Posledná kontrola : 08/06/2022

Prenos dávok v nezamestnanosti

Vo všeobecnosti platí, že ak poberáte dávky v nezamestnanosti, musíte sa zdržiavať v krajine, v ktorej sú vám dávky vyplácané. Za istých podmienok však môžete odísť do inej krajiny EÚ a hľadať si prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pobyt v zahraničí nepresahujúci 3 mesiace

V zahraničí môžete poberať dávku v nezamestnanosti poskytovanú krajinou EÚ, v ktorej ste naposledy pracovali, počas minimálne 3 mesiacov a maximálne 6 mesiacov v závislosti od inštitúcie, ktorá vám dávku vypláca.

Je to možné len v prípade, ak:

Pred odchodom do inej krajiny musíte:

Upozornenie

Toto povolenie platí len pre jednu krajinu. Ak chcete, aby boli vaše dávky v nezamestnanosti prenesené do ďalšej krajiny, musíte si vyžiadať nový formulár U2. Informujte sa na miestom úrade práce, či budete musieť požiadať o nové povolenie vo vašej domovskej krajine, alebo si ho môžete vybaviť na diaľku.

Po príchode do novej krajiny bude potrebné:

Upozornenie

Odporúčame vám, aby ste si zistili, aké sú v novej krajine práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie. Môžu byť veľmi odlišné v porovnaní s právami a povinnosťami v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Dávky v nezamestnanosti vám potom budú vyplácané v tej istej výške ako predtým, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Upozornenie

Aby ste nestratili nárok na dávky v nezamestnanosti, mali by ste sa vrátiť do krajiny, z ktorej sú dávky vyplácané, najneskôr v deň, keď váš nárok na dávky zanikne.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak chcete v zahraničí zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať žiadosť o predĺženie na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Trojmesačná lehota sa môže predĺžiť až na 6 mesiacov.

Upozornenie

Nie všetky štáty toto predĺženie poskytujú. Obráťte sa na úrad práce vo vašej domovskej krajine, aby ste zistili, či a za akých podmienok je možné udeliť predĺženie.

Väčšina krajín poskytujúcich predĺženia má jasne vymedzené kritériá na posudzovanie žiadostí. Mohli by od vás napríklad žiadať, aby ste predložili:

O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím prvých troch mesiacov.

Rovnaké zaobchádzanie

Pri hľadaní práce v zahraničí máte rovnaké práva ako občania hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o:

Upozornenie

Orgány novej krajiny sa môžu rozhodnúť poskytnúť vám niektoré druhy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných, ktorí začínajú s podnikaním), až keď bude medzi vami ako uchádzačom o zamestnanie a miestnym trhom práce existovať skutočné prepojenie. Za skutočné prepojenie sa dá považovať pobyt v krajine a hľadanie práce počas primerane dlhého obdobia.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: