás inšpektori z pracovného úradu skontrolujú na mieste výkonu práce a máte platný formulár A1, hostiteľská krajina ho musí uznať.

Príklad

Hostiteľská krajina musí uznať váš platný formulár A1.

Petr je český živnostník, ktorý odišiel pracovať do Írska. Inšpektori navštívili stavenisko, na ktorom pracoval, a tvrdili, že jeho formulár A1 (predtým formulár E 101) nie je platný. Požadovali, aby v Írsku platil príspevky na sociálne zabezpečenie.

Posúdenie toho, či Petr bol legálnym vyslaným pracovníkom, však nie je v kompetencii írskych orgánov. Formulár A1 môže za neplatný vyhlásiť len jeho domovská krajina (v ktorej pracoval pred vyslaním a do ktorej sa vráti).

Írske orgány napokon uznali, že Petr nemusí odvádzať príspevky v Írsku.

Môžete zostať v zahraničí dlhšie ako dva roky?

Vo výnimočných prípadoch môže váš zamestnávateľ požiadať o predĺženie pôvodného obdobia vyslania až do ukončenia pôvodne plánovanej práce.

 • ak sa ukáže, že daná práca nemôže byť ukončená v priebehu 24 mesiacov z dôvodu nepredvídaných okolností, napríklad ekologickej katastrofy, oneskorených dodávok a pod.
 • ak vážne ochoriete a budete práceneschopný niekoľko mesiacov.

V takýchto prípadoch môžete požiadať o výnimku, aby ste mohli ostať poistený v rámci svojho domovského systému sociálneho zabezpečenia počas celého vyslania. Úrad, ktorý vám vystavil formulár A1, musíte o predĺženie požiadať ešte pred uplynutím pôvodnej dĺžky vyslania.

Výnimky sa líšia od prípadu k prípadu a vyžadujú si súhlas príslušných orgánov v jednotlivých krajinách: vo vašej domovskej krajine aj v hostiteľskej krajine. Výnimky platia l en na určité obdobie. Žiadosť o výnimku musí byť podaná ešte pred uplynutím obdobia vyslania.

Vo všetkých ostatných prípadoch, ak budete v zahraničí pracovať viac ako 2 roky bez uplatnenia výnimky, budete musieť prejsť do miestneho systému sociálneho zabezpečenia a odvádzať doň príspevky.

Ak sa chcete vyhnúť prechodu do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny, musíte po skončení povoleného obdobia 24 mesiacov prerušiť svoju pracovnú činnosť v zahraničí aspoň na 2 mesiace.

Ste štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ak ste ako štátny zamestnanec vyslaný do inej krajiny EÚ (napr. na veľvyslanectvo, konzulát alebo iný úrad v zahraničí), bude sa na vás vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia krajiny, ktorá vás vyslala.

Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí a pri odchode do predčasného dôchodku.

Ak počas vyslania prídete o prácu, platia iné pravidlá.

Pracujete v jednej krajine, ale žijete v inej (cezhraničný pracovník)

Ako cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo SZČO):

 • platíte príspevky sociálneho zabezpečenia (a teda ste poistený) v krajine EÚ, v ktorej pracujete,
 • lekárske ošetrenie však môžete získať aj v krajine, v ktorej žijete,
 • ak ste stratili prácu, o dávky v nezamestnanosti by ste mali požiadať v krajine, v ktorej žijete.

Na zdravotnú starostlivosť a stratu zamestnania sa vzťahujú špeciálne pravidlá. Uistite sa, že rozumiete tomu, aký vplyv má váš status cezhraničného pracovníka na vaše dôchodkové práva a rodinné dávky.

Príklad

Príspevky sociálneho zabezpečenia platíte iba v krajine, v ktorej pracujete

Balázs žil v Maďarsku a pracoval v Rakúsku. V Rakúsku platil príspevky sociálneho zabezpečenia. Maďarské úrady však tvrdia, že mal platiť príspevky do maďarského systému sociálneho zabezpečenia.

Cezhraniční pracovníci EÚ sú poistení v jednom systéme sociálneho zabezpečenia, a to v krajine zamestnania. Požiadavka maďarských úradov je neopodstatnená.

Pracujete vo viacerých krajinách

Platí, že ak pracujete vo viacerých krajinách EÚ, ale podstatnú časť odborných činností vykonávate v krajine bydliska, uplatňuje sa na vás systém sociálneho zabezpečenia krajiny bydliska.

Podstatná časť vašich činností znamená najmenej 25 % vášho pracovného času a/alebo príjmu.  V prípade samostatne zárobkovo činných osôb sa pri výpočte tohto podielu môže zohľadniť aj obrat a množstvo poskytnutých služieb.

Osobitné prípady

Ak...

Ste poistený v krajine...

ste samostatne zárobkovo činná osoba, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine vášho bydliska

kde je sídlo alebo miesto podnikania vášho zamestnávateľa

pracujete pre dvoch zamestnávateľov so sídlami v rôznych krajinách, jedno v krajine bydliska a druhé mimo krajiny bydliska, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine vášho bydliska

kde je sídlo alebo miesto podnikania vášho zamestnávateľa mimo krajiny vášho bydliska

pracujete pre dvoch zamestnávateľov so sídlami v rôznych krajinách mimo krajiny vášho bydliska, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine vášho bydliska

vášho bydliska

ste samostatne zárobkovo činná osoba a nevykonávate podstatnú časť činností v krajine vášho bydliska

kde je vaše centrum záujmu

máte zamestnanie v jednej krajine a v inej vykonávate samostatne zárobkovú činnosť

kde ste zamestnaný

Hľadáte prácu

Poberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti z krajiny EÚ, v ktorej ste prišli o zamestnanie, skutočnosť, že odcestujete do inej krajiny EÚ, aby ste si tam hľadali prácu, nebude mať dosah na vaše práva (alebo práva vašich rodinných príslušníkov) týkajúce sa zdravotného poistenia, rodinných dávok, invalidného a starobného dôchodku atď.

Aby ste mali vy a vaša rodina počas dočasného pobytu v zahraničí zabezpečené zdravotné poistenie, nezabudnite si so sebou vziať európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC).

Keď si nájdete zamestnanie, môžu sa na vás vzťahovať rôzne predpisy sociálneho zabezpečenia.

Preštudujte si pravidlá platné vo vašej krajine

Nepoberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak nepoberáte dávky z krajiny EÚ, v ktorej ste prišli o zamestnanie, a presťahujete sa do inej krajiny EÚ, aby ste si tam hľadali prácu, sociálna poisťovňa rozhodne, v ktorom systéme sociálneho zabezpečenia budete poistený (zdravotné poistenie, rodinné prídavky atď.).

Orgány sociálneho zabezpečenia tak urobia na základe zoznamu kritérií, medzi ktoré patria:

 • dĺžka pobytu,
 • rodinný stav a väzby,
 • bytová situácia,
 • miesto, kde ste naposledy vykonávali svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť,
 • charakter zárobkovej činnosti,
 • miesto bydliska na účely zdanenia.

Krajina, ktorá bude zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, môže váš nárok na dávky podmieniť dĺžkou obdobia, počas ktorého ste v tejto krajine odvádzali príspevky. Táto krajina však bude musieť zohľadniť všetky obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo odvádzali príspevky do systémov sociálneho zabezpečenia v iných krajinách EÚ. Musí ich zohľadniť rovnakým spôsobom, ako keby sa tieto obdobia realizovali v súlade s jej vlastnými právnymi predpismi.

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Ako nový uchádzač o prácu sa môžete v tejto krajine zdržiavať na účely hľadania práce počas 6 mesiacov. Túto lehotu možno predĺžiť, ak si naďalej hľadáte prácu a máte dobré vyhliadky na to, aby ste si ju našli.

Uchovajte si kópie:

 • žiadostí o zamestnanie,
 • pozvánok na pohovory
 • a odpovedí na vaše žiadosti o zamestnanie.

Z pravidiel EÚ nevyplýva členskému štátu, v ktorom si hľadáte prácu, povinnosť poskytovať podporu príjmu alebo iný typ sociálnej pomoci cudzím uchádzačom o zamestnanie, ktorí si v danej krajine prvýkrát hľadajú prácu.

Príklad

Overte si, či vám krajina, v ktorej si hľadáte prácu, poskytne podporu príjmu

Bjӧrn z Nemecka požiadal o dávky v nezamestnanosti v Belgicku. Po skončení platnosti formulára U2 (predtým formulár E 303) sa Bjӧrn rozhodol zostať v Belgicku a požiadal o podporu.

Jeho žiadosť bola zamietnutá. Podľa belgického práva Bjӧrn nemá nárok na podporu príjmu v Belgicku, pretože tam nikdy nepracoval.

V právnych predpisoch EÚ nie je stanovené žiadne automatické právo na podporu príjmu (alebo iný druh pomoci) pre osoby, ktoré si v danej hosťovskej krajine EÚ prvýkrát hľadajú prácu. Takáto pomoc však môže vyplývať z vnútroštátnych predpisov, preto sa vždy informujte u miestnych orgánov.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: