Последна проверка: 04/03/2022

Държавни пенсии в чужбина

Пенсия за старост

Къде да кандидатствате

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

Предупреждение

Трябва да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Необходими документи

Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност.

За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба.

Разлика в пенсионната възраст

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.

Ето защо е важно да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата на пенсионирането си.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

Научете за пенсионната възраст и пенсионните системи в страните от ЕС:

Изберете държава

Лична история

Не забравяйте за различната (по-късна!) пенсионна възраст в други страни

Каролин от Франция работи 15 години в Дания, след което се връща във Франция към края на своята кариера. Когато навършва 62 години, тя кандидатства за пенсия във Франция по реда, установен там, но пенсията ѝ е много ниска.

На 62 години Каролин има право само на френската част от своята пенсия. Тя ще получи частта, която ѝ се полага от Дания, когато навърши 67 години — законната пенсионна възраст в Дания за нейната възрастова група.

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.

В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия ( принцип на сумиране на осигурителните периоди).

Ако не го направи, свържете се с нашите служби за помощОтваряне като външна връзка.

Лична история

Том работи 4 години в Германия и 32 години в Португалия.

В Германия е необходимо да сте работили поне 5 години, за да имате право на пенсия. При обикновени обстоятелства Том няма да има право на пенсия в Германия, тъй като е работил там само 4 години.

Германският пенсионен орган обаче е длъжен да отчете годините, през които Том е работил в Португалия. Той признава правото му на пенсия и му изплаща такава за 4-те години, през които е работил в Германия

Периоди на осигуряване под една година

Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците,през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Ако имате проблеми с отпускането на пенсия за периоди на заетост под една година, моля, свържете се нашите служби за помощОтваряне като външна връзка.

Как се изчислява вашата пенсия

Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.

Европейски размер на пенсията

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.

За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер).

След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна ( пропорционално обезщетение).

Национален размер на пенсията

Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).

Резултат

След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.

Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка - формуляр Р1, който ще получите.

Лична история

Роза работи 20 години във Франция и 10 години в Испания.

И двете страни прилагат минимален период на заетост от 15 години за получаване на правото на пенсия. Всяка от страните ще изчисли пенсията на Роза.

Френският орган ще направи двойно изчисление.

  • Той ще изчисли националната пенсия на Роза за 20-те години, през които тя е работила във Франция - да кажем 800 евро.
  • Той ще изчисли и теоретичния размер - пенсията, която Роза би получавала, ако е работила 30 години във Франция - да кажем 1500 евро. След това органът ще определи пропорционалното обезщетение, което е частта от тази сума, която трябва да бъде изплатена за годините на заетост във Франция. 1500х20 години във Франция/30 години общо = 1000 евро.

Роза има право да получава по-голямата сума - 1000 евро на месец.

Испанският орган няма да изчислява националната пенсия, тъй като Роза е работила в Испания по-малко от минималния необходим период за отпускане на пенсия. Той ще изчисли само европейския размер като започне с теоретичния размер - пенсията, която Роза би получавала, ако е работила през всичките 30 години в Испания - да кажем 1200 евро.

След това органът ще определи пропорционалното обезщетение - частта от тази сума, която трябва да бъде изплатена за годините на заетост в Испания. 1200х10 години в Испания/30 години общо = 400 евро.

Като краен резултат Роза ще получава пенсия в размер 1400 евро.

Изплащане на вашата пенсия

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица

Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за инвалидност и на пенсии за преживели лица. Важно е да знаете, че:

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: