Posledná kontrola : 11/10/2022

Európske voľby

Ako občan EÚ máte právo voliť a byť volený v európskych voľbách.

Právo voliť

Ak žijete vo svojej domovskej krajine, môžete hlasovať len za kandidátov, ktorí kandidujú v európskych voľbách vo vašej krajine.

Ak žijete v inej krajine EÚ a ste tam zaregistrovaný, môžete:

Upozornenie

V európskych voľbách môžete hlasovať len raz.

Je možné, že na to, aby ste mohli voliť vo svojej hostiteľskej krajine, sa budete musieť pred voľbami zaregistrovať na príslušných vnútroštátnych orgánoch tejto krajiny. V niektorých krajinách EÚ k registrácii dochádza automaticky pri registrácii pobytu.

Ak sa musíte zaregistrovať, zistite si termíny na registráciu vo svojej hostiteľskej krajine v dostatočnom predstihu, keďže tie sú v jednotlivých krajinách rôzne.

Vyberte si situáciu, v ktorej sa nachádzate, a zvoľte si, akú možnosť účasti na voľbách preferujete, aby ste zistili, či sa musíte zapísať do zoznamu voličov:

Ak žijete mimo EÚ, zvyčajne môžete hlasovať vo voľbách EÚ na veľvyslanectve alebo konzuláte vašej domovskej krajiny.

Upozornenie

Ak ste občanom Bulharska, Cypru, Dánska, Grécka alebo Talianska, nebudete môcť hlasovať zo zahraničia.

Výber štátu

Vo väčšine krajín EÚ ste na účely volieb automaticky zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

Upozornenie

Občania Cypru a Írska sa musia pred voľbami zaregistrovať (do 1. apríla 2019 v prípade občanov Cypru a do 9. mája 2019 v prípade občanov Írska).

Ďalšie informácie o európskych voľbách vo vašej domovskej krajine:

Výber štátu

 

Ak žijete vo svojej domovskej krajine, ale chcete voliť v inej krajine EÚ, musíte si vo vašej celoštátnej volebnej komisii overiť, aké pravidlá sa uplatňujú v tomto prípade.

Ďalšie informácie o vnútroštátnych pravidlách:

Výber štátu

 

Ak žijete v inej krajine EÚ a chcete voliť kandidátov, ktorí kandidujú v európskych voľbách vo vašej domovskej krajine, mali by ste si overiť, či ste tam ešte stále zaregistrovaný na účely volieb alebo či sa musíte opätovne zaregistrovať.

Rôzne krajiny EÚ ponúkajú rôzne možnosti pre voličov žijúcich v zahraničí. V závislosti od vašej domovskej krajiny môžu nastať tieto tri eventuality:

Upozornenie

Ak ste občanom Českej republiky, Írska, Malty alebo Slovenska a už nežijete vo svojej domovskej krajine, môže sa stať, že nebudete môcť voliť vo voľbách EÚ vo svojej domovskej krajine.

Je možné, že sa budete musieť zaregistrovať u orgánov vašej domovskej krajiny, aby ste tam mohli voliť. Na účely volieb môžete buď vycestovať do vašej domovskej krajiny alebo môžete voliť na veľvyslanectve alebo konzuláte vo vašej hostiteľskej krajine.

Výber štátu

 

Vyššie uvedené možnosti nie sú vyčerpávajúce. Niektoré krajiny EÚ môžu ponúknuť dodatočné možnosti hlasovania, ktoré tu nie sú uvedené.

Ďalšie informácie na tému európskych volieb 2019 sú k dispozícii na portáli venovanom voľbám do Európskeho parlamentu.

Podmienky účasti na voľbách v inej krajine EÚ

Ako občan EÚ môžete voliť za rovnakých podmienok ako občania štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na európskych voľbách podmienená určitou dĺžkou pobytu v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás. Možno budete musieť predložiť aj doklad o tom, že nemáte záznam v registri trestov.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných krajinách EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť pri posudzovaní splnenia tejto požiadavky.

Upozornenie

Osobitné pravidlá sa uplatňujú v Luxembursku, pretože cudzí štátni príslušníci tam tvoria viac 20 % celkového počtu voličov. Luxembursko môže preto právo voliť podmieniť dlhším obdobím pobytu, ktoré je v súčasnosti 5 rokov.

Povinná účasť na voľbách

Ak je vo vašom hostiteľskom štáte účasť na európskych voľbách povinná a po registrácii ste boli zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, ste povinný ísť voliť – rovnako ako občania daného štátu. Možno budete musieť predložiť aj doklad o tom, že nemáte záznam v registri trestov.

Upozornenie

Účasť na voľbách je povinná v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Grécku a Luxembursku.

Právo byť volený

Ak chcete kandidovať v európskych voľbách, musíte predložiť prehlásenie, že ste neboli pozbavený svojho práva byť volený a že nekandidujete v inej krajine EÚ.

Upozornenie

V európskych voľbách môžete kandidovať len v jednom štáte.

Ak sa rozhodnete voliť alebo kandidovať v štáte, v ktorom žijete, nemôžete sa zapojiť do rovnakých volieb vo svojom domovskom štáte.

Podmienky kandidatúry vo voľbách

Ako občan EÚ môžete kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu právo byť volený v európskych voľbách podmienené určitou dĺžkou pobytu v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných krajinách EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť pri posudzovaní splnenia tejto požiadavky.

Upozornenie

Osobitné pravidlá sa uplatňujú v Luxembursku, pretože cudzí štátni príslušníci tam tvoria viac 20 % celkového počtu voličov. Luxembursko môže preto právo byť volený podmieniť dlhším obdobím pobytu, ktoré je v súčasnosti 5 rokov.

Ďalšie informácie o práve byť volený vo vašej hostiteľskej krajine:

Výber štátu

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: