Posledná kontrola : 02/02/2023

Manželstvo

Manželstvo uzavreté pred matričným úradom je právnym inštitútom uznávaným vo všetkých krajinách EÚ.

Pravidlá vzťahujúce sa na partnerstvá, ako sú civilné zväzky a registrované partnerstvá, alebo na faktické zväzky, sú iné ako pravidlá vzťahujúce sa na manželstvo.

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa manželstva sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia, najmä pokiaľ ide o:

Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov.Otvoriť ako externý odkaz

Cezhraničné sobáše v EÚ

Ide o manželstvá so vzťahom k rôznym krajinám EÚ – napríklad v prípade, keď uzavriete manželstvo s občanom iného štátu alebo sa po sobáši chystáte presťahovať do inej krajiny EÚ.

Čo treba urobiť pred svadbou 

Overte si, ktoré vnútroštátne predpisy sa vzťahujú na vaše manželstvo a majetkový režim manželov. Bude to mať významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva.

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo v inej krajine EÚ ako v tej, v ktorej žijete, informujte sa na príslušných úradoch oboch krajín EÚ, aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Môže ísť o požiadavky týkajúce sa registrácie alebo uverejnenia.

Čo treba urobiť po svadbe

Vaše manželstvo bude v zásade uznané vo všetkých ostatných krajinách EÚ, čo však neplatí v plnej miere pre manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia.

Ak uzavriete manželstvo v inej krajine EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali vo svojej domovskej krajine. Registrácia by sa mala uskutočniť v súlade s vnútroštátnymi predpismi vo vašej domovskej krajine. Môžete sa takisto informovať na konzulárnom úrade vašej domovskej krajiny, či možno manželstvo zaregistrovať na konzulárnom úrade, alebo či je potrebné urobiť to vo vašej domovskej krajine.

Upozornenie

Vo všeobecnosti platí, že registrácia vášho manželstva vo vašej krajine pôvodu nie je povinná. Ak však chcete využiť svoj rodinný stav (napríklad na dedičské alebo daňové účely) vo vašej krajine pôvodu alebo v inej krajine EÚ, je možné, že manželstvo bude potrebné zaregistrovať na matrike alebo v registri obyvateľstva danej krajiny, aby ste boli v súlade s vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa uznávania manželstva.

Ak sa presťahujete za prácou do iného štátu EÚ, váš manžel/vaša manželka môže ísť s vami. Overte si pravidlá pobytu pre:

Príklad

Manželské páry rovnakého pohlavia - rozdiely medzi právnymi predpismi jednotlivých krajín

Belgičanka Emma a Francúzka Carine uzavreli manželstvo v Belgicku. Emma sa musela kvôli práci presťahovať do Talianska a Carine išla spolu s ňou. Pred príslušnými orgánmi sa však nepovažovali za manželský pár, pretože manželstvo osôb rovnakého pohlavia sa v Taliansku neuznáva.

Vzhľadom na skutočnosť, že registrované partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú v Taliansku dovolené, majú Emma a Carine rovnaké práva ako iné dvojice v rámci registrovaného partnerstva podľa talianskych zákonov.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: