Последна проверка: 16/11/2022

Организиране на планирано лечение в чужбина

В някои случаи имате право да организирате медицинско лечение, например консултация със специалист, операция или лечение на конкретно заболяване, в друга страна от ЕС и разходите за него да ви бъдат възстановени от вашата здравноосигурителна каса.

Има два начина за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС:

Вариант 1 — с формуляр S2

С формуляр S2 вашата здравноосигурителна каса покрива пряко разходите за лечението в друга страна от ЕС.
Ако изберете тази опция, имате достъп само до обществено здравно обслужване и винаги ще трябва да подавате заявление до вашата национална здравноосигурителна каса за предварително разрешение (известно като формуляр S2), преди да отидете на лечение в чужбина. Вашата здравноосигурителна каса е длъжна да даде предварително разрешение, ако лечението, за което кандидатствате, е включено във вашата здравна застраховка, но не може да ви бъде предоставено във вашата страна в срок, който е оправдан от медицинска гледна точка. 

Ако сте получили формуляр S2, разходите за лечението ви ще бъдат покрити съгласно правилата в страната, в която сте лекуван. С това ще се занимаят съответните институции във вашата страна и страната, в която сте лекуван. По принцип няма да е необходимо да плащате за лечението. 

Предупреждение

Ако лицата, които са осигурени в страната, в която се лекувате, трябва да заплатят за това конкретно лечение, и вие ще трябва да платите за него, а впоследствие разходите ви ще бъдат възстановени в съответствие с условията и ставките за възстановяване на разходите в тази страна.

Вариант 2 — да поискате възстановяване на разходите след лечението

Можете също така сами да заплатите за планираното лечение и след като се върнете у дома да поискате да ви бъдат възстановени всички разходи или част от тях. Тази система се прилага както за публичните, така и за частните доставчици на здравно обслужване в друга държава от ЕС.


Разходите ви ще бъдат възстановени в съответствие със ставките за възстановяване, прилагани за същото лечение в страната, в която сте осигурени. Ако сте осигурен в държава, която няма схема за възстановяване на разходи, тогава вашата национална здравноосигурителна каса ще ви възстанови разходите въз основа на разходите на националната здравна система за това лечение.

Предупреждение

В зависимост от вида на лечението, от което се нуждаете, и правилата във вашата страна, може да ви е необходимо и предварително разрешение от вашата здравноосигурителна каса. Формулярът за предварително разрешение в рамките на този вариант обаче е установен на национално равнище. Много държави от ЕС изискват предварително разрешение за грижи, включващи престой в болница или скъпо медицинско оборудване. Не може да се изисква предварително разрешение за медицинска консултация например.

Попитайте вашата здравноосигурителна каса или вашето национално звено за контакт дали се нуждаете от предварително разрешение. Тук можете да намерите връзки към списъци на лечения, за които се изисква предварително разрешение във вашата страна. Вашата молба трябва да бъде удовлетворена, ако в противен случай би трябвало да чакате твърде дълго за лечение във вашата страна. Когато обмисляте искането си, вашата здравноосигурителна каса също е длъжна да прецени дали е възможно да ви издаде формуляр S2.

Вариант 1 с формуляр S2 обикновено ще бъде по-благоприятен за вас, когато лицата, които са осигурени в страната, в която сте лекувани, не трябва да плащат за същото лечение, или когато правилата за възстановяване на разходите на вашата страна по произход са по-благоприятни от правилата в страната, в която се извършва лечението. В последния случай ще имате право на доплащане от вашата здравноосигурителна каса. Ако обаче имате нужда от частно здравно обслужване, възможен е само вариант 2.

Прочетете повече за разходите и възстановяването на суми за планирано лечение.

Лична история

Свържете се с вашия национален орган за контакт и със здравноосигурителната си каса, преди да организирате лечението си

Орели живее във Франция. Тя трябва да се подложи на операция и намира специализирана клиника в Люксембург, където живеят нейните родители. Открива подходящ специалист в обществена болница близо до дома на родителите си, но не е сигурна как да организира лечението си там.

Орели се обажда на националния орган за контакт във Франция и на своята местна здравноосигурителна каса. Оттам ѝ предоставят цялата необходима информация, за да кандидатства за предварително разрешение и Орели попълва съответния формуляр. Ако получи разрешение, тя може да уреди лечението си направо с болницата в Люксембург.

Как да организирате лечението си в чужбина, ако не се нуждаете от предварително разрешение от вашата здравноосигурителна каса

1. Проверете здравното си осигуряване

2. Намерете къде да се лекувате

Ще трябва да намерите доставчик на здравно обслужване (болница, лечебно заведение и др.), предлагащ нужното ви лечение в друга страна от ЕС. За целта можете:

Имайте предвид, че здравните системи в другите страни от ЕС може да не функционират по същия начин като здравната система във вашата страна. Освен това, когато получите достъп до планирано лечение без формуляр S2 в друга страна от ЕС, може да бъдете третиран като частен пациент и да ви бъдат начислени такси за частно обслужване, докато възстановяването на разходите винаги ще бъде на равнището на цените в общественото здравеопазване във вашата страна. Поради това ще трябва сами да покриете всяка разлика в разходите.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: