Posledná kontrola: 22/08/2022

Založenie európskej spoločnosti (SE)

Ak podnikáte a chcete svoje podnikanie rozšíriť aj do inej európskej krajiny (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ), jednou z možností je vytvorenie európskej spoločnosti. Európska spoločnosť – známa aj ako SE (v latinčine Societas Europea) – je typom verejnej akciovej spoločnosti, ktorý vám umožňuje podnikať v rôznych európskych krajinách podľa jedného súboru pravidiel.

So založením európskej spoločnosti sa spája niekoľko výhod:

Požiadavky na založenie európskej spoločnosti

Pri založení európskej spoločnosti musíte splniť všetky tieto požiadavky:

  1. Sídlo a ústredie vašej spoločnosti musia byť v rovnakej krajine EÚ.
  2. Musíte mať zastúpenie aj v iných krajinách EÚ (dcérske spoločnosti alebo pobočky), alebo sa na všetky zapojené spoločnosti musia vzťahovať právne predpisy najmenej dvoch rôznych krajín EÚ.
  3. Musíte mať upísané základné imanie (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) minimálne vo výške 120 000 EUR.
  4. Spoločne so zástupcami zamestnancov vašej spoločnosti ste dospeli k rozhodnutiu o účasti zamestnancov v orgánoch spoločnosti a o spôsobe, ako sa bude so zamestnancami konzultovať a ako budú informovaní.

Upozornenie

Požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Niektoré krajiny môžu mať vyššie kapitálové požiadavky, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať, aby sa sídlo a ústredie spoločnosti nachádzali na tej istej adrese. Skontrolujte, či má vaša krajina dodatočné požiadavky.

Ako založiť európsku spoločnosť?

V závislosti od vašej situácie existujú štyri spôsoby, ako založiť európsku spoločnosť:

Ako Kto Požiadavky
Fúzia (na účely vytvorenia európskej spoločnosti) Akciové spoločnosti Aspoň 2 spoločnosti z rôznych krajín EÚ
Vytvorenie európskej holdingovej spoločnosti Akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným Aspoň 2 spoločnosti z rôznych krajín EÚ

alebo

ak zúčastnené spoločnosti mali aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inej krajine EÚ
Vytvorenie dcérskej európskej spoločnosti Spoločnosti, firmy alebo iné právnické osoby

Aspoň 2 subjekty (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) sú z rôznych krajín EÚ

alebo

zúčastnené subjekty mali aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inej krajine EÚ

Transformácia Akciová spoločnosť Spoločnosť, ktorá mala aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť v inej krajine EÚ

Upozornenie

V závislosti od spôsobu vytvorenia európskej spoločnosti (pozri predchádzajúcu tabuľku) budete musieť predložiť rôzne dokumenty. Informácie o tom, čo budete potrebovať, vám poskytnú vaše vnútroštátne orgány.

Vnútroštátny orgán by mal do jedného mesiaca od zverejnenia požadovaných dokumentov informovať Úrad pre publikácie o tom, že ste požiadali o registráciu. Poskytnúť musí tieto informácie:

Tieto podrobnosti sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Upozornenie

Po registrácii svojej európskej spoločnosti nezabudnite pred alebo za jej názov pridať skratku SE.

Prenesenie sídla do inej krajiny EÚ

Sídlo svojej európskej spoločnosti môžete preniesť do inej krajiny EÚ – bez likvidácie spoločnosti – za predpokladu, že vaša spoločnosť nie je predmetom konaní, ako sú zrušenie, likvidácia alebo platobná neschopnosť. Pred prenesením sídla musíte tento úmysel 2 mesiace vopred verejne oznámiť a vaši akcionári musia rozhodnutie o prenesení sídla schváliť. Relevantné orgány sa pred schválením musia presvedčiť, že boli splnené všetky formality, a to vrátane ochrany veriteľov a držiteľov iných práv.

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ môžu príslušné vnútroštátne orgány prenos počas 2-mesačnej lehoty na oznámenie zamietnuť z dôvodov verejného záujmu. Medzi tieto krajiny patria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

Pravidlá účtovania

Budete musieť dodržiavať pravidlá účtovania pre verejné akciové spoločnosti v tej krajine EÚ, v ktorej je vaša spoločnosť registrovaná.

Ak je vaša európska spoločnosť:

budete sa musieť riadiť vnútroštátnymi pravidlami pre tieto typy spoločností.

Zrušenie, likvidácia, platobná neschopnosť a zastavenie platieb

Pokiaľ ide o zrušenie, likvidáciu, platobnú neschopnosť a zastavenie platieb, vaša európska spoločnosť musí dodržiavať pravidlá tej európskej krajiny, v ktorej je zaregistrovaná.

Pravidlá pre európske spoločnosti v jednotlivých krajinách

Vo všeobecnosti sa na európske spoločnosti vo všetkých krajinách EÚ vzťahujú rovnaké pravidlá EÚ. V závislosti od krajiny, v ktorej je zriadená vaša európska spoločnosť, sa však na niektoré aspekty môžu vzťahovať odlišné pravidlá. Tieto pravidlá môžu napríklad ovplyvniť, ktoré orgány potrebujete kontaktovať alebo akými podmienkami sa máte riadiť pri účasti zamestnancov.

Najčastejšie otázky

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Jednotné kontaktné miesta

Informácie o rozšírení podnikania do inej krajiny EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: