Последна проверка : 15/10/2018

Продажба на продукти в ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Като предприятие, което търгува в Европа, можете да се възползвате от единния пазар на ЕС, както и от някои търговски споразумения с други европейски държави. Това означава, че вашите стоки могат да се придвижват свободно на тази територия, без допълнителни разходи или ограничения по отношение на количеството. Това се нарича свободно движение на стоки.Трябва да бъдат изпълнени определени митнически формалности, когато се изнасят или внасят стоки между държави от ЕС и страни извън Съюза (включително страни, по отношение на които се прилага режим на свободно движение на стоки, в този случай: Европейското икономическо пространство, Швейцария, Турция, Андора и Сан Марино).

Правила и разпоредби на ЕС относно продуктите

Преди да внасяте продукти на пазара на ЕС, трябва да се уверите, че те отговарят на изискванията на Съюза за защита на здравето на животните и хората, околната среда и правата на потребителите. Това могат да бъдат правила и спецификации, които са хармонизирани на равнище ЕС, или които се прилагат от отделни държави членки, но са признати от ЕС; това се нарича взаимно признаване. Можете да прочетете повече по темата за правилата и спецификациите за продукти.

Подаване на отчети за движението на стоки

Ако извършвате износ от и/или внос в ЕС над определена стойност, трябва да представите статистически отчет за вашите търговски потоци в ЕС.

Праговете, чието преминаване ви задължава да представите отчет, се определят ежегодно от всяка страна от ЕС (обикновено през последното тримесечие) и важат за цялата следваща календарна година. Съществуват отделни прагове (те могат да бъдат различни) за износа (изпратени стоки) и вноса (получени стоки).

Прагове за освобождаване

ИНТРАСТАТ: Праг за освобождаване (по държави) 2018 г. — Получени стоки — евро 2018 г. — Получени стоки — нац. валута 2018 г. — Изпратени стоки — евро 2018 г. — Изпратени стоки — нац. валута
Австрия  750 000  750 000  750 000  750 000
Белгия 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
България  219 856  430 000  132 936  260 000
Кипър  130 000  130 000  55 000  55 000
Чешка република  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Германия  800 000  800 000  500 000  500 000
Дания  833 000 6 200 000  631 000 4 700 000
Естония  230 000  230 000  130 000  130 000
Гърция  150 000  150 000  90 000  90 000
Испания  400 000  400 000  400 000  400 000
Финландия  550 000  550 000  500 000  500 000
Франция  460 000  460 000  460 000  460 000
Хърватия  252 000 1 900 000  133 333 1 000 000
Унгария  550 000 170 000 000  325 000 100 000 000
Ирландия  500 000  500 000  635 000  635 000
Италия  800 000  800 000  400 000  400 000
Литва  250 000 250 000  150 000  150 000
Люксембург  200 000  200 000  150 000  150 000
Латвия  200 000  200 000  100 000  100 000
Малта 700 700 700 700
Нидерландия 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Полша  688 000 3 000 000  458 000 2 000 000
Португалия  350 000  350 000  250 000  250 000
Румъния  195 746  900 000  195 746  900 000
Швеция  940 000 9 000 000  470 000 4 500 000
Словения  140 000  140 000  220 000  220 000
Словакия  200 000  200 000  400 000  400 000
Обединено кралство 1 711 645 1 500 000  285 274  250 000

Кога влиза в сила вашето задължение за представяне на отчети?

„Вашата" страна членка определя праг, който е приложим за дадена календарна година.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2016 г. в размер на 100 000 евро. Ако през 2015 г. вашият внос е надхвърлил 100 000 евро, трябва да представите отчет от януари 2016 г. нататък.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2015 г. в размер на 100 000 евро. От януари до юни 2015 г. общият ви внос е на стойност 90 000 евро. През юли внасяте стоки за още 15 000 евро. Тъй като сте надхвърлили прага през юли 2015 г., трябва да започнете да представяте отчети от този месец нататък. В такъв случай вашата първа декларация в Интрастат ще бъде свързана с вноса през юли в размер на 15 000 евро.

Може да се наложи да представите отчет за движението на стоки към или от държави от ЕС, в които вашето дружество няма представителство.

Лична история

Компания за производство на облекла със седалище в Австрия купува стоки от САЩ и извършва митническо оформяне в Нидерландия (тя може да направи това, като получи нидерландски идентификационен номер за целите на ДДС, без да се налага да се регистрира в Нидерландия).

След митническото оформяне австрийската компания придвижва стоките от Нидерландия в Австрия — в Нидерландия това се класифицира като изпращане в рамките на ЕС. Ако по време на периода на отчитане австрийската компания изпрати от Нидерландия стоки, чиято стойност надхвърля прага за представяне на отчети (1 200 000 евро), тя ще трябва да подаде отчет за търговския си поток в Нидерландия.

Поради различните прагове в страните от ЕС обаче австрийската компания може да бъде освободена от подаване на отчет за получените стоки в Австрия (в този случай прагът е 750 000 евро), където е регистрирана.

Кой трябва да подава отчет?

Предприятията и физическите лица, регистрирани по ДДС, които изпращат и/или получават стоки — когато изпратените или получените стоки надхвърлят определения годишен праг.

Можете да се обърнете към специализирана компания, която да ви представлява и да представя отчети от ваше име

Кога трябва да се отчитате?

Кои търговски потоци трябва да се отчитат?

Физическото движение на стоки от страната членка на изпращане до страната членка на получаване (и обратното).

Ако имате разрешение за митническата процедура на активно усъвършенстванеfrdeen и необработените/обработените стоки се движат между страните членки, вие сте задължени да представите отчети за тези движения (от май 2014 г.).

Забележка: Ако предлагате само трансгранични услуги, които не включват трансгранично движение на стоки, не е необходимо да подавате отчети в системата Интрастат.

Какви данни трябва да се подават?

Вашите месечни отчети в Интрастат трябва да включват следните данни:

(ако стойността е свързана с преработвателни дейности, ще трябва да получите стойността на преработените стоки и след това да изчислите стойността на непреработените стоки плюс стойността, добавена по време на преработката, например за материали и заплащане).

Пример: имате договор за поставяне на покритие на метални тръби, които ви се изпращат от друга страна членка. Стойността, която трябва да посочите в отчета си за вашия внос, ще бъде стойността на тръбите преди поставянето на покритието; за вашия износ трябва да посочите в отчета стойността на тръбите след поставянето на покритието (тази стойност ще включва стойността на тръбите преди поставянето на покритието плюс всички допълнителни разходи: такси за услуги и материали).

Може да поискат от вас да предоставите допълнителна информация, като условия за доставка съгласно вашето договорно споразумение (например франко завод, CIF цена, франко борд) или вид транспорт (например морски/автомобилен/железопътен).

Вж. също:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: