Последна проверка: 03/01/2023

Права на пътуващите с кораб

Права в случай на закъснения и отмяна на пътувания

Правилата на ЕС за правата на пътуващите с кораб обикновено важат при пътуване с по-голяма част от фериботите и круизните кораби по море или по вътрешни водни пътища (реки, езера или канали) и ако:

Тези правила не се отнасят до:

По време на цялото пътуване превозвачът трябва да предоставя ясна и точна информация за услугата и вашите права на пътник, включително за условията за достъп за хора с увреждания или намалена подвижност. Тази информация следва да бъде налична и във формат, достъпен за лица с увреждания.

Права в случай на произшествие в морето

Правилата на ЕС се отнасят също така до вас, вашия багаж, вашето превозно средство и, ако е уместно, вашето оборудване за придвижване в случай на инцидент в морето. В правилата са посочени и съответните задължения на превозвача. Тези правила могат да се прилагат както за вътрешни пътувания по море, така и за всички международни пътувания, при които:

Превозвачът трябва да ви предостави ясна и подходяща информация за вашите права, преди да тръгнете на път, ако купувате билета в страна от ЕС, или най-късно в момента на заминаването, ако отпътувате от страна извън ЕС.

Какъв е проблемът?

Как да потърсите правата си?

Пътуването ви с кораб е отменено

Ако ферибот или круизен кораб, за който сте направили резервация, закъснее или бъде отменен, превозвачът или администрацията на терминала трябва трябва да ви уведомят за новия очакван час на заминаване или пристигане в рамките на 30 минути от първоначално предвидения час на тръгване. Те трябва също така да ви предоставят информация за правата ви като пътник.

Ако пътуването е отменено, превозвачът трябва да ви предложи избор между:

или

Ако изпуснете връзка поради отменено пътуване, превозвачът трябва да положи всички усилия да ви информира за алтернативни връзки.

Имате също право на помощ под формата на:

Нямате право на настаняване, ако отмяната е причинена от лоши метеорологични условия.

При пътуването ви с кораб е имало закъснение при заминаването

Ако ферибот или круизен кораб, за който сте направили резервация, закъснее или бъде отменен, превозвачът или администрацията на терминала трябва трябва да ви уведомят за новия очакван час на заминаване или пристигане в рамките на 30 минути от първоначално предвидения час на тръгване. Те трябва също така да ви предоставят информация за правата ви като пътник.

Ако закъснението е повече от 90 минути, ще ви бъде даден избор между:

или

Имате също право на помощ под формата на:

Нямате право на настаняване, ако отмяната е причинена от лоши метеорологични условия.

Корабът ви е пристигнал със закъснение

Ако пристигането ви в дестинацията е забавено с повече от 1 час, имате право на обезщетение. Размерът на обезщетението зависи от продължителността на закъснението — минимум 25% и максимум 50% от стойността на билета.

Предупреждение

Нямате право на обезщетение, ако закъснението е причинено от лоши метеорологични условия или извънредни обстоятелства, като например природни бедствия (пожари или земетресения) или заплахи за сигурността.

Багажът ви е изгубен, забавен или повреден при инцидент в морето

Ако вашият багаж и/или превозно средство бъдат изгубени, забавени или повредени поради морски инцидент, имате право на обезщетение от страна на превозвача до приблизително 2700 евро за ръчен багаж и 15 500 евро за превозно средство, като последната сума обхваща багажа в превозното средство. Нямате право на обезщетение, ако превозвачът може да докаже, че не носи вина за произшествието. При загуба или повреда на други ценности (например парични средства, бижута, произведения на изкуството и т.н.) имате право на обезщетение от приблизително 4100 евро, при условие че сте ги депозирали за съхранение при превозвача.

Ако вашата инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване бъде повредено или загубено, имате право на обезщетение за покриване на разходите за замяна или ремонт.

Предупреждение

Специални правила важат за загубата или повредата на парични средства, прехвърляеми ценни книжа, злато, сребърни изделия, бижута, украшения, произведения на изкуството или други ценности.

Получили сте нараняване при произшествие в морето

Ако получите нараняване при морско произшествие, имате право на обезщетение в размер на приблизително 300 000 евро от превозвача или неговия застраховател. В случаите, в които загубата или щетите надвишават тази сума, обезщетението може да се увеличи до максимум 490 000 евро. Имате също право на пропорционално на претърпените щети авансово плащане за покриване на всички непосредствени нужди, ако нараняването е било причинено от корабокрушение, преобръщане, сблъсък, засядане на кораба, експлозия или пожар на кораба или неизправност на кораба.

Предупреждение

Нямате право на обезщетение, ако превозвачът може да докаже, че произшествието е причинено от извънредни обстоятелства извън неговия контрол, като например природни бедствия или заплахи за сигурността.

Вие сте лице на издръжка на лице, което е починало при произшествие в морето

Ако сте лице на издръжка на лице, което е починало при произшествие в морето, имате право на обезщетение в размер на 300 000 евро от превозвача или неговия застраховател. В някои случаи обезщетението може да бъде увеличено до максимум 490 000 евро. Имате също право на авансово плащане от не по-малко от 21 000 евро за покриване на всички непосредствени нужди, ако лицето е загинало в резултат от корабокрушение, преобръщане, сблъсък, засядане на кораба, експлозия или пожар на кораба или неизправност на кораба.

Предупреждение

Нямате право на обезщетение, ако превозвачът може да докаже, че произшествието е причинено от извънредни обстоятелства извън неговия контрол, като например природни бедствия или заплахи за сигурността.

Искове, свързани със закъснения и отменени пътувания

Ако смятате, че правата ви не са спазени, трябва да се подадете жалба до превозвача в рамките на 2 месеца от пътуването по разписание, по време на което е възникнал проблемът. Превозвачът трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви даде окончателен отговор не по-късно от 2 месеца след получаване на жалбата. Ако не сте удовлетворен от отговора, можете да подадете жалба до компетентния национален орган en във вашата страна. Националният орган следва да ви предостави необвързващо правно становище относно вашата жалба.

Можете също да опитате да разрешите спора по извънсъдебен път чрез орган за алтернативно решаване на спорове. Ако сте купили билета си онлайн, можете да изпратите жалбата си чрез платформата за онлайн решаване на спорове. Структурите за алтернативно разрешаване на спорове и платформата за онлайн решаване на спорове са достъпни само за граждани на ЕС.

Ако желаете да прибегнете до съдебни действия, можете да подадете иск за обезщетение съгласно правилата на ЕС чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес. Също така можете да отнесете въпроса до съдилищата в страната, където е регистриран превозвачът. Сроковете за завеждане на дело срещу превозвач в национален съд са определени в съответствие с националните правила за давността във всяка страна от ЕС.

Можете да потърсите помощ и съвет за проблеми, свързани с правата на пътуващите с кораб, и от местния европейски потребителски центърОтваряне като външна връзка.

Искове, свързани с произшествия в морето

Загуба или повреда на багаж и превозни средства

Ако вашият ръчен багаж и/или превозно средство бъдат загубени или повредени поради морски инцидент, трябва да информирате писмено превозвача или негов представител. В идеалния случай трябва да направите това, преди да напуснете кораба или когато евентуално получите багажа си. Трябва да информирате превозвача най-късно в срок от 15 дни от слизането от кораба или получаването на багажа — в противен случай губите правото си на обезщетение.

Трябва да подадете иска си до съда в рамките на 2 години от датата на слизане от кораба или 2 години от датата, на която е трябвало да слезете, в зависимост от това, коя от двете дати е по-късна.

Можете да подадете иск за обезщетение за загуби или щети, причинени от морско произшествие, в съд в:

  • страната, в която се намира седалището или постоянният адрес на превозвача или
  • страната, в която се намира мястото на заминаване или дестинацията, или
  • страната, в която живеете постоянно — ако превозвачът има представителство там и попада под юрисдикцията на тази страна, или
  • страната, в която е сключен договорът за пътуване — ако превозвачът има представителство там и попада под юрисдикцията на тази страна.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: