Posledná kontrola : 08/06/2022

Uchádzači o prácu – právo na pobyt

Ako občan EÚ máte právo hľadať si prácu v inej krajine EÚ.

Ak ste pracovali v inej krajine EÚ a o prácu ste prišli, alebo ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a nezískali ste dosť zákaziek, za určitých podmienok môžete v danej krajine zostať žiť.

Vyberte si situáciu

Prvých 6 mesiacov

Ohlasovanie prítomnosti

Ak si hľadáte prácu, nemusíte sa prvých 6 mesiacov prihlasovať na pobyt.

Niektoré krajiny EÚ však vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť v danej krajine príslušným orgánom: spravidla na miestnom úrade alebo policajnom oddelení.

Registrácia na úrade práce

Ak dostávate z domovskej krajiny dávky v nezamestnanosti, budete sa musieť v hostiteľskej krajine zaregistrovať na úrade práce. Aj so svojou rodinou budete naďalej patriť do systému sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine – napríklad z hľadiska nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Aj keď z domovskej krajiny nedostávate dávky v nezamestnanosti, môže sa na vás vzťahovať jej systém sociálneho zabezpečenia: overte si to u orgánu sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine.

Ak vás zdravotné poistenie v domovskej krajine kryje počas pobytu v zahraničí, postupy poskytovania zdravotnej starostlivosti môžu byť jednoduchšie, ak máte platný európsky preukaz zdravotného poisteniaOtvoriť ako externý odkaz (EPZP).

Príklad

Nie je potrebné okamžite si zaevidovať pobyt

Marta je Portugalka, ktorá sa pred štyrmi mesiacmi presťahovala do Španielska, aby si tam našla prácu. Momentálne býva u kamarátky. Španielska polícia ju požiadala, aby si na miestnom úrade zaregistrovala pobyt a aby preukázala, že má dostatok prostriedkov na život v Španielsku.

Marta ako uchádzačka o prácu má nárok na minimálne 6-mesačný pobyt v Španielsku bez potreby registrácie pobytu. Musí len preukázať, že si aktívne hľadá prácu. Španielske orgány od nej nemôžu vyžadovať, aby preukázala finančnú sebestačnosť.

Hľadanie zamestnania po 6 mesiacoch

Posudzovanie vášho práva na pobyt

Ak sa vám za prvých šesť mesiacov pobytu nepodarilo nájsť si prácu, vnútroštátne orgány môžu posúdiť vaše právo na dlhší pobyt. Na ten účel vás požiadajú o predloženie dôkazu o tom, že:

Vždy si veďte kópie všetkých svojich žiadostí o zamestnanie, odpovedí potenciálnych zamestnávateľov, pozvánok na pohovor atď.

Na úrade práce v novej krajine sa nemusíte registrovať, pokiaľ nedostávate dávky v nezamestnanosti z domovskej krajiny. Ak sa však zaregistrujete, pomôže vám to preukázať, že si aktívne hľadáte prácu.

Môžu vás úrady vyzvať, aby ste opustili krajinu, alebo vás vyhostiť?

Hostiteľská krajina vás môže požiadať o opustenie jej územia, ak neviete preukázať, že máte reálne vyhliadky sa v nej zamestnať.

Vo výnimočných prípadoch vás hostiteľská krajina môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – ale iba v prípade, ak vie preukázať, že predstavujete závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť písomne. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Rovnaké zaobchádzanie

Ako uchádzač o prácu máte právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o:

Orgány hostiteľskej krajiny sa môžu rozhodnúť poskytnúť vám niektoré druhy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných na školiace kurzy), až keď bude medzi vami ako uchádzačom o zamestnanie a miestnym trhom práce existovať skutočné prepojenie. Za skutočné prepojenie sa dá považovať pobyt v krajine a hľadanie práce po primeraný čas.

Počas hľadania práce v zahraničí však nemáte nárok na nepríspevkové sociálne dávky.

Ak ste pracovali v inej krajine EÚ a o prácu ste prišli, alebo ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a nezískali ste dosť zákaziek, za určitých podmienok môžete v danej krajine zostať žiť.

Dĺžka povoleného pobytu závisí od toho, ako dlho ste v novej krajine pracovali a aký typ zmluvy ste mali pred tým, než ste o prácu prišli.

Ak dočasne nemôžete pracovať pre chorobu alebo úraz, môžete zostať, kým trvá stav, ktorý vám bráni pracovať.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v hostiteľskej krajine po strate práce by ste mali mať rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny, a to aj:

Môžu vás úrady vyzvať, aby ste opustili krajinu, alebo vás vyhostiť?

Vo výnimočných prípadoch vás hostiteľská krajina môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – ale iba v prípade, ak vie preukázať, že predstavujete závažnú hrozbu. Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Overte si, či máte vzhľadom na vašu situáciu právo zdržiavať sa na danom území:

Ak ste mali trvalú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú alebo zmluvu na dobu určitú s trvaním menej ako 1 rok a prišli ste o prácu pred skončením tohto ročného obdobia, máte právo zostať v hostiteľskej krajine aspoň ďalších 6 mesiacov, za predpokladu, že si prácu hľadáte.

Toto šesťmesačné obdobie začína plynúť zánikom pracovnej zmluvy.

Musíte sa zaregistrovať u poskytovateľa verejných služieb zamestnanosti ako nedobrovoľne nezamestnaný(-á) a hľadať si prácu.

Príklad

Môžete zostať v zahraničí, aj keď prídete o prácu

Sabrina je Nemka, ktorá išla pracovať do malého hotela v Grécku. Zmluvu mala na deväť mesiacov, no zamestnávateľ sa rozhodol ju po prvých štyroch mesiacoch ukončiť. Po tom, čo sa zaregistrovala u gréckych služieb zamestnanosti ako nedobrovoľne nezamestnaná, bolo jej povolené zostať ďalších 6 mesiacov, kým si hľadala novú prácu.

Ak prídete o prácu po tom, čo ste v hostiteľskej krajine pracovali viac ako 1 rok, máte právo zostať v nej žiť, ak sa registrujete ako uchádzač o prácu a pokým spĺňate podmienky na zaradenie v kategórii uchádzača o prácu.

Aby ste mohli zostať v hostiteľskej krajine po tom, čo stratíte prácu alebo nie ste profesionálne aktívny(-a) (samostatne zárobkovo činná osoba), musíte sa na úrade práce hostiteľskej krajiny zaregistrovať ako uchádzač(-ka) o prácu.

Zostať môžete, pokým ste na úrade práce zaregistrovaný(-á) ako uchádzač(-ka) o prácu a pokým spĺňate podmienky na zaradenie v kategórii uchádzača o prácu.

Ak sa stanete nedobrovoľne nezamestnanou osobou a začnete sa vzdelávať, máte právo v novej krajine zostať počas celého trvania tejto odbornej prípravy.

Ak ste sa stali nezamestnanou osobou dobrovoľne, máte právo zostať v hostiteľskej krajine počas celého trvania odbornej prípravy, ale iba ak sa predmetná odborná príprava týka vášho predošlého zamestnania.

Ak nie, môžete v novej krajine zostať za rovnakých podmienok ako študenti.

Ďalšie informácie o právach a podmienkach pre študentov.

Aby ste v novej krajine mohli zostať počas celého trvania odbornej prípravy, musíte sa u orgánov hostiteľskej krajiny zaregistrovať ako uchádzač o prácu. Platí to aj v prípade dobrovoľnej nezamestnanosti.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: