Posledná kontrola: 02/01/2023

Námorníci a personál vnútrozemskej vodnej dopravy

Námorníci

Pracovný čas a odpočinok

Ak zamestnávate zamestnancov na palubách námorných lodí, ich štandardný pracovný čas je 8 hodín denne s jedným dňom odpočinku týždenne a ďalším odpočinkom počas sviatkov.

Podľa vnútroštátnych predpisov musíte zabezpečiť, aby členovia posádok dodržiavali maximálny pracovný čas alebo minimálny čas odpočinku:

 • maximálny pracovný čas nesmie presiahnuť 14 hodín v každom 24-hodinovom období a 72 hodín v každom sedemdňovom období,
 • minimálny čas odpočinku musí byť minimálne 10 hodín v každom 24-hodinovom období a 77 hodín v každom sedemdňovom období.

Čas odpočinku môžete rozdeliť maximálne na dve časti. Ak čas odpočinku rozdelíte, jedna z jeho dvoch častí musí byť v trvaní minimálne 6 hodín a interval medzi po sebe nasledujúcimi časmi odpočinku nesmie prekročiť 14 hodín.

Kapitán lode má právo žiadať v prípade potreby od členov posádky odpracovanie ďalších hodín, napr. v súvislosti s priamou bezpečnosťou lode, osôb na palube alebo nákladu či pri poskytovaní pomoci iným lodiam alebo osobám v tiesni na mori.

Platená ročná dovolenka

Svojim zamestnancom musíte poskytnúť minimálne 2,5 kalendárneho dňa platenej ročnej dovolenky za mesiac a pomerne v prípade neukončených mesiacov. Okrem situácie, keď dôjde k ukončeniu zamestnania, nemôžete namiesto minimálneho obdobia platenej ročnej dovolenky vyplatiť príspevok.

Vedenie záznamov

Ako zamestnávateľ musíte viesť záznamy o hodinách odpracovaných za deň a časoch odpočinku členov posádky. Každému zamestnancovi by ste mali poskytnúť kópiu jeho záznamov, ktorú schváli kapitán lode a zamestnanec.

Zdravotné prehliadky

Predtým ako začnú zamestnanci pracovať na lodi, členovia posádky musia získať platné osvedčenie o zdravotnom stave, v ktorom sa potvrdzuje ich zdravotná spôsobilosť na výkon povinností.

Ak sa nevyžaduje kratšie obdobie, osvedčenia o zdravotnom stave zamestnancov platia maximálne 2 roky. V prípade členov posádky do 18 rokov veku je maximálna platnosť jeden rok. Je potrebné poznamenať, že osvedčenie o farebnom videní môže platiť maximálne 6 rokov.

V naliehavých prípadoch môže príslušný orgán povoliť členovi posádky pracovať bez platného osvedčenia o zdravotnom stave (alebo v prípade, ak mu počas plavby uplynie platnosť) dovtedy, kým loď nepripláva do nasledujúceho prístavu, kde môže člen posádky získať osvedčenie o zdravotnom stave od kvalifikovaného lekára. Urobiť to môžete v prípade, ak:

 • obdobie takéhoto povolenia nepresahuje 3 mesiace,
 • členovi posádky nedávno uplynula platnosť osvedčenia o zdravotnom stave.

Ak na prácu na lodi prijmete členov posádky, ktorí bežne pôsobia na medzinárodných trasách, zabezpečte, aby ich osvedčenie o zdravotnom stave bolo minimálne vyhotovené v angličtine.

Členovia posádky musia absolvovať pravidelné lekárske prehliadky. Ak má námorník strážnej služby zdravotné problémy vyplývajúce z práce počas nočnej zmeny, musíte ho vždy, keď je to možné, preložiť na dennú prácu.

Vekové obmedzenia

Na prácu na lodi nemôžete prijímať zamestnancov mladších ako 16 rokov.

Zamestnanci mladší ako 18 rokov nemôžu pracovať v noci. Za noc sa považuje obdobie minimálne 9 súvislých hodín (vymedzené vo vnútroštátnych pravidlách), ktoré zahŕňajú čas od polnoci do 5.00 hod. ráno, napríklad od 22.00 hod. večer do 7.00 hod. ráno alebo 20. hod. večer do 5.00 hod. ráno. Vaši zamestnanci vo veku 16 až 18 rokov môžu pracovať v noci iba vtedy, ak sa zúčastňujú kurzu odborného vzdelávania a na základe výnimky udelenej príslušným orgánom.

Ako členov posádky nemôžete zamestnať osoby mladšie ako 18 rokov, ak je pravdepodobné, že ich zamestnanie, najatie alebo práca ohrozí ich zdravie a bezpečnosť. Ak chcete zistiť, aký druh práce sa zakazuje, oboznámte sa s vnútroštátnymi predpismi alebo predpismi príslušného orgánu.

Pracovníci vo vnútrozemskej vodnej doprave

Pracovný čas, platená ročná dovolenka, nočné zmeny

Vaši zamestnanci (členovia posádky alebo palubný personál) môžu pracovať 8 hodín denne. Od svojich zamestnancov môžete žiadať, aby pracovali dlhšie, ak v priebehu 12 mesiacov dodržiavali priemerný 48-hodinový pracovný týždeň. V priebehu 12-mesačného obdobia môžu vaši zamestnanci odpracovať maximálne 2 304 hodín. V prípade zamestnancov, ktorých zamestnávate kratšie ako 12 mesiacov, musíte vypočítať maximálny povolený pracovný čas pomerne.

Vaši pracovníci nemôžu odpracovať viac ako 14 hodín v každom 24-hodinovom období a 84 hodín v každom sedemdňovom období. Ak z rozvrhnutia pracovného času vyplynie, že počas 4-mesačného obdobia mali viac pracovných dní ako dní odpočinku, vaši pracovníci musia dodržať priemerný týždenný pracovný čas 72 hodín.

Zamestnancom musíte poskytnúť minimálne 4-týždňovú platenú ročnú dovolenku a v prípade zamestnancov, ktorých zamestnávate menej ako rok, jej zodpovedajúcu časť. Okrem situácie, keď dôjde k ukončeniu zamestnania, nemôžete namiesto minimálneho obdobia platenej ročnej dovolenky vyplatiť príspevok.

Vzhľadom na nočné obdobie v trvaní 7 hodín môžu vaši zamestnanci odpracovať týždenne v noci (od 23.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno) maximálne 42 hodín.

Čas odpočinku

Vaši zamestnanci nemôžu pracovať viac ako 31 súvislých dní.

Ak z rozvrhnutia pracovného času vyplýva, že vaši pracovníci majú menej pracovných dní ako dní odpočinku, musíte zabezpečiť, aby mali toľko súvislých dní odpočinku, koľko súvislých dní odpracovali. Ak napríklad vaši zamestnanci odpracovali 10 súvislých dní, musíte im poskytnúť 10 súvislých dní odpočinku. Svojim zamestnancom môžete poskytnúť menej súvislých dní odpočinku bezprostredne po odpracovaní súvislých pracovných dní, ak dodržíte tieto podmienky:

 • dodržíte maximálny počet 31 súvislých pracovných dní,
 • dodržíte minimálny počet súvislých dní odpočinku uvedený v nasledujúcej tabuľke,
 • predĺžené alebo vymenené obdobie pracovných dní sa vyrovná v rámci referenčného obdobia.

Ak majú zamestnanci podľa rozvrhnutia pracovného času viac pracovných dní ako dní odpočinku, mali by ste dodržať minimálny počet súvislých dní odpočinku uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Súvislé pracovné dni Dni odpočinku
od 1 do 10 0,2 dňa odpočinku za súvislý pracovný deň
od 11 do 20 0,3 dňa odpočinku za súvislý pracovný deň
od 21 do 31 0,4 dňa odpočinku za súvislý pracovný deň

Ako je uvedené v tabuľke, mali by ste pripočítať získané čiastočné dni odpočinku a zabezpečiť, aby boli zamestnancom pridelené. Dni odpočinku sa môžu vyberať len ako celé dni. Ak napríklad zamestnanec pracuje súvisle 12 dní, má nárok na 3,6 dňa odpočinku. Môže odpočívať 3 celé dni a 0,6 dňa pripočítať k času ďalšieho odpočinku.

Vaši zamestnanci musia odpočívať minimálne:

 • 10 hodín v každom 24-hodinovom období, z ktorých je najmenej 6 hodín neprerušených,
 • 84 hodín v každom sedemdňovom období.

Sezónna práca

Ak zamestnávate pracovníkov na palube osobného plavidla počas sezóny (obdobie maximálne 9 súvislých mesiacov počas 12-mesačného obdobia), musíte dodržať tieto obmedzenia pracovných hodín:

 • 12 hodín v každom 24-hodinovom období,
 • 72 hodín v každom sedemdňovom období.

Svojim zamestnancom musíte poskytnúť 0,2 dňa odpočinku za každý pracovný deň. Počas obdobia 31 dní musia zamestnanci odpočívať minimálne 2 dni.

Vedenie záznamov

Ako zamestnávateľ musíte viesť záznamy o dennom pracovnom čase a čase odpočinku každého pracovníka.

Záznamy musia obsahovať aspoň tieto informácie:

 • názov plavidla,
 • meno pracovníka,
 • meno príslušného kapitána,
 • dátum,
 • pracovný deň alebo deň odpočinku,
 • začiatok a koniec denného pracovného času alebo času odpočinku.

Tieto záznamy sa musia uchovávať na palube až do konca referenčného obdobia a pravidelne sa dávajú kontrolovať zamestnancom. Zamestnancom musíte poskytnúť kópiu schválených záznamov. Kópia týchto záznamov by sa mala uchovávať aspoň jeden rok.

Zdravotné prehliadky

Všetkým svojim pracovníkom musíte zabezpečiť bezplatnú každoročnú zdravotnú prehliadku, pri ktorej sa dodrží lekárske tajomstvo. Ak má pracovník v noci zdravotné problémy vyplývajúce z práce počas nočnej zmeny, musíte ho vždy, keď je to možné, preložiť na dennú prácu.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: