Posledná kontrola: 29/04/2019

Porušovanie práv duševného vlastníctva

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ak sa nazdávate, že boli porušené vaše práva duševného vlastníctva, obrátiť sa môžete na viaceré inštitúcie.

Ako alternatívu k súdnemu konaniu môžete využiť mimosúdne riešenie sporov,en ktoré môže byť lacnejšie a rýchlejšie než právny spor pred súdom.

Porušovanie patentov

Ak niekto bez povolenia využíva váš výrobok alebo nápad chránený patentom, môžete svoje práva chrániť a prijať opatrenia. V prípade porušenia vnútroštátnych patentov sa môžete obrátiť na príslušný vnútroštátny súd.

Napodobňovanie značkového tovaru – falzifikáty

Ak niekto predáva bez vášho povolenia tovar nesúci vašu ochrannú známku, ste obeťou falšovania.

Zablokovanie podozrivých výrobkov

Ak máte podozrenie, že určitým tovarom sa porušujú vaše práva duševného vlastníctva, môžete požiadať príslušné vnútroštátne colné oddelenie o zadržanie tohto tovaru. Návod na takýto postup nájdete na portáli TAXUDdefren. Pri vypĺňaní žiadosti vám môže pomôcť táto príručka venovaná problematike falšovaniadefren.

V záujme ochrany vašich výrobkov pred falšovaním vám odporúčame zaregistrovať sa v databáze na účely presadzovania (Enforcement Database) Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorá vám umožní priamu komunikáciu s príslušnými orgánmi.

Ak ste firma so sídlom v EÚ a chcete nahlásiť falšovanie v krajine mimo EÚ, môžete využiť systém rýchlej spravodajskej služby proti falšovaniu (ACRIS).

Rovnaké alebo podobné ochranné známky EÚ

Ak si niekto zaregistroval ochrannú známku EÚ, ktorá je podobná alebo rovnaká ako tá vaša, môžete požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo , aby túto registráciu zrušil. Ak uvedená registrácia stále prebieha, môžete proti nej podať námietku.

Ďalšie informácie o svojich právach a návody postupov nájdete na stránke EUIPO v časti venovanej tematike ochrany vašej zaregistrovanej ochrannej známky .

Porušovanie obchodného tajomstva

V prípade porušenia obchodného tajomstva môžete začať súdne konanie. Výsledkom môže byť súdny príkaz zakazujúci porušovateľovi využívať alebo ďalej zverejňovať obchodné tajomstvo, prípadne aj peňažná náhrada.

Spor o názvy domén

Ak zistíte, že si niekto podvodne zaregistroval názov domény, ktorej práva duševného vlastníctva patria vám, ako sú napríklad:

Ak sa vám táto osoba pokúsi takúto doménu predať, ste obeťou doménového pirátstva (cybersquatting). V prípadoch sporov o názov domény sa môžete obrátiť buď na súd, alebo využiť mimosúdne prostriedky vrátane alternatívneho konania v rámci inštitúcie ICANNdeesfritpten (Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel) ​

Príklad

Sofi je švédska podnikateľka a obchoduje s ázijskými potravinami vo Švédsku a Fínsku. Aby mohla predávať výrobky na internete, zaregistrovala si webové sídlo s názvom orientexpress-asianfood.com. Niekoľko mesiacov po registrácii sa na Sofi obrátila istá spoločnosť, ktorá sa jej pokúsila predať názov domény orientexpress-asianfood.eu. Spoločnosť ju informovala, že ak Sofi túto doménu nekúpi, predajú ju inej firme, čím by mohla Sofi prísť o časť zákazníkov. Sofi sa domnieva, že ide o formu vydierania, rozhodla sa preto nahlásiť túto spoločnosť švédskym orgánom.

Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade venovanom názvom domén a doménovému pirátstvupdfen nachádzajúcom sa na stránke Európskeho poradenského centra pre práva duševného vlastníctva (EHD)en .

Porušovanie chránených zemepisných označení

Ak bol váš výrobok chránený zemepisným označením sfalšovaný alebo došlo k inému porušeniu zemepisného označenia, mali by ste sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgánpdfen .

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: