Последна проверка: 03/11/2022

Договори и потребление на енергия

Ясна информация за договора

Преди да подпишете договор за доставка на енергия имате право да получите ясна, вярна и разбираемаосновна информация от доставчика. Имате право също така да получите предизвестие, ако са направени изменения в договора, с възможност за неговото прекратяване, ако не приемате новите условия.

Право на отказ

Можете да сеоткажете от нов договор в срок от четиринадесет дни, ако договорът е бил сключен извън работните помещения на доставчика или от разстояние, например по интернет или телефона.

Точна информация за вашето потребление на енергия

Имате право на безплатен достъп до данните за вашето потребление. Можете да поискате от администратора на данните (например доставчик на енергия или оператор на мрежа) да предостави достъп до тези данни на други доставчици на електроенергия или природен газ, като тази услуга трябва да е безплатна.

Имате право да ви бъде предоставен точен индивидуален измервателен уред за електроенергия и газ на конкурентна цена (както и за централно отопление/охлаждане и топла вода), когато в дадена сграда е изградена нова връзка, например поради основен ремонт. За останалите случаи е в сила правото на индивидуален измервателен уред на конкурентна цена, освен ако са установени технически или финансови пречки на национално равнище.

Ако разполагате с интелигентен измервателен уред, трябва да ви бъде осигурен лесен и безплатен достъп до подробна информация за вашето енергопотребление по текущия ви договор за доставка за най-малко 2 предходни години. Също така имате право на достъп до данни за вашето потребление за най-малко 3 предходни години или от началото на текущия ви договор за доставка, ако оттогава е изминало по-кратко време.

Предупреждение

Сметките ви за газ и електричество en трябва да бъдат изготвени въз основа на действителното потребление на енергия и трябва да ви бъдат изпращани достатъчно често, за да можете да регулирате количеството енергия, което ползвате.

Те трябва да бъдат ясни и да съдържат полезна информация. Сметките трябва да ви дават възможност:

  • лесно да разберете колко реално плащате за енергията, която сте използвали, както и
  • да сравнявате оферти от различни доставчици на енергия,

така че да можете да смените доставчика си, ако желаете.

Как да потребяваме енергия ефективно

Имате право да бъдете добре информиран колко точно енергия използвате и как потреблението ви да стане по-ефективно.

Във вашите енергийни сметки, договори, трансакции и касови бележки, освен ако според националните органи това не е целесъобразно, следва ясно да се посочва:

Енергиен етикет на ЕС

Когато купувате битови уреди (например хладилници, фризери, перални машини, барабанни сушилни машини, миялни машини, електрически фурни, телевизори, лампи или климатици), трябва да бъдете информиран за тяхната консумация на енергия. В магазините трябва да е показан техният енергиен етикет на ЕС sk , както и фиш с подробна информация относно характеристиките на продукта.

Сертификат за енергийни характеристики

Имате право да бъдете информиран относно енергийните характеристики на дадено жилище, когато търсите да закупите или наемете такова. Преди да подпишете договор, следва да получите сертификат за енергийните характеристики, в който се посочва качеството на жилището по отношение на енергийната ефективност. Този сертификат трябва да включва и препоръки относно начините за подобряване на енергийната ефективност на жилището.

Възобновяеми енергийни източници

Имате право да бъдете информиран от доставчика на оборудването или от националните органи за предимствата, разходите и енергийната ефективност на оборудването и системите за използване на отопление, охлаждане и електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Вашият доставчик на електроенергия трябва да ви дава информация относно комбинацията на енергийните си източници (възобновяеми, ядрена енергия и т.н.) и тяхното въздействие върху околната среда. Тази информация трябва да бъде представена по лесен и съпоставим начин.

Когато обмисляте монтаж или смяна на инсталация за отопление/охлаждане или за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, имате право да получите информация от доставчика на оборудването или от определения национален орган относно предимствата и енергийната ефективност на това оборудване, както и за разходите по него.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: