Posledná kontrola: 15/09/2022

Platba spotrebnej dane

Spotrebná daň je nepriamou daňou, ktorá sa uplatňuje na predaj alebo používanie tovarov ako alkohol, tabak či energetické výrobky.

Pravidlami EÚ sa určuje, ktoré výrobky spotrebnej dani podliehajú a ako sa na ne musí táto daň uplatňovať.

V práve EÚ sa zároveň stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane, hoci každá krajina EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) si môže stanoviť aj vyššiu sadzbu. Daň sa zvyčajne vypočíta na základe množstva, napríklad na kilogram, hektoliter (hl) alebo stupeň alkoholu.

Kedy musíte zaplatiť spotrebnú daň?

Je veľký rozdiel medzi momentom, keď sa na výrobok začne vzťahovať spotrebná daň, a momentom, keď sa táto daň musí zaplatiť. Väčšina tovarov podlieha spotrebnej dani od momentu ich výroby alebo dovozu do EÚ. Táto daň sa však môže pozastaviť, čo znamená, že sa nemusí zaplatiť, až do chvíle, kým sa predmetný výrobok neprepustí do colného režimu voľný obeh.

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani z nepredvídateľných dôvodov alebo v dôsledku živelnej pohromy zničia alebo stratia pred tým, ako sa prepustia do voľného obehu, spotrebná daň sa nemusí zaplatiť.

Kto musí platiť spotrebnú daň?

Závisí to od toho, komu predávate. Spotrebnú daň musí platiť:

Príklad

Za platbu spotrebnej dane nie je vždy zodpovedný výrobca

Emilyna spoločnosť predáva v Írsku víno, ktoré sa odosiela z Francúzska. Víno vyrába francúzska spoločnosť, ktorá ho udržiava v schválenom sklade až dovtedy, kým ho neprivezie do Írska. Využíva pri tom postup, ktorý je známy ako režim pozastavenia dane. To znamená, že francúzska spoločnosť nemusí platiť vo Francúzsku spotrebnú daň. Keď Emilyna spoločnosť túto zásielku prevezme, dovezené víno sa prepustí do voľného obehu a pozastavenie dane prestáva platiť. Emilyna spoločnosť musí spotrebnú daň zaplatiť na základe sadzby platnej v Írsku.

Overte si číslo pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera

Číslo pre spotrebnú daň vydáva príslušný orgán v krajine, v ktorej má podnik sídlo, a identifikujú sa ním registrovaní obchodníci, oprávnení prevádzkovatelia skladov a daňové sklady daného podniku.

Ak chcete zistiť, či je číslo pre spotrebnú daň platné, môžete použiť systém na overenie údajov o spotrebnej dani SEED.

Ak má váš partner platné číslo, v systéme SEED sa zobrazí zoznam výrobkov, s ktorými môže obchodovať.

Cezhraničný predaj – v ktorej krajine EÚ sa má platiť spotrebná daň?

Na určenie krajiny, v ktorej by ste mali platiť spotrebnú daň, sa používa niekoľko faktorov, okrem iného napríklad to, kedy boli výrobky vyrobené alebo dovezené do EÚ, kedy boli prepustené do voľného obehu, a či boli prepravované cez hranice.

Zistite, kde sa má spotrebná daň zaplatiť.

Predávam tovar

V tomto prípade budete musieť spotrebnú daň zaplatiť v cieľovej krajine. Môžete však požiadať o jej vrátenie orgány v krajine, v ktorej bola uvedená spotrebná daň prvýkrát prepustená do režimu voľný obeh.

Pri uplatňovaní nároku na vrátenie musíte orgánu vo svojej krajine predložiť:

Existuje možnosť prevážať tovar a platiť spotrebnú daň iba v cieľovej krajine. V tomto prípade túto daň namiesto vás zaplatí kupujúci v cieľovej krajine podľa sadzieb tejto krajiny. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob, musíte zachovať pozastavenie spotrebnej dane.

Zábezpeka proti rizikám pri preprave

Orgány krajiny EÚ, z ktorej sa tovar odosiela, požadujú zábezpeku proti rizikám pri preprave platnú v celej EÚ. Túto zábezpeku môže poskytnúť:

Krajina EÚ, ktorá je krajinou odoslania, môže od tejto požiadavky upustiť, ak sa tovar prepravuje výlučne v rámci jej hraníc.

Podobne nie sú potrebné ani zábezpeky na prepravu energetických výrobkov v rámci EÚ, ak sa prepravujú po mori alebo pevným potrubím a ak medzi dotknutými členskými štátmi existuje príslušná dohoda.

Používanie elektronického administratívneho dokumentu (e-AD)

Tak ako záruku, aj elektronický administratívny dokument (e-AD) musíte odoslať svojmu príslušnému orgánu spravujúcemu spotrebné dane prostredníctvom kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) de en fr .

Príslušný orgán následne:

Pred prepravou akýchkoľvek výrobkov musíte vytlačiť e-AD s administratívnym referenčným kódom a musíte ho odovzdať prepravnej spoločnosti alebo tento referenčný kód uviesť v obchodnom doklade, napríklad CMR.

Kedykoľvek pred začiatkom prepravy môžete e-AD zrušiť. Počas prepravy môžete zmeniť miesto určenia prostredníctvom systému EMCS.

Ak systém EMCS nie je k dispozícii, môžete tovar napriek tomu prepravovať aj bez zaplatenia spotrebnej dane, ak:

Potvrdenie o prevzatí tovaru

Kupujúci má 5 pracovných dní na to, aby potvrdil prevzatie tovaru v systéme EMCS, po tejto lehote príslušný orgán v cieľovej krajine EÚ:

Po prevzatí tejto správy môžete požiadať o uvoľnenie svojej zábezpeky.

Venujte náležitú pozornosť množstvu tovaru uvedenému v správe o prevzatí, pretože len za toto potvrdené množstvo nemusíte daň zaplatiť.

Stratený alebo poškodený tovar

Ak sa nejaké výrobky počas prepravy stratili alebo poškodili – a táto skutočnosť bola potvrdená príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej strata alebo poškodenie nastali alebo boli zistené – môžete prevzaté a potvrdené množstvo v tejto správe primerane zmeniť.

Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani predávate online alebo na diaľku spotrebiteľovi v inej krajine EÚ, spotrebná daň sa platí v krajine nákupu (v krajine, do ktorej tovar odosielate).

Za úhradu akejkoľvek nezaplatenej spotrebnej dane nesiete zodpovednosť vy. Takže aj v prípade, že ste už túto daň zaplatili vo svojej krajine, musíte ju zaplatiť aj v cieľovej krajine.

Vrátenie dane

O vrátenie dane môžete požiadať orgány v krajine EÚ, v ktorej bola uvedená spotrebná daň prvýkrát prepustená do režimu voľný obeh. Pri uplatňovaní nároku na vrátenie musíte orgánu vo svojej krajine predložiť:

Daňový zástupca

V krajine EÚ, v ktorej predávate tovar podliehajúci spotrebnej dani, si zvyčajne musíte určiť daňového zástupcu. Pred odoslaním tovaru spotrebiteľom by ste si skontrolovať aj postupy v oblasti spotrebnej dane platné v danej krajine de en fr .

Pred odoslaním tovaru

Pred odoslaním tovaru musíte:

Tabakové výrobky

Väčšina krajín EÚ neumožňuje cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku spotrebiteľom; v prípade krajín, ktoré to umožňujú, musíte:

Územia pridružené ku krajinám EÚ

Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa neuplatňujú na týchto územiach:

Krajina EÚ Pridružené územie
Dánsko Faerské ostrovy, Grónsko
Fínsko Ålandy
Francúzsko Francúzske zámorské územia, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin
Nemecko Ostrov Helgoland, územie Büsingen
Taliansko Livigno, Campione d'Italia, talianske vody jazera Lugano
Holandsko Holandské Antily
Španielsko Ceuta, Melilla, Kanárske ostrovy

V niektorých prípadoch vychádza platenie spotrebnej dane z daňových sadzieb inej krajiny:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: