Последна проверка: 23/06/2022

Работници в юношеска възраст

Възрастови граници

Не можете да наемате млади хора на възраст под 15 години. Възрастовата граница може да бъде по-висока в страните от ЕС, в които задължителното образование продължава след 15-годишна възраст.

Можете обаче да наемате деца на възраст под 15 години за културни, художествени, спортни или рекламни дейности, ако ви бъде издадено предварително разрешение от компетентния орган.

Можете да наемате деца на възраст между 14 и 15 години като част от схема за работа или обучение или схема за придобиване на опит. Деца на поне 14 години (в определени случаи – на 13) могат също да вършат лека работа.

Рискове, безопасност и здраве на работното място

Като работодател трябва да вземете необходимите мерки за защита на здравето и безопасността на младите хора и да гарантирате, че те се прилагат съгласно оценката на риска, свързан с тяхната работа. Това трябва да се извърши, преди младежите да започнат работа при вас.

Не можете да наемате млади хора за следните видове работа:

Някои страни от ЕС позволяват на работодателите да наемат на работа младежи, ако работата е необходима като част от професионалното обучение. Като работодател трябва да осигурите контрол на работата им от компетентно лице, за да се гарантира, че тяхното здраве и безопасност са защитени.

Трябва да информирате младежите за възможните рискове, свързани с тяхната работа, и за всички мерки, предприети във връзка с тяхната безопасност и здраве. Ако младите хора са на възраст под 15 години, трябва да информирате техния законен представител.

Ако оценката на рисковете за младите хора във връзка с работата покаже, че има риск за тяхната безопасност, физическо или душевно здраве или развитие, трябва да им предложите подходяща безплатна оценка на здравето и възможностите преди началото на работата.

Общи правила за годишната почивка и почивките по време на работа

Когато наемате млади хора, трябва да им осигурите почивка от най-малко 30 минути, ако работят повече от 4,5 часа.

Ако децата посещават задължително училище на пълно време, трябва да им осигурите период, свободен от всякаква работа по време на училищната ваканция (както е предвидено в приложимите национални правила).

Работно време, нощен труд и почивки за деца под 15 години

Трябва да спазвате строги правила, когато наемате на работа деца на възраст под 15 години. Те се различават в зависимост от вида на схемата на работа/обучение.

Максималното работно време е:

Предупреждение

Не можете да наемате деца на възраст под 15 години да работят между 8 часа вечерта и 6 часа сутринта.

За всеки период от 24 часа трябва да гарантирате минимален период на почивка от 14 последователни часа и най-малко 2 дни почивка на всеки 7-дневен период (последователни, ако е възможно).

Работно време, нощен труд и почивки за юноши на възраст между 15 и 18 години

Ако наемате юноши на възраст между 15 и 18 години, които вече не подлежат на задължително редовно образование съгласно националното законодателство, те могат да работят до 8 часа на ден и 40 часа на седмица.

Юношите не могат да работят между 10 часа вечерта и 6 часа сутринта или между 11 часа вечерта и 7 часа сутринта. Някои страни от ЕС позволяват дерогации от тези ограничения при извънредни условия, свързани с естеството на работата (в секторите на корабоплаване и риболов, въоръжените сили или полицията, болниците или подобни заведения, културните, художествените, спортните или рекламните дейности).

За всеки период от 24 часа трябва да гарантирате минимален период на почивка от 12 последователни часа и най-малко 2 дни на всеки 7-дневен период (последователни, ако е възможно).

Ако националните дерогации позволяват, може да не сте длъжни да осигурявате тези периоди на почивка на младите работници в следните сектори:

Ако наемате юноши, чиято работа е разделена на части през деня, е възможно също да има дерогации по отношение на минималните периоди на почивка.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: