Život a cestovanie
Posledná kontrola: 21/08/2019

Vyhľadávať verejné zákazky a uchádzať sa o ne

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Postupy predkladania ponuky v rámci verejnej súťaže sa líšia v závislosti od druhu zákazky a jej hodnoty. Štandardný spôsob zadávania zákaziek sa uskutočňuje prostredníctvom súťažného konania. Pri súťažnom konaní existujú rôzne druhy postupov zadávania verejnej zákazky .

Vyhľadávať verejné súťaže

Hodnota zákazky, a v prípade ponuky pod určitou prahovou hodnotou (ponuky s nižšou hodnotou) miesto sídla nákupcu, je faktorom, ktorým sa určí, kde bude ponuka uverejnená.

Ponuky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ

V prípade ponúk s vyššou hodnotou sú orgány verejnej moci povinné uverejniť oznámenia na portáli Tenders Electronic Daily (TED). Základné informácie sa uverejňujú v 24 úradných jazykoch EÚ, ale úplné znenie oznámenia o obstarávaní stačí uverejniť iba v jednom úradnom jazyku EÚ.

Ponuky, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá EÚ

V prípade ponúk s nižšou hodnotou orgán verejnej moci, ktorý vypísal ponuku, ju zvyčajne uverejňuje len na vnútroštátnych portáloch pre verejné obstarávanie. Ak máte záujem zúčastniť sa na týchto verejných obstarávaniach, budete musieť monitorovať portály krajín, ktoré vás zaujímajú. Môžete sa aj zaregistrovať, aby ste dostávali automatické hlásenia o ponukách.

Ponuky inštitúcií EÚ

Ponuky inštitúcií, agentúr alebo iných orgánov EÚ, ktoré majú strednú alebo vyššiu hodnotu , sa uverejňujú na portáli Tenders Electronic Daily (TED). Všetky oznámenia inštitúcií EÚ sa v celom rozsahu uverejňujú v úradných jazykoch EÚ.

portál Tenders Electronic Daily (TED)

Portál Tenders Electronic Daily (TED) je online verzia Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie, v ktorom sa uverejňujú všetky ponuky európskych verejných obstarávaní s vyššou hodnotou. Oznámenia o obstarávaní môžete prezerať, vyhľadávať a triediť podľa predmetu, krajiny, nákupcu a ďalších kategórií. Ak sa na portáli zaregistrujete, môžete si svoje vyhľadávania uložiť a nastaviť zasielanie hlásení e-mailom.

Verejní obstarávatelia a ďalšie subjekty, ktoré uverejňujú na portáli TED, musia používať klasifikáciu uvedenú v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Použitý číselný kód vám uľahčí vyhľadávanie oznámení, o ktoré sa zaujímate.

Predkladanie ponúk

Keď chcete predložiť ponuku v rámci verejnej súťaže uverejnenej na portáli TED, vo väčšine prípadov to musíte urobiť elektronicky.

Počas postupu zadávania verejnej zákazky vás nákupcovia môžu požiadať, aby ste im zaslali príslušnú dokumentáciu o vašom statuse alebo skúsenostiach. Môžete pri tom použiť informačný portál e-Certisen, na ktorom si ľahšie overíte, aké osvedčenia požadujú obstarávacie orgány z iného členského štátu. Jednotlivé panely platformy e-Certis sú k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, ale príklady dokladov sú dostupné len v jazykoch, v ktorých boli pôvodne vydané.

Podporné doklady o vašej profesijnej situácii

Keď predložíte ponuku do verejnej súťaže, ktorá je uverejnená na portáli TED, musíte vyhlásiť, že váš podnik má profesijné a finančné kapacity, ktoré mu umožňujú uskutočniť zákazku, o ktorú sa uchádzate. Je potrebné vyplniť formulár v digitálnej forme známy ako jednotný európsky dokument pre obstarávanie (ESPD).

V etape predkladania ponuky ešte nemusíte predložiť dokumenty o svojej profesijnej situácii, ale rátajte s tým, že ich budete musieť poskytnúť ako dôkazy v prípade, keď zákazku získate.

Združovanie zdrojov

Ak vaša spoločnosť nemá požadovanú kapacitu na predloženie ponuky, môžete predložiť ponuku združením svojich vlastných zdrojov so zdrojmi vašich obchodných partnerov.

Chyby pri predkladaní ponúk

Pri príprave ponuky by ste sa mali ubezpečiť, že spĺňate všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, pretože chyby alebo opomenutia pri predkladaní ponuky by mohli viesť k jej zamietnutiu. Ak predložíte ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebudeme ju brať do úvahy.

Termíny na predloženie ponúk

Lehoty stanovené nákupcami by mali postačovať na to, aby ste mali dostatok času na prípravu ponúk. Minimálna lehota môže byť rôzna v závislosti od druhu verejného obstarávania.

Verejná súťaž

Ak predbežné oznámenie nebolo uverejnené, od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania máte lehotu minimálne 30 dní. Ak predbežné oznámenie bolo uverejnené, lehota by mala byť minimálne 15 dní.

Užšia súťaž

Od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania máte minimálne 30 dní na odoslanie žiadosti o účasť.

Uchádzači zaradení do užšieho výberu majú potom v prípade, že predbežné oznámenie nebolo uverejnené, na predloženie ponúk minimálne 25 dní od zaslania výzvy na predkladanie ponúk. Ak predbežné oznámenie bolo uverejnené, lehota by mala byť minimálne 10 dní.

Súťažné konanie s rokovaním

Od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania máte minimálne 30 dní na odoslanie žiadosti o účasť. Uchádzači zaradení do užšieho výberu majú potom minimálne 30 dní na predloženie prvotných ponúk.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: