Život a cestovanie
Posledná kontrola: 04/01/2023

Všetko, čo potrebujete vedieť o cezhraničných investíciách v EÚ

Čo je investícia v inej krajine EÚ?

Ak váš podnik v EÚ investuje kapitál v inej krajine EÚ, napríklad na nákup nehnuteľností alebo akcií, vaše záujmy sú chránené pravidlami EÚ na ochranu investícií. Tieto cezhraničné investície môžu zahŕňať:

Ochrana vašich investícií v EÚ

Zmluvy EÚ poskytujú investorom vysokú úroveň ochrany. To znamená, že krajiny EÚ nesmú en vosobitných prípadoch en en prijímať opatrenia, ktoré neprimerane bránia investíciám alebo od nich odrádzajú. Ochrana investícií takisto znamená, že môžete vaše práva nechať uznať pred nezávislým vnútroštátnym sudcom. 

Okrem ochrany zaručenej týmito všeobecnými pravidlami EÚ ste ako cezhraničný investor pôsobiaci v ktoromkoľvek odvetví činnosti (finančné služby, doprava, energetika, telekomunikácie, verejné obstarávanie, odborná kvalifikácia, duševné vlastníctvo alebo právo obchodných spoločností) chránení aj osobitnými pravidlami v týchto oblastiach.

Pravidlá EÚ však umožňujú krajinám EÚ regulovať trhy vo verejnom záujme v oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou, zdravím, sociálnymi právami, ochranou spotrebiteľa alebo ochranou životného prostredia. To môže mať pre investorov dôsledky. V niektorých prípadoch môžu vnútroštátne orgány uložiť určité obmedzenia. Obmedzenia voľného pohybu kapitálu alebo slobody usadiť sa sú zakázané, pokiaľ nejde o jeden z dôvodov stanovených v rôznych en právnych predpisoch EÚ en . Medzi takéto zakázané obmedzenia patria: 

Upozornenie

V závislosti od druhu investície a krajiny, v ktorej investujete, môžu existovať osobitné vnútroštátne pravidlá. Vnútroštátne orgány môžu za určitých okolností a za určitých podmienok uložiť obmedzenia, vždy však musia dodržiavať pravidlá EÚ. 

Životný cyklus investície 

Pravidlá vnútorného trhu EÚ upravujú a chránia cezhraničné investície počas celého ich životného cyklu. Ak investujete v inej krajine EÚ, máte právo:

Ako môžete ako investor vymáhať svoje práva? 

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli dodržané, môžete ako investor využiť niekoľko prostriedkov nápravy. 

Mimosúdne riešenia 

Na ochranu vašich práv môžete využiť viacero verejných postupov, ktorých cieľom je predchádzať porušovaniu právnych predpisov (porušenia práva EÚ) a riešiť ťažkosti, s ktorými sa investori môžu stretnúť v styku s vnútroštátnymi orgánmi. Vyriešiť vašu sťažnosť vám môžu pomôcť napríklad neutrálne mimosúdne orgány

Riešenie súdnou cestou

Môžete využiť súdnu žalobu podľa pravidiel EÚ a obrátiť sa na vnútroštátne súdy krajiny, v ktorej ste investovali. Vnútroštátni sudcovia majú pri ochrane investícií osobitnú úlohu a zodpovednosť, pretože sú zodpovední za presadzovanie právnych predpisov EÚ vo svojej krajine.

Formálna sťažnosť

Ak chcete oznámiť možné porušenie práva Únie, môžete podať formálnu sťažnosť aj Európskej komisii prostredníctvom formulára na podanie sťažnosti na porušenie práva Únie . Európska komisia môže následne začať postup v prípade nesplnenia povinnosti en .

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: