: 20/05/2019

Platba spotrebnej dane

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Predaj iným podnikom

Kedy je potrebné zaplatiť spotrebnú daň?

Existuje dôležitý rozdiel medzi okamihom, kedy sa na výrobok začne vzťahovať spotrebná daň a kedy táto daň musí byť zaplatená.

Väčšina tovarov podlieha spotrebnej dani od okamihu ich výroby alebo dovozu do EÚ.

Zaplatenie tejto dane však v skutočnosti môže byť pozastavené až do chvíle, kým sa výrobky prepustia do voľného obehu. To znamená do momentu, keď výrobky už nie sú v režime pozastavenia dane. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli vyrábať, skladovať a prepravovať tovar podliehajúci spotrebnej dani bez jej zaplatenia (v režime pozastavenia spotrebnej dane), je potrebné osobitné povolenie príslušnej krajinyfrdeen.

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani z nepredvídateľných dôvodov alebo v dôsledku živelnej pohromy zničia alebo stratia pred tým, ako sa prepustia do voľného obehu, spotrebná daň sa nemusí zaplatiť.

Kto platí spotrebnú daň?

Spotrebnú daň platí:

Preprava tovaru do inej krajiny EÚ bez platenia dane

Aby ste ako predajca mohli prepravovať tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane (daň zaplatí kupujúci v krajine určenia podľa sadzieb, ktoré sa v nej uplatňujú), musíte dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlo č. 1 – Zábezpeka proti rizikám prepravy

Krajina EÚ, z ktorej sa tovar odosiela, vyžaduje, aby bol krytý zábezpekou proti rizikám prepravy platnou v celej EÚ.

Túto zábezpeku môžete poskytnúť vy ako predávajúci (prevádzkovateľ skladu alebo osoba registrovaná ako odosielateľ) alebo prepravca, príp. kupujúci, resp. dve alebo viaceré z uvedených osôb.

Krajina EÚ, ktorá je krajinou odoslania, môže upustiť od tejto požiadavky, ak sa tovar prepravuje výlučne v rámci jej hraníc.

Podobne nie sú potrebné nijaké zábezpeky na prepravu energetických výrobkov v rámci EÚ pod podmienkou, že sa presun uskutoční po mori alebo pevným potrubím a ak existuje dohoda medzi dotknutými členskými štátmi.

Pravidlo č. 2 – Elektronický administratívny dokument (e-AD)

Tak ako záruku, aj elektronický administratívny dokument (e-AD) musíte odoslať príslušnému vnútroštátnemu orgánu spravujúcemu spotrebné dane prostredníctvom kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS)frdeen.

Príslušný orgán:

  • skontroluje platnosť údajov v e-AD (napríklad čísla povolenia pre spotrebnú daň predávajúceho a kupujúceho) a poskytne vám administratívny referenčný kód,
  • postúpi e-AD príslušnému orgánu v krajine EÚ kupujúceho (ktorý ju postúpi kupujúcemu).

Pred začatím prepravy musíte vytlačiť e-AD s administratívnym referenčným kódom a odovzdať ho prepravnej spoločnosti.

Kedykoľvek pred začiatkom prepravy môžete e-AD zrušiť. Počas prepravy môžete zmeniť miesto určenia prostredníctvom systému EMCS.

Ak systém EMCS nie je k dispozícii, môžete napriek tomu prepravovať tovar bez zaplatenia spotrebnej dane, ak:

  • tovar sprevádza papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako e-AD,
  • o tom informujete príslušný orgán v krajine odoslania. Niektoré krajiny trvajú na tom, aby mal obchodník povolenie pred tým, ako tovar opustí krajinu.

Pravidlo č. 3 – Prevzatie tovaru

Kupujúci má 5 pracovných dní, aby potvrdil prijatie tovaru v systéme EMCS. Potom:

  • príslušný orgán v krajine EÚ určenia skontroluje platnosť potvrdenia,
  • zaregistruje správu o prevzatí a postúpi ju príslušnému orgánu – protistrane v krajine odoslania, ktorý ju postúpi vám, predávajúcemu.

Po prevzatí tejto správy môžete požiadať o uvoľnenie vašej zábezpeky.

Ak sa budete riadiť týmito 3 pravidlami, nebudete ako predávajúci povinný zaplatiť spotrebnú daň na prepravovaný tovar.

Venujte náležitú pozornosť množstvu tovaru uvedenému v správe o prevzatí, pretože daň nemusíte platiť len za toto potvrdené množstvo.

Ak sa nejaké výrobky počas prepravy stratili alebo poškodili – a táto skutočnosť bola potvrdená príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej strata alebo poškodenie nastali alebo boli zistené – môžete primerane zmeniť prevzaté a potvrdené množstvo v tejto správe.

Overte si číslo pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera

Ak chcete zistiť, či je číslo povolenia pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera platné, môžete použiť systém na overenie údajov o spotrebnej dani SEED .

Ak má váš partner platné číslo, v systéme SEED sa zobrazí zoznam výrobkov, s ktorými môže obchodovať.

Predaj súkromným zákazníkom

Ak predávate tovar podliehajúci spotrebnej dani priamo súkromným zákazníkom a miesto predaja je vo vašej krajine, musíte účtovať sadzby spotrebných daní platné vo vašej krajine.

Neexistujú nijaké obmedzenia týkajúce sa toho, čo môže súkromná osoba kúpiť a zobrať so sebou pri cestovaní medzi krajinami EÚ, pokiaľ sú zakúpené výrobky určené na osobné použitie a nie na ďalší predaj, s výnimkou nových dopravných prostriedkov. Dane ( DPHdefren a spotrebná daňdefren ) sú zahrnuté v cene výrobkov v členských štátoch nákupu a nijaké ďalšie dane sa nebudú platiť v ostatných členských štátoch.

Tabak a alkohol

V prípade niektorého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako sú alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky, sa však uplatňujú osobitné pravidlá. Ak súkromná osoba kúpi takéto výrobky v niektorom členskom štáte a prepraví ich do iného členského štátu, nemusí platiť spotrebnú daň v členskom štáte určenia, len ak je tovar:

Ak chcú členské štáty zistiť, či sú tieto výrobky určené na vlastné použitie, musia brať do úvahy všetky relevantné faktory. Jedným z faktorov je množstvo tovaru. Členské štáty môžu určiť orientačné množstvá tovaru, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú osobnej spotrebe. Orientačné množstvá by mali byť minimálne:

a) Tabakové výrobky

b) Alkoholické nápoje

Pokiaľ ide o tabakové výrobky, krajiny EÚ môžu obmedziť počet cigariet, ktoré si môžete doviezť z niektorých ďalších krajín EÚ, ktoré ešte neuplatňujú minimálnu výšku spotrebnej dane. Tento limit nesmie byť nižší ako 300 cigariet.

V súčasnej podobe Rakúsko, Chorvátsko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Slovinsko a Švédsko uplatňujú tento nižší limit pre cestujúcich prichádzajúcich z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Lotyšska, Litvy a Rumunska.

Predaj cez internet a na diaľku

Ak predávate súkromným zákazníkom tovar podliehajúci spotrebnej dani cez internet, musíte zaplatiť spotrebnú daň a sadzby, ktoré sa uplatňujú v krajine, kde majú zákazníci pobyt.

Vo väčšine krajín EÚ máte povinnosť ustanoviť daňového zástupcu. Jednou z jeho úlohou je platiť spotrebnú daň vo vašom mene, ak to schválil príslušný orgán danej krajinyfrdeen.

Pred odoslaním tovaru musíte:

Vrátenie dane

Ak ste už za predaný tovar zaplatili spotrebné dane vo vašej krajine (aby ste sa vyhli dvojitému zdaneniu), môžete zaplatené sumy získať naspäť. Na to musíte:

Tabakové výrobky

Z dôvodu internetového predaja tabakových výrobkov v niektorých krajinách EÚ sa môže na predávajúceho vzťahovať povinnosť:

Členské štáty môžu zakázať cezhraničný predaj tabakových výrobkov spotrebiteľom na diaľku.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: