Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 05/03/2018

Práva cestujúcich v leteckej doprave

V ktorých prípadoch sa na mňa uplatňujú práva cestujúcich v leteckej doprave?

 • ak ide o let v rámci EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
 • ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ
 • ak ide o let z EÚ do destinácie mimo EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ

Pod EÚ sa myslí 28 členských štátov EÚ vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guayany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko

 • ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny mimo EÚ
 • ak vám už bola poskytnutá kompenzácia (odškodnenie, presmerovanie, pomoc) za problémy spojených s letom podľa príslušných právnych predpisov krajiny mimo EÚ

Pod EÚ sa nemyslia Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy

ÁNO, môžem si uplatniť práva cestujúceho v leteckej doprave podľa predpisov EÚ
Moje práva
NIE, nemôžem si uplatniť práva cestujúceho v leteckej doprave podľa predpisov EÚ
Žiadne práva

Let tam a let späť sa považujú za dva samostatné lety, aj pokiaľ boli rezervované v rámci jednej rezervácie.

Môže sa stať, že let prevádzkuje iná letecká spoločnosť, ako tá, od ktorej ste si zakúpili letenku. V prípade výskytu problémov nesie zodpovednosť iba letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje.

Na odbavovacom pulte na letisku sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave. Tieto informácie musia byť zobrazené aj pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach a pri odbavovaní online. V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je prepravca prevádzkujúci daný let povinný poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Odmietnutie nástupu do lietadla

Nástup do lietadla možno odmietnuť v týchto prípadoch:

 • z bezpečnostných alebo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov ochrany pred protiprávnym konaním, alebo ak nemáte potrebné cestovné doklady
 • ak ste v rámci spiatočnej letenky nevyužili cestu tam,
 • ak ste nenastúpili na jeden z prípojných letov uvedených v rezervácií
 • ak nemáte potrebné doklady pre domáce zviera, ktoré s vami cestuje

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Zrušenie letu

Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

 • zrušil sa pôvodný letový poriadok a presunuli vás na iný plánovaný let
 • lietadlo síce odletelo, no bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu presunu na iný let
 • lietadlo doletelo na letisko, ktoré nie je konečnou destináciou, ktorú máte uvedenú na letenke, s výnimkou týchto prípadov:
  • akceptovali ste presmerovanie letu (za porovnateľných prepravných podmienok a v čo možno najskoršom termíne) na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie, s ktorou ste súhlasili. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.
  • letisko príletu a letisko pôvodnej konečnej destinácie obsluhujú rovnaké mesto alebo región. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.

V prípade zrušenia letu máte nárok na náhradu výdavkov, presmerovanie alebo návrat, ako aj nárok na pomoc a právo na odškodnenie. Nárok na odškodnenie vzniká, ak vás o zrušení letu informovali menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Prepravca má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, môžete o pomoc požiadať vnútroštátny orgán vašej krajinypdfEnglish .

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Meškanie letu

V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let, v závislosti na dĺžke meškania a letovej vzdialenosti.

Ak ste do konečnej destinácie doleteli s dlhším ako trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností.

Preradenie do vyššej alebo nižšej triedy

Ak dôjde k vášmu preradeniu do vyššej triedy, letecká spoločnosť od vás nemôže požadovať dodatočnú platbu.

Ak dôjde k vášmu preradeniu do nižšej triedy, máte nárok na náhradu istej časti ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti:

a) 30 % v prípade letov do 1 500 km

b) 50 % v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementami) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

c) 75 % v prípade letov, ktoré nespadajú pod písmená a) ani b), vrátane letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departmentami.

Ak máte na jednej letenke uvedené dva alebo viac na seba nadväzujúcich letov, náhrada sa nevyplatí za celú cestu, ale len za let , pri ktorom vás preradili do nižšej triedy. Náhrada výdavkov by sa mala vyplatiť do 7 dní.

Strata, poškodenie alebo meškanie batožiny

Odbavená batožina

Za stratu, poškodenie alebo meškanie odbavenej batožiny nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a máte nárok na odškodnenie do výšky cca. 1 220 EUR. Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade, že ku škode došlo z dôvodu kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina

Ak došlo k poškodeniu príručnej batožiny, letecká spoločnosť nesie zodpovednosť len vtedy, ak toto poškodenie spôsobila.

Cestovné poistenie

V prípade, že máte v batožine drahé predmety, môžete za poplatok žiadať zvýšenie maximálnej výšky odškodnenia(nad sumu 1 220 EUR). Túto skutočnosť treba leteckej spoločnosti vopred nahlásiť najneskôr počas odbavovania. Na účely získania dostatočného pokrytia sa však odporúča uzavrieť súkromné cestovné poistenie.

Podanie sťažnosti

Sťažnosť z dôvodu straty alebo poškodenia batožiny treba leteckej spoločnosti zaslať písomne do 7 dní od straty, resp. do 21 dníod doručenia omeškanej batožiny. Na tento prípad neexistuje jednotný formulár.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie letu, meškanie pri prílete

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

Ak vám prepravca ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, by ste odškodnenie mali získať vždy.

Prípojný let – jedna rezervácia s jedným odbavením

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu, že prepravca prevádzkujúci prípojný let usúdil, že na tento let nestihnete nastúpiť (keďže váš prvý let sa omeškal), je odškodnenie povinné.

Prípojné lety – rôzne rezervácie

Ak máte dve rôzne letenky na dva na seba nadväzujúce lety a prvý let sa omeškal, a teda ste nestihli odbavenie na prípojný let, prepravcovia nie sú povinní zaplatiť odškodné. Ak sa let omeškal o viac ako tri hodiny, môže vám však vzniknúť nárok na odškodnenie od prepravcu, ktorý prevádzkoval prvý let.

Odškodnenie – zrušenie letu

Ak bol let zrušený, nemáte nárok na odškodnenie v týchto prípadoch:

 • upozornili vás viac ako 14 dní vopred
 • informovali vás 2 týždne až 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 2 hodín pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 4 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu
 • informovali vás do 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 1 hodiny pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 2 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu

Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Odškodnenie – meškanie

 • Ak ste do konečnej destinácie prileteli s trojhodinovým a dlhším meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení .
 • Ak ste zmeškali prípojný let na trase v rámci EÚ (alebo mimo EÚ, ak ide o let z krajiny EÚ), mali by ste mať nárok na odškodnenie, ak ste do konečnej destinácie doleteli s dlhším ako trojhodinovým meškaním. Nezáleží na tom, či je prepravca, ktorý prevádzkujúce prípojný let, z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.
 • V prípade, že na cestu z krajiny mimo EÚ do konečnej destinácie v krajine EÚ využívate prestupné lety, z ktorých jeden prevádzkuje prepravca z krajiny mimo EÚ a druhý prepravca z EÚ, resp. oba prevádzkuje prepravca z EÚ, a stane sa, že do konečnej destinácie doletíte s dlhým meškaním, nárok na odškodnenie vzniká iba v prípade letov, ktoré prevádzkuje prepravca z EÚ.
 • Nárok na odškodnenie nevzniká, ak zmeškáte prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržíte čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku.
 • V prípade, že prijmete ponuku na let na iné letisko, ako je uvedené v pôvodnej rezervácii, a daný let sa omešká, máte nárok na odškodnenie. Časom príletu používaným na výpočet meškania je čas príletu na letisko uvedené v pôvodnej rezervácii alebo do destinácie dohodnutej s prepravcom. Výdavky na prepravu medzi alternatívnym letiskom a letiskom uvedeným v pôvodnej rezervácii, resp. dohodnutou destináciou by mal znášať prepravca, ktorý let prevádzkuje.
 • Ak vám prepravca ponúkne presmerovanie a do cieľovej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, odškodnenie sa môže znížiť o 50 %.

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania pri odlete

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť prevádzkujúcemu prepravcovi, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Prevádzkujúci prepravcovia by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

 • občerstvenie
 • strava
 • ubytovanie (ak bola rezervácia letu presunutá na ďalší deň)
 • preprava na miesto ubytovania a návrat na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., prepravca by vám mal poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu

Prepravca vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 • náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne
 • presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne
 • presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že prepravca prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie.

 • Ak si prepravca túto povinnosť nesplní a neponúkne vám presmerovanie alebo návrat za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne, je povinný vám nahradiť náklady na letenku.
 • Ak vám prepravca neponúkne na výber medzi náhradou výdavkov a presmerovaním a jednostranne sa rozhodne nahradiť vám výdavky na pôvodnú letenku, máte nárok na dodatočnú náhradu cenového rozdielu medzi súčasnou a novou letenkou (za porovnateľných prepravných podmienok).
 • Ak ste si let tam a let späť rezervovali u dvoch rôznych prepravcov a let tam sa zruší, nahradia sa iba náklady za zrušený let.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzni prepravcovia, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

 • odškodnenie
 • výber medzi i) náhradou výdavkov na celú letenku (let tam aj let späť) alebo ii) presmerovanie letu tam na iný let

Mimoriadne okolnosti – zrušenie letu

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť jedno alebo viac zrušení letu alebo omeškaní príletu do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa považujú o. i. rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

 • väčšina technických problémov, ktoré sa zistili počas údržby lietadla alebo ktorého príčinou bola nedostatočná údržba lietadla
 • náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla

Ak sa prepravca odvoláva na mimoriadne okolnosti, musí jasne vysvetliť dôvody. V prípade nespokojnosti s vysvetlením môžete o ďalšiu pomoc požiadať vnútroštátny orgán svojej krajinypdfEnglish .

Mimoriadne okolnosti – meškanie

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť zrušenie jedného či viacerých letov alebo meškanie príletu jedného či viacerých letov do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

 • väčšina technických problémov, ktoré sa zistili počas údržby lietadla alebo ktorého príčinou bola nedostatočná údržba lietadla
 • náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla

Ak sa prepravca odvoláva na mimoriadne okolnosti, musí jasne vysvetliť dôvody. Prepravca nie je povinný vyplatiť odškodnenie v prípade zrušenia alebo meškania pri prílete, ak preukáže, k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Ako si uplatniť svoje práva

Krok 1: Podanie sťažnosti prepravcovi

Sťažnosť treba najprv zaslať prepravcovi pomocou jednotného formulára sťažnosti o porušení práv cestujúcich v leteckej doprave[119 KB]

Krok 2: Podanie sťažnosti vnútroštátnym orgánom

Ak prepravca na vašu sťažnosť nereagoval, a domnievate sa, že boli porušené vaše práva cestujúceho v leteckej doprave, môžete v rozumnej časovej lehote adresovať sťažnosť príslušnému orgánupdfEnglish v krajine, kde k tomuto porušeniu došlo.

Krok 3: Využitie subjektov alternatívneho riešenia sporov (ADR)

V prípade nespokojnosti s odpoveďou leteckej spoločnosti, a keď ide o leteckého prepravcu so sídlom sídlo v EÚ, môžete adresovať sťažnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak bola letenka zakúpená online, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov online (RSO)English.

ADR a RSO sú dostupné len osobám s pobytom v EÚ.

Krok 4: Riešenie súdnou cestou

Pre lety medzi krajinami EÚ (poskytované jediným prepravcom) môžete podať sťažnosť o odškodnenie podľa pravidiel EÚ na vnútroštátny súd, či už v mieste príletu alebo mieste odletu. Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je prepravca zaregistrovaný.

Pre žaloby proti prepravcovi podané vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo

  Požiadajte o pomoc a poradenstvo Európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineEnglish