Последна проверка: 22/10/2021

Разумни улеснения

Съгласно правилата на ЕС работодателите трябва да осигурят разумни улеснения на служителите с увреждания. Всички промени и свързаните с тях разходи трябва да бъдат реалистични и да не представляват непропорционална тежест за предприятието.

Какво представляват разумните улеснения?

Разумните улеснения са всяка промяна на работата или на работната среда, която е необходима, за да може лице с увреждане да кандидатства за работа, да изпълнява служебните си задължения и да напредва в кариерата или да преминава обучение.

Разумните улеснения са насочени към всички служители с увреждания. Правото на разумни улеснения обхваща всички дейности, свързани с работата, които попадат в приложното поле на правото на ЕС — от процеса на кандидатстване до прекратяването на трудовите отношения. То обхваща и условията на труд и допълнителните придобивки.

Видове разумни улеснения и примери

Технически решения

Трудови договорености

Мерки, свързани с обучението

Мерки за повишаване на осведомеността

За повече информация и достъп до национални портали вижте равно третиране на работното място.

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: