Последна проверка: 16/04/2020

Определяне на изисквания за продуктите

Коронавирус, медицински консумативи и предпазни средства

За редица категории продукти съществуват стандарти и технически спецификации на равнище ЕС. Трябва да гарантирате, че вашите продукти са в съответствие с всички приложими правила на ЕС, преди да можете да търгувате свободно с тях в ЕС.

Когато няма правила на равнище ЕС, в отделните страни от Съюза може да важат различни спецификации. В такива случаи трябва да се съобразявате само с правилата, валидни във вашата страна от ЕС.

Какви са изискванията по отношение на продуктите?

В законодателството на ЕС се определят основни изисквания, за да се гарантира, че продаваните в ЕС продукти отговарят на високи стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Изискванията могат да включват:

В повечето случаи в законодателството се определят резултатите, които трябва да бъдат постигнати, или опасностите, които трябва да бъдат предотвратени, но не се посочват конкретни технически решения.

Понякога хармонизираните стандарти могат да ви помогнат да докажете съответствието със законовите разпоредби.

Къде да намерите изискванията на ЕС за продуктите

Понастоящем в ЕС повечето правила за продуктите са хармонизирани. Това означава, че едни и същи правила се прилагат във всички страни от ЕС. Правилата се прилагат за групи продукти, като например играчки, или за характеристики на продукта, като например електромагнитна съвместимост.

Можете да проверите изискванията за вашия продукт в базата данни на Бюрото за търговска информацияen.

Бюрото за търговска информация предлага сведения относно:

Базата данни на Бюрото за търговска информация е структурирана по митнически кодове. За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да знаете неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го потърсите чрез вградената търсачка с наименованието на продукта.

Къде да намерите националните изисквания за продуктите

Съществуват също така правила за продуктите, които не са хармонизирани на равнище ЕС, поради което спецификациите могат да се различават в отделните страни от ЕС. В подобни случаи трябва да се съобразявате само с приложимите правила в страната от ЕС, в която възнамерявате да пуснете своя продукт на пазара.

Ако вашите продукти отговарят на изискванията във вашата страна от ЕС, останалите страни от ЕС не могат да:

освен ако не могат да докажат, че вашите продукти не отговарят на техническите изисквания и изискванията за качество във вашата страна и че не осигуряват сходно равнище на безопасност. Това е известно като принцип на взаимното признаване.

Ако срещате проблем, свързан с несъвместимостта на правилата за продуктите в друга страна от ЕС с принципа на взаимно признаване, можете да поискате помощ от СОЛВИТ.

Правила на национално равнище

Правителствата на страните от ЕС са задължени да публикуват своите национални правила. Можете да научите повече за националните правила и за принципа на взаимно признаване в базата данни TRIS що се отнася до нехармонизираните правила за продуктите.

По-конкретно, националните изисквания могат да се различават по отношение на:

За да разберете какви технически правила важат за конкретни продукти в дадена страна от ЕС или за информация за съответните компетентни органи там, можете да се свържете със звената за контакт относно продуктитеen .

Ограничения, основаващи се на национални правила

Ако вашите продукти крият риск за обществения интерес, въз основа на действащите закони в други страни от ЕС, които засягат:

може да не ви бъде разрешено да ги изнасяте свободно.

Продуктите ви могат да бъдат забранени, ако страната от ЕС, в която искате да ги изнасяте, може да докаже, че нейните собствени технически изисквания са от решаващо значение или са задължителни и че вашите продукти не отговарят на тези изисквания що се отнася до нужното равнище на безопасност.

За да разберете какви национални правила важат за конкретни продукти в дадена страна от ЕС или за информация за съответните компетентни органи там, можете да се свържете със звената за контакт относно продуктитеen.

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: