Последна проверка: 30/06/2020

ДДС

Страните от ЕС използват различни видове ставки по ДДС — стандартна ставка, намалена ставка и специални ставки. Научете повече за различните ставки във всяка страна от ЕС и каква информация следва да включват ДДС фактурите. Уверете се, че сте наясно със специфичните правила за ДДС при трансгранични продажби и покупки на стоки и услуги, както в рамките на ЕС, така и извън него.

Научете кога да начислявате ДДС, как да се регистрирате пред данъчните органи, кога можете да приспаднете ДДС и как да поискате възстановяване на ДДС.

Определени стоки и услуги са освободени от ДДС. Има също специални режими за ДДС за малки предприятия, търгуващи без да начисляват ДДС, и прагово освобождаване за определени сектори.

Можете да използвате системата VIES за обмен на информация за ДДС, за да проверите дали дадено предприятие е регистрирано по ДДС за трансгранична търговия в рамките на ЕС. Резултатите от търсенето във VIES се извличат от националните бази данни и се актуализират редовно.

Съкратеното обслужване на едно гише (режим MOSS) ви дава възможност да предоставяте цифрови услуги в ЕС, без да е необходимо да се регистрирате във всяка отделна страна членка. Режимът може да се използва както от предприятия със седалище в ЕС, така и от предприятия, установени извън Съюза.

Споделяне на страницата: