Posledná kontrola: 26/08/2022

Obchodné tajomstvo

Ak vlastníte cenné informácie o technológiialebo o iných aspektoch vášho podnikania, môžete si ich dať chrániť ako obchodné tajomstvo, ak sú splnené tieto podmienky:

Na aké informácie sa môže vzťahovať obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo sa môže vzťahovať na celú škálu informácií a know-how, ktoré nie je možné chrániť alebo ktoré nie je možné náležite chrániť prostredníctvom patentov, ako napríklad:

Informácie chránené obchodným tajomstvom môžu byť strategické z dlhodobého hľadiska, napríklad výrobné postupy alebo chemické zlúčeniny, alebo z krátkodobého hľadiska, napríklad výsledky marketingovej štúdie, obchodná značka, cena a dátum uvedenia nového produktu na trh, alebo cena ponúknutá v ponukovom konaní.

Podstata ochrany obchodného tajomstva

Skutočnosť, že vlastníte obchodné tajomstvo, neznamená, že máte výlučné práva (Držiteľ práv duševného vlastníctva môže zabrániť tomu, aby predmetné duševné vlastníctvo využíval ktokoľvek iný.) na uvedené informácie. Ak niekto iný dospeje k takým istým informáciám, môže ich voľne používať.

Vy ste však chránený pred nečestným konaním: napríklad, ak by niekto sa niekto dostal k dokumentom súvisiacim s utajovanými informáciami bez vášho súhlasu, urobil si ich kópie pre svoju vlastnú potrebu alebo ich poskytol niekomu inému. Takisto ste chránení, ak by niekto porušil dohodu o nezverejňovaní informácií a sprístupnil by dané informácie niekomu inému.

V prípade nečestného konania máte právo požadovať náhradu škody a ďalšie opravné opatrenia. Napríklad na základe súdneho príkazu sa môže osobe, ktorá obchodné tajomstvo nezákonným spôsobom nadobudla, použila alebo sprístupnila, zakázať jeho ďalšie používanie alebo sprístupňovanie.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Európskeho poradenského centra pre práva duševného vlastníctva en venovanej obchodnému tajomstvu en .

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: