Posledná kontrola: 02/07/2020

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke sa aj naďalej uplatňujú v Spojenom kráľovstve, ako aj na občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Ďalšie informácie o vašich právach.

Ak máte problémy s uplatňovaním vašich práv, obráťte sa na naše asistenčné služby.

To, ktorá krajina zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie, závisí od 2 faktorov:

Krajinu, v ktorej ste poistený, si nemôžete vybrať sám.

Počas vášho pobytu v zahraničí bude za vaše poistenie zodpovedať buď vaša domovská, alebo hostiteľská krajina. V oboch prípadoch si budete musieť po presťahovaní do novej krajiny skontrolovať, či je vaše poistenie stále platné.

Ak sa chcete vyhnúť vážnym problémom alebo nedorozumeniam, naštudujte si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia v hostiteľskej krajine.

Čo robiť, ak:

Žijete a pracujete v zahraničí

Ako migrujúci pracovník v – zamestnaný alebo SZČO – by ste sa mali prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia v hostiteľskej krajine.

Vy a vaša rodina tak budete krytí systémom sociálneho zabezpečenia tejto krajiny. Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti a pri odchode do predčasného dôchodku.

Oprávňujúce obdobia

V mnohých krajinách bude váš nárok na dávky závisieť od toho, ako dlho ste v minulosti prispievali do systému.

Krajina, v ktorej žiadate o dávky, je povinná zohľadniť všetky obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo odvádzali príspevky do systémov sociálneho zabezpečenia v iných krajinách EÚ. Musí ich zohľadniť rovnakým spôsobom, ako keby sa tieto obdobia realizovali v súlade s jej vlastnými právnymi predpismi.

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Príklad

Všetky odpracované obdobia v EÚ sa počítajú

Anna z Poľska pracovala 6 rokov v Poľsku a potom sa presťahovala do Nemecka, kde pracovala 2 roky.

Mala dopravnú nehodu, po ktorej ochrnula, a preto v Poľsku aj Nemecku požiadala o invalidný dôchodok.

Nemecké úrady jej žiadosť zamietli, pretože nemala v Nemecku odpracovaných 5 rokov (minimálne obdobie potrebné na vznik nároku na invalidný dôchodok).

Pri výpočte Anniných odpracovaných rokov však mali úrady zohľadniť aj obdobia odpracované v Poľsku. V takom prípade je výsledok 8 rokov, t. j. viac než nemecké kvalifikačné minimum.

Anna teda má nárok na poberanie invalidného dôchodku z Nemecka aj Poľska, pričom obe krajiny ho budú vyplácať proporčne podľa rokov, ktoré v nich Anna odpracovala.

Pracovník vyslaný do zahraničia na krátke obdobie

Ak ste zamestnanec alebo SZČO, môžete dočasne pracovať ako vyslaný pracovník v inej krajine EÚ, ale zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine.

Vyslanie do inej krajiny EÚ nemá vplyv na práva, ktoré máte vy alebo vaša rodina v oblasti sociálneho zabezpečenia: zdravotné poistenie, rodinné prídavky, invalidný či starobný dôchodok.

Prístup k službám zdravotnej starostlivosti

Prístup k službám zdravotnej starostlivosti v krajine vášho vyslania získate, keď požiadate o európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). EPZP vám vydá vaša zdravotná poisťovňa alebo úrad sociálneho zabezpečenia.

Ak sa však presťahujete do hostiteľskej krajiny, mali by ste sa vy alebo váš zamestnávateľ obrátiť na orgány verejného zdravotníctva vo vašej domovskej krajine a požiadať o prenosný dokument S1 (PD S1). Po príchode do hostiteľskej krajiny musíte PD S1 odovzdať miestnym orgánom zdravotnej starostlivosti.

Ste aj naďalej poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine?

Formulár PD A1 slúži ako dôkaz, že aj keď ste vyslaný pracovať do inej krajiny EÚ, poistený ostávate v systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine. Formulár PD A1 sa vydáva maximálne na 24 mesiacov. Ak ostanete pracovať v zahraničí dlhšie, môžete vy alebo váš zamestnávateľ požiadať o predĺženie platnosti PD A1. Podmienené je to však vzájomnou dohodou medzi orgánmi vašej domovskej a hostiteľskej krajiny.

Ak ste zamestnanec, skontrolujte si, či váš zamestnávateľ vopred informoval orgány sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny a požiadal ich o vydanie formulára PD A1.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, musíte vopred informovať orgány sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny a o vydanie formulára PD A1 požiadať orgány sociálneho zabezpečeniapdfen vo svojej domovskej krajine. Na získanie formulára PD A1 musíte preukázať, že činnosti, ktoré plánujete vykonávať v zahraničí, sú podobné tým, ktoré vykonávate v domovskej krajine. Na splnenie tejto požiadavky musíte:

 • pracovať vo svojej domovskej krajine ako samostatne zárobkovo činná osoba, Požadovaná lehota sa v jednotlivých krajinách EÚ líši, ale v niektorých prípadoch stačia len dva mesiace.
 • spĺňať požiadavky na to, aby ste po návrate do svojej domovskej krajiny naďalej pracovali ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Formulár PD A1 by ste mali byť schopní predložiť príslušným orgánom kedykoľvek počas svojho vyslania do zahraničia, napríklad v prípade kontroly na mieste vykonanej inšpektorátom práce. Pokiaľ máte platný formulár A1, orgány hostiteľskej krajiny ho musia uznať.

Vyslanie do zahraničia dlhšie ako na 24 mesiacov

Váš prenosný formulár A1 platí len 24 mesiacov, takže ak vaše vyslanie do inej krajiny EÚ trvá dlhšie, môžete buď:

 • prejsť do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny a platiť tam príspevky, alebo
 • požiadať o predĺženie svojho sociálneho zabezpečenia a zostať poistený vo svojej domovskej krajine.

Rozšírenie sociálneho zabezpečenia sa udeľuje v prípade dosiahnutia vzájomnej dohody medzi vašou domovskou krajinou a krajinou, do ktorej ste vyslaní, a len ak je to vo vašom záujme. Na to, aby ste mohli požiadať o predĺženie, sa musíte vy alebo váš zamestnávateľ obrátiť na príslušný orgán, ktorý vydal prenosný dokument A1, a to ešte pred skončením jeho platnosti.

Po návrate do krajiny, v ktorej obvykle vykonávate prácu, budete poistený v jej systéme sociálneho zabezpečenia. Môžete byť vyslaný do inej krajiny, ale až po uplynutí určitej lehoty od vášho návratu do domovskej krajiny (v mnohých krajinách EÚ stačí, ak je táto lehota len 2 mesiace).

Ste štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ak ste ako štátny zamestnanec vyslaný do inej krajiny EÚ (napr. na veľvyslanectvo, konzulát alebo iný úrad v zahraničí), budete poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, ktorá vás vyslala.

Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí a pri odchode do predčasného dôchodku.

Ak počas vyslania prídete o prácu, platia iné pravidlá.

Pracujete v jednej krajine, ale žijete v inej (cezhraničný pracovník)

Ako cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo SZČO):

 • platíte príspevky sociálneho zabezpečenia (a teda ste poistený) v krajine EÚ, v ktorej pracujete;
 • lekárske ošetrenie však môžete získať aj v krajine, v ktorej žijete;
 • ak ste stratili prácu, o dávky v nezamestnanosti by ste mali požiadať v krajine, v ktorej žijete.

Na zdravotnú starostlivosť a stratu zamestnania sa vzťahujú špeciálne pravidlá. Uistite sa, že rozumiete tomu, aký vplyv má váš status cezhraničného pracovníka na vaše dôchodkové práva a rodinné dávky.

Príklad

Príspevky sociálneho zabezpečenia platíte iba v krajine, v ktorej pracujete

Balázs žil v Maďarsku a pracoval v Rakúsku. V Rakúsku platil príspevky sociálneho zabezpečenia. Maďarské úrady však tvrdia, že mal platiť príspevky do maďarského systému sociálneho zabezpečenia.

Cezhraniční pracovníci EÚ sú poistení v jednom systéme sociálneho zabezpečenia, a to v krajine zamestnania. Požiadavka maďarských úradov je neopodstatnená.

Pracujete vo viacerých krajinách

Platí, že ak pracujete vo viacerých krajinách EÚ, ale podstatnú časť odborných činností vykonávate v krajine bydliska, ste poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny bydliska.

Podstatná časť vašich činností znamená najmenej 25 % vášho pracovného času a/alebo príjmu.  V prípade samostatne zárobkovo činných osôb sa pri výpočte tohto podielu môže zohľadniť aj obrat a množstvo poskytnutých služieb.

Osobitné prípady

Ak...

Ste poistený v krajine...

ste samostatne zárobkovo činná osoba, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine svojho bydliska

kde je sídlo alebo miesto podnikania vášho zamestnávateľa

pracujete pre dvoch zamestnávateľov so sídlami v rôznych krajinách, jedno v krajine bydliska a druhé mimo krajiny bydliska, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine svojho bydliska

kde je sídlo alebo miesto podnikania vášho zamestnávateľa mimo krajiny vášho bydliska

pracujete pre dvoch zamestnávateľov so sídlami v rôznych krajinách mimo krajiny svojho bydliska, ale nevykonávate podstatnú časť činností v krajine svojho bydliska

svojho bydliska

ste samostatne zárobkovo činná osoba a nevykonávate podstatnú časť činností v krajine svojho bydliska

kde je vaše centrum záujmu

máte zamestnanie v jednej krajine a v inej vykonávate samostatne zárobkovú činnosť

kde ste zamestnaný

Hľadáte prácu

Poberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti z krajiny EÚ, v ktorej ste prišli o zamestnanie, skutočnosť, že odcestujete do inej krajiny EÚ, aby ste si tam hľadali prácu, nebude mať dosah na vaše práva (alebo práva vašich rodinných príslušníkov) týkajúce sa zdravotného poistenia, rodinných dávok, invalidného a starobného dôchodku atď.

Ak chcete mať vy a vaša rodina počas dočasného pobytu v zahraničí zabezpečené zdravotné poistenie, nezabudnite si so sebou vziať európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC).

Keď si nájdete zamestnanie, môžu sa na vás vzťahovať rôzne predpisy sociálneho zabezpečenia.

Preštudujte si pravidlá platné vo vašej krajine

Nepoberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak nepoberáte dávky z krajiny EÚ, v ktorej ste prišli o zamestnanie, a presťahujete sa do inej krajiny EÚ, aby ste si tam hľadali prácu, sociálna poisťovňa rozhodne, v ktorom systéme sociálneho zabezpečenia budete poistený (zdravotné poistenie, rodinné prídavky atď.).

Orgány sociálneho zabezpečenia tak urobia na základe zoznamu kritérií, medzi ktoré patria:

 • dĺžka pobytu,
 • rodinný stav a väzby,
 • bytová situácia,
 • miesto, kde ste naposledy vykonávali svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť,
 • charakter zárobkovej činnosti,
 • miesto bydliska na účely zdanenia.

Krajina, ktorá bude zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, môže váš nárok na dávky podmieniť dĺžkou obdobia, počas ktorého ste v tejto krajine odvádzali príspevky. Táto krajina však bude musieť zohľadniť všetky obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo odvádzali príspevky do systémov sociálneho zabezpečenia v iných krajinách EÚ. Musí ich zohľadniť rovnakým spôsobom, ako keby sa tieto obdobia realizovali v súlade s jej vlastnými právnymi predpismi.

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Ako nový uchádzač o prácu sa môžete v tejto krajine zdržiavať na účely hľadania práce počas 6 mesiacov. Túto lehotu možno predĺžiť, ak si naďalej hľadáte prácu a máte dobré vyhliadky na to, aby ste si ju našli.

Uchovajte si kópie:

 • žiadostí o zamestnanie,
 • pozvánok na pohovory
 • a odpovedí na vaše žiadosti o zamestnanie.

Z pravidiel EÚ nevyplýva členskému štátu, v ktorom si hľadáte prácu, povinnosť poskytovať podporu príjmu alebo iný typ sociálnej pomoci cudzím uchádzačom o zamestnanie, ktorí si v danej krajine prvýkrát hľadajú prácu.

Príklad

Overte si, či vám krajina, v ktorej si hľadáte prácu, poskytne podporu príjmu

Bjӧrn z Nemecka požiadal o dávky v nezamestnanosti v Belgicku. Po skončení platnosti formulára U2 (predtým formulár E 303) sa Bjӧrn rozhodol zostať v Belgicku a požiadal o podporu príjmu.

Jeho žiadosť bola zamietnutá. Podľa belgického práva Bjӧrn nemá nárok na podporu príjmu v Belgicku, pretože tam nikdy nepracoval.

V právnych predpisoch EÚ nie je stanovené žiadne automatické právo na podporu príjmu (alebo iný druh pomoci) pre osoby, ktoré si v danej hosťovskej krajine EÚ prvýkrát hľadajú prácu. Takáto pomoc však môže vyplývať z vnútroštátnych predpisov, preto sa vždy informujte u miestnych orgánov.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: