Posledná kontrola: 17/03/2022

Zdaňovanie materských spoločností a ich dcérskych spoločností

Cezhraničné rozdelenie zisku

Ak máte materskú spoločnosť v jednej krajine EÚ a dcérske spoločnosti v inej, môžete sa vyhnúť prípadným daňovým problémom (napr. dvojité zdanenie) spojeným s cezhraničným rozdeľovaním zisku medzi týmito spoločnosťami.

Platí to v prípade, ak:

Oslobodenie od zrážkovej dane

Zrážkovú daň je možné vyberať zo ziskov spoločnosti ešte pred úplným daňovým priznaním (potom môže dôjsť k jej vráteniu alebo sa naopak môže vyrubiť dodatková daň). V prípade materských spoločností a ich dcérskych spoločností môže byť rozdelenie zisku oslobodené od zrážkovej dane. Tento postup funguje obojsmerne:

Týka sa to prípadov v krajine dcérskej spoločnosti aj v krajine materskej spoločnosti, ak sú obe krajiny členskými štátmi EÚ.

Zabránenie dvojitému zdaneniu

Dvojité zdanenie (súbežné daňové nároky viacerých krajín) môže nastať, ak neuplatňujete daňové predpisy správne. Aby ste zabránili dvojitému zdaneniu rozdelenia vášho zisku, mali by ste:

Hybridné úvery – dvojité nezdanenie

Dvojité nezdanenie môže nastať v prípade, ak platby spojené s cezhraničnými hybridnými úvermi (Finančné nástroje, ktoré (keďže majú charakteristiky dlhových aj kapitálových nástrojov) môžu členské štáty posudzovať na daňové účely rozdielne.) považujete za:

S cieľom predísť takejto situácii:

Na ktoré druhy spoločností sa tieto pravidlá vzťahujú?

V niektorých prípadoch rozhodujú samotné krajiny EÚ o tom, ktorých spoločností sa tieto pravidlá týkajú. V ďalšom texte sa uvádza odkaz na smernicu, v prílohe ku ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: