Posledná kontrola: 20/10/2022

Predaj výrobkov v EÚ

Keď váš podnik obchoduje v Európe, môžete využívať výhody vyplývajúce z jednotného trhu EÚ, ako aj výhody z určitých obchodných dohôd s ostatnými európskymi krajinami. To znamená, že väčšina tovaru sa môže v rámci tohto územia pohybovať voľne bez akýchkoľvek dodatočných nákladov alebo kvantitatívnych obmedzení. Ide o tzv. voľný pohyb tovaru. Na niektoré druhy tovaru, napríklad tovar podliehajúci spotrebnej dani či chemikálie, sa však vzťahujú dodatočné pravidlá. V závislosti od toho, čo predávate, komu a kam sa tovar prepravuje, máte aj rôzne povinnosti týkajúce sa platby DPH.

Upozornenie

Pri dovoze alebo vývoze en tovaru medzi krajinou EÚ a krajinou mimo EÚ je potrebné vykonať colné formality. Týka sa to aj krajín, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, v tomto prípade Európsky hospodársky priestor, Švajčiarsko, Turecko, Andorra a San Maríno.

Pravidlá a predpisy EÚ o výrobkoch

Pred uvedením tovaru na trh EÚ musíte zabezpečiť, že vaše produkty splnia požiadavky EÚ na ochranu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a práv spotrebiteľov. Môže ísť o pravidlá a požiadavky, ktoré sú harmonizované v rámci EÚ, aj tie, ktoré si určujú krajiny EÚ samé, ale uznáva ich EÚ – ide o vzájomné uznávanie. Viac o tejto téme nájdete na webovej stránke Predpisy a špecifikácie týkajúce sa výrobkov.

Rovnaký prístup ku všetkým zákazníkom z celej EÚ

Hoci máte možnosť stanoviť si vlastné všeobecné obchodné podmienky predaja vrátane obmedzení týkajúcich sa doručovania, všetci vaši zákazníci z EÚ musia mať rovnaký prístup k službám, ako majú vaši miestni zákazníci.

Ak ponúkate špeciálnu cenu, zľavy alebo podmienky predaja, mali by byť dostupné pre všetkých vašich zákazníkov bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa nachádzajú, ich národnosť, miesto bydliska alebo miesto podnikania.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na online aj offline transakcie, pokiaľ je nákup určený pre koncového používateľa (jednotlivca alebo firmu, ktorí nemajú v úmysle predmet transakcie ďalej predať, meniť, spracovať, prenajímať ani zadať subdodávateľovi).

Prístup k online rozhraniam

Vaši zákazníci majú právo zvoliť si ľubovoľnú verziu vášho webového sídla, napr. ak si vyberú španielsku verziu a nachádzajú sa v Taliansku, nemali by byť automaticky presmerovaní na taliansku verziu. Na presmerovanie na inú verziu stránky musia poskytnúť svoj súhlas a majú právo ho kedykoľvek odvolať.

Predaj výrobkov bez doručenia

Ak poskytujete službu osobného odberu tovaru, musíte zabezpečiť, aby zákazníci z krajín EÚ, v ktorých neponúkate služby doručovania tovaru, mali právo objednať si výrobky z vašej webovej stránky a sami si zabezpečiť doručenie alebo vyzdvihnutie tovaru.

Oznamovanie pohybu tovaru

Ak vyvážate a/alebo dovážate tovar v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistickú správu o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ.

Hraničné hodnoty, po prekročení ktorých musíte podať správu, stanovujú jednotlivé krajiny EÚ každý rok (zvyčajne v poslednom štvrťroku) a platia pre celý nasledujúci kalendárny rok. Pre vývoz (odoslania) a dovoz (prijatia) platia rozdielne hraničné hodnoty (ktoré sa môžu líšiť).

Hraničné hodnoty pre vyňatie z ohlasovacej povinnosti

INTRASTAT: Hraničné hodnoty pre vyňatie z ohlasovacej povinnosti (podľa krajín) 2021 – prijatie – euro 2021 – prijatie – národná mena 2021 – odoslanie – euro 2021 – odoslanie – národná mena
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Odkedy vám vzniká ohlasovacia povinnosť?

Váš členský štát stanoví hraničnú hodnotu, ktorá platí na daný kalendárny rok.

Príklad: „váš" členský štát stanovuje hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2019 vo výške 100 000 EUR. Ak ste v roku 2018 doviezli tovar v hodnote viac ako 100 000 EUR, musíte podávať správy od januára 2019.

Príklad: „váš" členský štát stanovuje hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2018 vo výške 100 000 EUR. Od januára do júna 2018 ste naakumulovali dovoz vo výške 90 000 EUR. V júli doveziete tovar v hodnote ďalších 15 000 EUR. Keďže ste prekročili hraničnú hodnotu v júli 2018, správy musíte podávať od tohto mesiaca. Vaše prvé vyhlásenie pre Intrastat sa potom bude týkať júlového dovozu v hodnote 15 000 EUR.

Je možné, že budete musieť oznámiť pohyb tovaru do krajín EÚ alebo z krajín EÚ, v ktorých vaša spoločnosť nemá sídlo.

Príklad

Oznamovanie pohybu tovaru

V priebehu kalendárneho roka zaslala rakúska odevná spoločnosť tovar v hodnote 400 000 EUR z USA do Rakúska cez portugalský prístavu Leixões.

Hodnota tovaru odosielaného z Portugalska do Rakúska bola vyššia ako prahová hodnota na oznamovanie stanovená v Portugalsku (250 000 EUR). Rakúska spoločnosť preto musela portugalským orgánom tovar oznámiť. Tovar, ktorý prišiel do Rakúska, však za daný kalendárny rok nebolo potrebné oznamovať, pretože rakúska prahová hodnota na prijatie tovaru je 750 000 EUR, čo je viac ako hodnota tovaru, ktorý bol odoslaný.

Aj keď má spoločnosť sídlo v Rakúsku, v tomto prípade sa vykazovanie uskutočnilo len v Portugalsku.

Kto má ohlasovaciu povinnosť?

Podniky a súkromné osoby registrované ako platcovia DPH, ktoré odosielajú alebo prijímajú tovar, v prípade, že odoslania alebo prijatia presiahnu stanovenú ročnú prahovú hodnotu.

V tejto súvislosti môžete požiadať osobitnú spoločnosť, ktorá vás bude zastupovať a podávať správy za vás.

Kedy musíte podávať správy?

O ktorých obchodných tokoch sa musia podávať správy?

Fyzický pohyb tovaru z členského štátu odoslania do členského štátu prijatia (a naopak).

Ak máte povolenie na colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku a nespracovaný/spracovaný tovar sa pohybuje medzi krajinami EÚ, máte povinnosť tieto pohyby tovaru oznamovať.

Poznámka: Ak poskytujte iba cezhraničné služby, ktoré nezahŕňajú žiadny cezhraničný pohyb tovaru, nemusíte podávať správu v systéme Intrastat.

Aké údaje sa oznamujú?

Vaše mesačné správy by mali zahŕňať tieto údaje:

(Ak sa hodnota týka činností spracovania, budete potrebovať stanoviť hodnotu spracovaného tovaru a potom určiť hodnotu nespracovaného tovaru plus každú hodnotu pridanú počas spracovania, napr. materiál a mzdy).

Príklad: máte zmluvu na povrchovú úpravu kovových rúrok, ktoré vám boli dodané z iného členského štátu. Hodnota, ktorú by ste mali uviesť vo vašom oznámení o dovoze, je hodnota nespracovaných rúrok. V oznámení o vývoze by ste mali uviesť hodnotu spracovaných, povrchovo upravených rúrok (ktorú bude tvoriť hodnota nespracovaných rúrok plus všetky dodatočné náklady: poplatky za služby a materiál).

Je možné, že budete musieť predložiť aj dodatočné údaje, ako sú podmienky dodania tovaru (napr. EXW, CIF, FOB) alebo spôsob prepravy (námorná, železničná, cestná).

Vnútroštátne orgány ponúkajú nástroje na to, aby podnikom pomohli splniť ohlasovaciu povinnosť v rámci systému Intrastat. Na webových stránkach uvedených nižšie prinášame prehľad, ako rôzne krajiny používajú systém Intrastat.

Výber štátu

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo klientmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: