Podnikanie
Posledná kontrola : 14/12/2022

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Pravidlá EÚ týkajúce sa práv cestujúcich v železničnej doprave sa uplatňujú na všetky cesty vlakom a všetky železničné služby na území .

Upozornenie

Krajiny EÚ môžu rozhodnúť o tom, že niektoré služby železničnej dopravy budú z týchto pravidiel vyňaté. Tieto výnimky sa môžu vzťahovať na mestské, prímestské, regionálne, diaľkové vnútroštátne vlaky, ako aj na medzinárodné vlaky, ktoré začínajú alebo končia svoju cestu mimo územia EÚ. Pred rezerváciou cestovného lístka si tieto výnimky overte.

Pre kúpe cestovného lístka vám musí železničná spoločnosť alebo predajca poskytnúť jasné informácie o:

Počas vašej cesty musí prevádzkovateľ vlaku poskytnúť informácie o dostupných službách, meškaniach, otázkach súvisiacich s bezpečnosťou a prípojoch. Ak má váš vlak meškanie alebo bol zrušený, prevádzkovateľ vám musí poskytnúť informácie o situácii v reálnom čase a rovnako tak aj informácie o vašich právach a povinnostiach.

K akému problému došlo?

Ako si uplatniť svoje práva?

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené, sťažnosť by ste mali najprv podať železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak železničná spoločnosť na vašu sťažnosť do jedného mesiaca nezareagovala alebo ak ste dostali neuspokojivú odpoveď, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu vo svojej krajine en . Vnútroštátny orgán vám poskytne právne nezáväzné stanovisko k spôsobu, ako by ste mali ďalej postupovať.

Váš spor by sa mohol dať vyriešiť formou mimosúdneho konania alebo v rámci alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ak ste si cestovný lístok zakúpili online, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov online (RSO). ADR a RSO sú dostupné len osobám s pobytom v EÚ.

Zvážiť môžete aj možnosť súdnej žaloby a podať žiadosť o odškodnenie podľa pravidiel EÚ pomocou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je daný prevádzkovateľ železničnej dopravy zaregistrovaný. V prípade žalôb proti prevádzkovateľom železničnej dopravy podaných vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

So žiadosťou o pomoc a poradenstvo pri problémoch týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej doprave sa môžete obrátiť aj na miestne európske spotrebiteľské centrum .

Vlak bol zrušený

Ak meškáte kvôli zrušenému vlaku, čiže ak ste do konečnej destinácie pricestovali s meškaním dlhším ako 60 minút, máte nárok na:

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do svojej cieľovej stanice, môžete mať nárok na odškodnenie.

Odškodnenie – zrušenie vlaku

Na náhradu vám nevzniká nárok, ak:

Vlak má meškanie

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že váš vlak dorazí do cieľovej stanice s minimálne hodinovým meškaním, máte nárok na:

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do svojej cieľovej stanice, môžete mať nárok na odškodnenie.

Odškodnenie – meškanie

Na náhradu vám nevzniká nárok, ak:

Došlo k strate, poškodeniu alebo meškaniu batožiny

Do vlaku si môžete zobrať aj batožinu (vrátane zvierat), s ktorou dokážete ľahko manipulovať. Veľké alebo objemné predmety, ako napríklad veci alebo zvieratá, ktoré by mohli obťažovať iných cestujúcich alebo im spôsobiť škodu, by sa mali prepravovať ako registrovaná cestovná batožina (v súlade so všeobecnými podmienkami prepravy železničného prevádzkovateľa). Tieto predmety/zvieratá sa budú prepravovať vo vozni na prepravu batožiny.

V prípade straty alebo poškodenia vašej registrovanej cestovnej batožiny máte nárok na odškodnenie, okrem špecifických prípadov, napríklad ak batožina nedostatočne chránila obsah alebo nebola na prepravu vhodná. Nárok na náhradu máte aj vtedy, ak vám bola vaša registrovaná batožina doručená neskoro, pokiaľ to nebolo spôsobené chybou z vašej strany alebo okolnosťami, ktoré prevádzkovateľ vlaku nemohol ovplyvniť.

Výška náhrady

Ak ste sa zranili pri nehode vlaku alebo ste nezaopatreným rodinným príslušníkom obete smrteľnej železničnej nehody, máte nárok na náhradu do maximálnej výšky 1 400 EUR za stratenú alebo poškodenú príručnú batožinu (platí to aj pre všetky zvieratá, s ktorými ste so sebou viezli).

Pri vlakovej nehode ste utrpeli zranenie

Ak ste utrpeli zranenie v dôsledku nehody vlaku, máte nárok na odškodnenie, pričom vám najneskôr do 15 dní po nehode musí byť vyplatená záloha na pokrytie vašich bezprostredných finančných potrieb.

Ste nezaopatreným rodinným príslušníkom obete smrteľnej nehody vlaku

Ak ste nezaopatreným rodinným príslušníkom obete smrteľnej železničnej nehody, máte nárok na odškodnenie, pričom vám najneskôr do 15 dní po nehode musí byť vyplatená záloha na pokrytie vašich bezprostredných finančných potrieb. Výška tejto zálohy je najmenej 21 000 EUR na osobu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: