Последна проверка: 04/10/2022

Правила за възлагане на обществени поръчки

Обществени поръчки се възлагат от ползвателите на публични средства и от организации, работещи в специфични, неконкурентни условия (например в областта на енергетиката, водоснабдяването, обществения транспорт и пощенските услуги), за предоставянето на услуги или извършването на доставки или строителни работи.

Обикновено всички поръчки със средна или по-висока стойност трябва да се възлагат чрез състезателни процедури (търгове), но има изключения, като например:

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

Стандартният начин за възлагане на поръчки е чрез състезателна процедура. Съществуват различни видове състезателни процедури за възлагане на обществени поръчки.

Открита процедура

При открита процедура всеки може да подаде пълна оферта. Тази процедура се използва най-често.

Ограничена процедура

Всеки може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, но само тези, които са допуснати след предварителен подбор, могат да подадат оферти.

Състезателна процедура с договаряне

Всеки може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, но само тези, които са допуснати след предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат първоначални оферти и да преговарят.

Възложителите могат да използват тази процедура само когато са необходими преговори поради специфичния или сложен характер на поръчката, но възложителите в секторите на отбраната и сигурността, водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги могат да я използват като стандартна процедура.

Състезателен диалог

Тази процедура може да се използва от възлагащ орган с цел получаване на предложения за решение, отговарящо на неговите нужди.

Партньорство за иновации

Тази процедура може да се използва, когато е необходимо да се закупят стоки или услуги, които все още не са достъпни на пазара. В процедурата могат да участват няколко предприятия.

Конкурс за проект

Тази процедура се използва за придобиване на идеен проект.

Допълнителни техники за възлагане на поръчки

В зависимост от обстоятелствата и нуждите, възлагащият орган може:

Кога и как се прилагат правилата на ЕС?

Всички процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС се извършват въз основа на националните правила. Правилата за поръчките с по-висока стойност се основават на общите за ЕС правила за обществените поръчки.

Стойностните прагове, въз основа на които се определя кога се използват правилата на ЕС, зависят от предмета на поръчката и от това кой я извършва. Тези прагове се преразглеждат редовно и сумите се коригират леко.

Основните прагове са:

Можете също така да видите подробните прагове за обществените поръчки en или да проверите какви са те направо в съответните национални правила.

За обществените поръчки с по-ниска стойност се прилагат само националните правила, но трябва да се спазват общите принципи на ЕС за прозрачност и равно третиране.

Участие в процедура за обществена поръчка – вашите права

Участие в процедури в други страни

Ако седалището на вашето предприятие, организация или институция е в ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), имате право да участвате в процедури за възлагане на обществени поръчки във всички страни от Съюза. Имате право:

Кога може да ви отстранят от участие

Може да ви отстранят от участие в процедура, ако на вас или вашето предприятие не може да се има доверие. Така например оферент:

Подробна информация за причините за отстраняване ще намерите в директивите в раздела със законодателство на ЕС (връзки в дъното на страницата), закона за обществените поръчки във вашата страна и документите, предоставени от възложителя.

Кога за обществена поръчка трябва да се публикува обявление в TED

По принцип за обществени поръчки, за които важат правилата на ЕС, трябва да се публикуват обявления в онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз – портала Tenders Electronic Daily (TED). Публичните органи могат да публикуват обявления на портала TED и за поръчки с по-ниска стойност. В TED основната информация за обществените поръчки е достъпна на всички официални езици на ЕС.

Обявление за предварителна информация за предстоящи процедури за обществени поръчки

Даден възложител може също така да публикува обявление за предварителна информация на портала Tenders Electronic Daily (TED). Целта на подобно обявление е предварително да ви предостави информация за бъдеща обществена поръчка.

Обикновено обявлението за предварителна информация се публикува между 35 дни и 12 месеца преди публикуването на обявлението за обществена поръчка.

Когато обявлението за дадена обществена поръчка бъде публикувана след подобно предварително обявление, срокът за подаване на оферти може да бъде съкратен.

Оценка

Офертите се оценяват, като се присъждат точки въз основа на предварително одобрени критерии, като всяка категория критерии формира определена част от оценката. Например точките за предложената цена може да формират 40% от крайната оценка, за техническите характеристики – 50%, а за въздействието върху околната среда – 10%.

Оценката на офертите може да започне едва след изтичането на крайния срок за подаване на оферти.

Възлагане на поръчката

Трябва да ви уведомят възможно най-скоро дали сте спечелили поръчката или не. Ако не сте спечелили, имате право на обяснение защо вашата оферта е била отхвърлена.

Ако смятате, че спрямо вас е извършена дискриминация, или сте забелязали нередности в процедурата, можете да поискате процедурата да бъде преразгледана или да подадете жалба.

Електронно фактуриране

Ако ви бъде възложен договор за обществена поръчка или за концесия, имате право да изпращате електронни фактури – отговарящи на европейския стандарт за електронно фактуриране de en fr – на възлагащия орган.

Всички централизирани национални администрации в ЕС са длъжни да приемат вашите фактури. В някои държави, публичните органи на регионално и местно равнище също ще трябва да започнат да приемат електронни фактури най-късно от април 2020 г. Проверете как стоят нещата във вашата страна en .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: