Posledná kontrola: 04/05/2020

Vyslaní pracovníci

Koronavírus – obmedzenia prekračovania hraníc týkajúce sa vyslaných pracovníkov

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „vyslaného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať niektoré pracovné podmienky a práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny.

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa mali vrátiť do krajiny EÚ, z ktorej ste boli vyslaní.

Pracovné podmienky

Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine. Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú:

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj cestovné náklady, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky sa musia vyplácať nad rámec minimálnej mzdy.

Ďalšie práva

Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

V prípade vyslania do inej krajiny EÚ na dlhší časový úsek možno budete chcieť, aby sa tam s vami odsťahovali aj vaši rodinní príslušníci. Môžu tak urobiť na základe práv, ktoré im vyplývajú z občianstva Únie, ale nie ako vami nezaopatrené osoby.

Daň z príjmu

Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ.

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej spadať pod systém sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, musíte vy alebo váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajinepdfen o vystavenie formulára PD A1 Prenosný formulár A1 platí len 24 mesiacov. Ak vyslanie do inej krajiny EÚ trvá dlhšie, môžete buď:

Predĺženie platnosti sociálneho zabezpečenia sa udeľuje len na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi domovskej a hostiteľskej krajiny a len ak je to vo vašom záujme. Ďalšie informácie o sociálnom zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ.

Ako postupovať pred vyslaním do zahraničia

Váš zamestnávateľ bude možno musieť orgánom hostiteľskej krajiny vopred nahlásiť tieto údaje:

Viac informácií nájdete v stručnej príručke EÚ o vysielaní pracovníkov (nové pravidlá z júla 2020).

Pozri aj praktickú príručku EÚ o vysielaní pracovníkov.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Na webovom sídle hosťujúcej krajiny nájdete podmienky práce vyslaných pracovníkov, ako aj kontaktné údaje miestnych orgánov.

Výber štátu:


Ďalšie informácie vám poskytne styčný úrad pre vyslaných pracovníkov alebo jednotné kontaktné miesto pre vyslaných pracovníkov v krajine vyslania.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: