Posledná kontrola: 29/04/2019

Obchodné tajomstvo

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ak vlastníte cenné informácie o technológiialebo o iných aspektoch vášho podnikania, môžete si ich dať chrániť ako obchodné tajomstvo, ak sú splnené tieto podmienky:

Na aké informácie sa môže vzťahovať obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo sa môže vzťahovať na celú škálu informácií a know-how, ktoré nie je možné chrániť alebo ktoré nie je možné náležite chrániť prostredníctvom patentov, ako napríklad:

Informácie chránené obchodným tajomstvom môžu byť strategické z dlhodobého hľadiska, napríklad výrobné postupy alebo chemické zlúčeniny, alebo z krátkodobého hľadiska, napríklad výsledky marketingovej štúdie, obchodná značka, cena a dátum uvedenia nového produktu na trh, alebo cena ponúknutá v ponukovom konaní.

Podstata ochrany obchodného tajomstva

Skutočnosť, že vlastníte obchodné tajomstvo, neznamená, že máte výlučné práva na uvedené informácie. Ak niekto iný dospeje k takým istým informáciám, môže ich voľne používať.

Vy ste však chránený pred nečestným konaním: napríklad, ak by niekto sa niekto dostal k dokumentom súvisiacim s utajovanými informáciami bez vášho súhlasu, urobil si ich kópie pre svoju vlastnú potrebu alebo ich poskytol niekomu inému. Takisto ste chránení, ak by niekto porušil dohodu o nezverejňovaní informácií a sprístupnil by dané informácie niekomu inému.

V prípade nečestného konania máte právo požadovať náhradu škody a ďalšie opravné opatrenia. Napríklad na základe súdneho príkazu sa môže osobe, ktorá obchodné tajomstvo nezákonným spôsobom nadobudla, použila alebo sprístupnila, zakázať jeho ďalšie používanie alebo sprístupňovanie.

Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade o obchodnom tajomstvepdfen , ktorý vypracovalo Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctvaen (EHD).

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: