Последна проверка: 02/04/2022

Небрачни двойки

Тази страница съдържа информация за партньори в трайна връзка, които не са сключили брак, нито са регистрирали своето партньорство.

Информация за правата на лицата в граждански или регистрирани партньорства.

При наличието на стабилна и продължителна връзка с партньор вие имате определени права в ЕС дори ако не сте регистрирали своето партньорство.

Преместване в друга страна от ЕС

Когато заедно с вашия фактически партньор се премествате в друга страна от ЕС, тази страна трябва да облекчи неговото влизане и пребиваване на своя територия, независимо дали партньорът ви е гражданин на Съюза или не.

Трябва да можете да докажете, че живеете заедно или че имате дългосрочна връзка. Повечето страни от ЕС обаче не са дефинирали как точно можете да докажете съществуването на дългосрочна връзка или съжителство.

Права и задължения

В страните от ЕС, които признават фактическото съжителство, ще имате права и задължения и във връзка със собствеността, наследството и плащането на издръжка вследствие на раздяла.

Тези правила са от особено значение за партньорите от един и същ пол, защото не всички страни от ЕС позволяват на подобни двойки да сключват брак или да регистрират своето партньорство по друг начин.

Договори за съжителство

Ако живеете в страна, където не можете да сключите брак или да регистрирате своето партньорство, или ако не желаете да направите нито едното, нито другото, бихте могли да сключите договор за съжителство с вашия партньор, в който да уредите практическите или правните аспекти на своето съжителство.

На практика обаче дори с подобен договор за съжителство може да се окаже трудно да упражните правата си. При спор за имущество обикновено се прилага правото на държавата, в която е възникнал спорът.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: