Posledná kontrola: 02/05/2019

Uchádzači o prácu – právo na pobyt

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ako občan EÚ máte právo hľadať si prácu v inej krajine EÚ.

Ak ste v inej krajine EÚ pracovali a o prácu ste prišli, alebo ak ste živnostníkom a práce už nie je dosť, za určitých podmienok môžete v danej krajine zostať žiť.

Presťahoval(-a) som sa do zahraničia a hľadám si prácu

Ako občan EÚ máte právo hľadať si prácu v inej krajine EÚ.

Prvých 6 mesiacov

Občiansky preukaz alebo pas majte vždy poruke.

Ak si hľadáte prácu v inej krajine EÚ kratšie než 6 mesiacov, potrebujete platný občiansky preukaz alebo pas.

V mnohých členských štátoch EÚ sa vyžaduje mať preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe.

V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si necháte identifikačné dokumenty doma – iba z tohto samotného dôvodu však nemôžete byť donútení vrátiť sa do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v príslušnej hostiteľskej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Výber štátu
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskosk
 • Slovinskosi
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ohlasovanie prítomnosti

Ak si hľadáte prácu, nemusíte sa prvých 6 mesiacov prihlasovať na pobyt.

Niektoré krajiny EÚ však vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode prijavi prihoda príslušným orgánom: často je to miestny úrad alebo policajné oddelenie.

Viac informácií o par savu klātbūtni jāpaziņo.

Registrácia na úrade práce

Ak dostávate z domovskej krajiny dávky v nezamestnanosti, budete sa musieť v hostiteľskej krajine zaregistrovať na úrade práce. Aj so svojou rodinou budete naďalej spadať pod systém sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine – napríklad z hľadiska nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Aj keď z domovskej krajiny nedostávate dávky v nezamestnanosti, môže sa na vás vzťahovať jej systém sociálneho zabezpečenia: obráťte sa na orgány vašej domovskej krajiny.

Ak vás zdravotné poistenie v domovskej krajine kryje počas pobytu v zahraničí, administratívne postupy môžu byť jednoduchšie, ak máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Príklad

Marta je Portugalka, ktorá sa pred štyrmi mesiacmi presťahovala do Španielska, aby si tam našla prácu. Momentálne býva u kamarátky. Španielska polícia ju požiadala, aby si na miestnom úrade zaregistrovala pobyt a aby preukázala, že má dostatok prostriedkov na život v Španielsku.

Marta ako uchádzačka o prácu má nárok na minimálne 6-mesačný pobyt v Španielsku bez potreby registrácie pobytu. Musí len preukázať, že si aktívne hľadá prácu. Španielske orgány od nej nemôžu vyžadovať, aby preukázala finančnú sebestačnosť.

Hľadanie zamestnania po 6 mesiacoch

Posudzovanie vášho práva na pobyt

Ak sa vám za prvých šesť mesiacov pobytu nepodarilo nájsť si prácu, vnútroštátne orgány môžu posúdiť vaše práva a predĺžiť pobyt.

Na to budú potrebovať dôkaz o tom, že:

 • si aktívne hľadáte prácu a
 • máte dobré vyhliadky nájsť si ju.

Veďte si kópie všetkých svojich žiadostí o zamestnanie, odpovedí potenciálnych zamestnávateľov, pozvánok na pohovor atď.

Na úrade práce v novej krajine sa nemusíte registrovať, pokiaľ nedostávate dávky v nezamestnanosti z domovskej krajiny. Ak sa však zaregistrujete, pomôže vám to preukázať, že si aktívne hľadáte prácu.

Žiadosť o opustenie územia, vyhostenie

Hostiteľská krajina vás môže požiadať o opustenie jej územia, ak nepreukážete, že máte reálne vyhliadky sa v nej zamestnať.

Vo výnimočných prípadoch vás hostiteľská krajina môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – ale iba ak vie preukázať, že predstavujete závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť písomne. Musia sa v nich uvádzať všetky dôvody vášho vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Rovnaké zaobchádzanie

Ako uchádzač o prácu máte právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o:

 • prístup k práci
 • podporu od úradu práce pri hľadaní zamestnania

Orgány hostiteľskej krajiny sa môžu rozhodnúť poskytnúť vám niektoré druhy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných na školiace kurzy), až keď bude medzi vami ako uchádzačom o zamestnanie a miestnym trhom práce existovať skutočné prepojenie. Za skutočné prepojenie sa dá považovať pobyt v krajine a hľadanie práce po primeraný čas.

Počas hľadania práce v zahraničí však nemáte nárok na nepríspevkové sociálne dávky.

Prišiel/prišla som o prácu v zahraničí, no chcem tu zostať

Ak ste v inej krajine EÚ pracovali a o prácu ste prišli, alebo ak ste živnostníkom a práce už nie je dosť, za určitých podmienok môžete v danej krajine zostať žiť.

Dĺžka povoleného pobytu závisí od toho, ako dlho ste v novej krajine pracovali a aký typ zmluvy ste mali pred tým, než ste o prácu prišli.

Ak dočasne nemôžete pracovať pre chorobu alebo úraz, môžete zostať, kým trvá stav, ktorý vám bráni pracovať.

Ak ste pracovali menej ako 1 rok

Ak ste mali trvalú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú alebo zmluvu na dobu určitú s trvaním menej ako 1 rok a prišli ste o prácu pred skončením tohto ročného obdobia, máte právo zostať v hostiteľskej krajine aspoň ďalších 6 mesiacov, za predpokladu, že si prácu hľadáte.

Toto šesťmesačné obdobie začína plynúť zánikom pracovnej zmluvy.

Musíte sa zaregistrovať u verejných služieb zamestnanosti ako nedobrovoľne nezamestnaný a hľadať si prácu.

Príklad

Sabrina je Nemka, ktorá išla pracovať do malého hotela v Grécku. Zmluvu mala na deväť mesiacov, no zamestnávateľ sa rozhodol ju po prvých štyroch ukončiť. Po tom, čo sa zaregistrovala u gréckych služieb zamestnanosti ako nedobrovoľne nezamestnaná, bolo jej povolené zostať ďalších 6 mesiacov, kým si hľadala novú prácu.

Ak ste pracovali viac ako 1 rok

Ak prídete o prácu po tom, čo ste v hostiteľskej krajine pracovali viac ako 1 rok, máte právo zostať v nej žiť, ak sa registrujete ako uchádzač o prácu a pokým spĺňate podmienky na zaradenie v kategórii uchádzača o prácu.

Aby ste mohli zostať v hostiteľskej krajine po tom, čo stratíte prácu alebo nie ste profesionálne aktívni (živnosť), musíte sa na úrade práce hostiteľskej krajiny zaregistrovať ako uchádzač o prácu.

Zostať môžete, pokým ste na úrade práce zaregistrovaní ako uchádzač o prácu a pokým spĺňate podmienky na zaradenie v kategórii uchádzača o prácu.

Ak sa zúčastňujete odbornej prípravy

Ak sa stanete nedobrovoľne nezamestnanou osobou a začnete sa odborne pripravovať, máte právo v novej krajine zostať počas celého trvania tejto odbornej prípravy.

Ak ste sa stali nezamestnanou osobou dobrovoľne, máte právo zostať v hostiteľskej krajine počas celého trvania odbornej prípravy, ale iba ak sa táto týka vášho predošlého zamestnania.

Ak nie, môžete v novej krajine zostať za rovnakých podmienok ako študenti.

Pozri práva a podmienky pre študentov.

Aby ste v novej krajine mohli zostať počas celého trvania odbornej prípravy, musíte sa u orgánov hostiteľskej krajiny zaregistrovať ako uchádzač o prácu. Platí to aj v prípade dobrovoľnej nezamestnanosti.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas obdobia povoleného pobytu v hostiteľskej krajine po strate práce by ste mali mať rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny: dávky sociálneho zabezpečenia, prístup k práci, mzdu, prostriedky na uľahčenie prístupu k práci atď.

Vyhostenie

Vo výnimočných prípadoch vás hostiteľská krajina môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – ale iba ak vie preukázať, že predstavujete závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vášho vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: