Последна проверка: 05/07/2022

Разумни улеснения

Съгласно правилата на ЕС работодателите трябва да осигурят разумни улеснения на служителите с увреждания. Всички промени и свързаните с тях разходи трябва да бъдат реалистични и да не представляват непропорционална тежест за предприятието.

Какво представляват разумните улеснения?

Разумните улеснения са всяка промяна на работата или на работната среда, която е необходима, за да може лице с увреждане да кандидатства за работа, да изпълнява служебните си задължения и да напредва в кариерата или да преминава обучение.

Разумните улеснения са насочени към всички служители с увреждания. Правото на разумни улеснения обхваща всички дейности, свързани с работата, които попадат в приложното поле на правото на ЕС — от процеса на кандидатстване до прекратяването на трудовите отношения. То обхваща и условията на труд и допълнителните придобивки.

Видове разумни улеснения и примери

Технически решения

Трудови договорености

Мерки, свързани с обучението

Мерки за повишаване на осведомеността

За повече информация и достъп до национални портали вижте равно третиране на работното място.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: