Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Pri kúpe lístka na vlak vám nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Vaše práva cestujúceho v železničnej doprave sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetky cesty a služby železničnej prepravy v rámci .

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že tieto práva uznajú aj v prípade vnútroštátnych (mestské, prímestské, regionálne trasy) a medzinárodných vlakov, ktorých trasa začína alebo končí mimo EÚ.

Zrušenie alebo meškanie

Bez ohľadu na to, či váš vlak mešká alebo bol zrušený, máte počas čakania nárok na primerané informácie o situácii.

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s minimálne hodinovým meškaním, máte nárok na:

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do vašej cieľovej stanice, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

Na náhradu vám nevzniká nárok, ak:

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca.

Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgánpdfen [111 KB] vo vašej krajine.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

V prípade straty alebo poškodenia vašej cestovnej batožiny počas prepravy máte nárok na náhradu okrem prípadov, ak batožina nedostatočne chránila obsah, ak išlo o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy ako cestovná batožina alebo ak stratu či poškodenie zapríčinila osobitná povaha batožiny.

Výška náhrady

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, vznikne vám (alebo vašim pozostalým) nárok na náhradu do výšky 1 500 EUR za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny, bez ohľadu na to, či bola zapísaná ako cestovná batožina alebo nie.

Zranenie a usmrtenie

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, zaplatí vám (alebo vašim pozostalým) železničný podnik najneskôr do 15 dní po určení totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok na náhradu škody, zálohové platby vo výške, ktorá je potrebná na uspokojenie bezprostredných finančných potrieb.

V prípade usmrtenia je výška zálohových platieb najmenej 21 000 EUR na osobu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: