Живот и пътуване
Последна проверка: 17/03/2022

Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия

Трансгранично разпределение на печалбата

Ако имате дружество майка в една страна от ЕС и дъщерни дружества в друга, можете да избегнете евентуални данъчни проблеми (например двойно данъчно облагане) във връзка с трансграничното разпределение на печалбата между тези дружества.

Това важи, ако:

Освобождаване от данък при източника

С данък, удържан при източника, могат да бъдат облагани печалбите на дружества преди подаването на пълна данъчна декларация (след което платеният данък може да бъде възстановен или пък да бъде изискано плащането на допълнителна сума). За дружества майки и техните дъщерни дружества разпределената печалба може да бъде освободена от данък, удържан при източника . Това важи и в двата случая:

Такъв е случаят както в държавата на дъщерното дружество, така и в държавата на дружеството майка, ако и двете държави са в ЕС.

Премахване на двойното данъчно облагане

Двойно данъчно облагане (едновременни искания за плащане на данъци от повече от една държава) може да възникне, ако не следвате стриктно данъчните правила. За да избегнете двойно данъчно облагане на разпределената си печалба, трябва да

Хибридни заеми — двойно данъчно необлагане

Двойно данъчно необлагане може да възникне, ако третирате плащания по трансгранични хибридни заеми (Финансови инструменти, които, притежавайки характеристики както на дълг, така и на собствен капитал, могат да доведат до различни данъчни квалификации от страна на държавите членки.) като:

За да се избегне това:

За кои видове дружества се отнасят тези правила?

В някои случаи самите държави от ЕС решават за кои дружества се отнасят тези правила. За да научите повече, вижте приложението към директивата по-долу.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: