Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 30/04/2018

Manželstvo

Manželstvo uzavreté civilným sobášom je právnym inštitútom uznávaným vo všetkých štátoch .

Pre iné partnerstvá, napríklad registrované partnerstvá alebo faktické zväzky, platia iné pravidlá ako pre manželstvo.

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa manželstva sa v jednotlivých krajinách líšia, najmä pokiaľ ide o:

  • práva a povinnosti manželov: napríklad v oblasti majetkových vzťahov, rodičovských práv a povinností alebo zmeny priezviska.
  • postavenie cirkevných a civilných sobášov: niektoré krajiny považujú cirkevné sobáše za rovnocenné s civilnými, iné nie. Ak sa sťahujete do zahraničia a vaše manželstvo bolo uzavreté len cirkevným sobášom, overte si, akým spôsobom bude uznaný váš manželský stav.
  • možnosť uzavrieť manželstvo osôb rovnakého pohlavia. K dnešnému dňu môžu osoby rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo v týchto štátoch : Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Island, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (okrem Severného Írska).

Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov.

Cezhraničné sobáše v EÚ

Chystáte sa uzavrieť manželstvo s občanom iného štátu EÚ alebo sa po sobáši chystáte presťahovať do zahraničia?

Čo treba urobiť pred svadbou

Overte si, ktoré vnútroštátne predpisy sa vzťahujú na vaše manželstvo a majetkový režim manželov. Bude to mať významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva.

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo v inej krajine EÚ ako v tej, v ktorej žijete, informujte sa na príslušných úradoch oboch krajín, aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Môže ísť o požiadavky týkajúce sa registrácie alebo uverejnenia.

Čo treba urobiť po svadbe

Vaše manželstvo bude uznané vo všetkých ostatných štátoch EÚ, čo však neplatí v plnej miere pre manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia.

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali na konzulárnom úrade svojej krajiny.

Ak sa presťahujete za prácou do iného štátu EÚ, váš manžel/vaša manželka môže ísť s vami. Overte si pravidlá pobytu pre:

Príklad

Manželské páry rovnakého pohlavia - rozdiely medzi jednotlivými krajinami

Belgičanka Emma a Francúzka Carine uzavreli manželstvo v Belgicku. Emma sa musela kvôli práci presťahovať do Talianska a Carine išla spolu s ňou. Talianske orgány ich však za manželský pár nepovažovali, pretože manželstvo osôb rovnakého pohlavia sa v Taliansku neuznáva.

Avšak registrované partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú v Taliansku dovolené, Emma a Carine majú rovnaké práva ako iné dvojice v rámci registrovaného partnerstva podľa talianskych zákonov.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo