Последна проверка: 19/08/2019

Продажба на продукти в ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като предприятие, което търгува в Европа, можете да се възползвате от единния пазар на ЕС, както и от някои търговски споразумения с други европейски държави. Това означава, че повечето стоки могат да се движат свободно на тази територия без допълнителни разходи или ограничения по отношение на количеството. Това се нарича свободно движение на стоки. Някои стоки, като например акцизните стоки и химикалите, подлежат на допълнителни правила. Също така имате различни задължения по ДДС в зависимост от това какво продавате, на кого го продавате и до къде се транспортират стоките.

Трябва да бъдат изпълнени определени митнически формалности, когато се внасят или изнасятen стоки между държави от ЕС и страни извън Съюза (включително страни, по отношение на които се прилага режим на свободно движение на стоки, в този случай: Европейското икономическо пространство, Швейцария, Турция, Андора и Сан Марино).

Правила и разпоредби на ЕС относно продуктите

Преди да внасяте продукти на пазара на ЕС, трябва да се уверите, че те отговарят на изискванията на Съюза за защита на здравето на животните и хората, околната среда и правата на потребителите. Това могат да бъдат правила и спецификации, които са хармонизирани на равнище ЕС, или които се прилагат от отделни държави членки, но са признати от ЕС; това се нарича взаимно признаване. Можете да прочетете повече по темата за правилата и спецификациите за продукти.

Всички клиенти в ЕС са равни

Въпреки че свободно можете да определяте вашите условия за продажба, включително ограниченията относно доставките, всички ваши клиенти в ЕС трябва да имат същия достъп до стоките като вашите местни клиенти.

Ако предлагате специална цена, промоция или условия за продажба, те трябва да са достъпни за всички ваши клиенти, независимо от това в коя страна от ЕС се намират или от тяхното гражданство, местопребиваване или място на установяване.

Правилата важат за онлайн и офлайн сделки, в случай че продажбите са на крайния потребител (лице или предприятие, което не възнамерява да препродава, променя, преработва или отдава под наем своите покупки).

Достъп до онлайн интерфейс

Вашите клиенти трябва да имат достъп до всяка версия на вашия уебсайт, до която пожелаят, например ако използват адреса на испанската версия на вашия сайт от Италия, не бива автоматично да бъдат пренасочвани към италианската версия. Те трябва да ви дадат съгласието си, преди да ги пренасочите, и имат право да оттеглят съгласието си по всяко време.

Продажба на стоки без доставка

Ако предлагате услуга за получаване на стоки на място, трябва да осигурите възможност на клиентите от страни от ЕС, за които не предлагате доставка, да поръчват продукти от вашия уебсайт и сами да организират доставката или вземането.

Подаване на отчети за движението на стоки

Ако извършвате износ от и/или внос в ЕС над определена стойност, трябва да представите статистически отчет за вашите търговски потоци в ЕС.

Праговете, чието преминаване ви задължава да представите отчет, се определят ежегодно от всяка страна от ЕС (обикновено през последното тримесечие) и важат за цялата следваща календарна година. Съществуват отделни прагове (те могат да бъдат различни) за износа (изпратени стоки) и вноса (получени стоки).

Прагове за освобождаване

ИНТРАСТАТ: Праг за освобождаване (по държави) 2019 г. — Получени стоки — евро 2019 г. — Получени стоки — нац. валута 2019 г. — Изпратени стоки — евро 2019 г. — Изпратени стоки — нац. валута
Австрия  750 000  750 000  750 000  750 000
Белгия 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
България  235 194  460 000  143 163  280 000
Кипър  160 000  160 000  55 000  55 000
Чешка република  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
Германия  800 000  800 000  500 000  500 000
Дания  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
Естония  230 000  230 000  130 000  130 000
Гърция  150 000  150 000  90 000  90 000
Испания  400 000  400 000  400 000  400 000
Финландия  600 000  600 000  600 000  600 000
Франция  460 000  460 000  460 000  460 000
Хърватия  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
Унгария  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
Ирландия  500 000  500 000  635 000  635 000
Италия  800 000  800 000  400 000  400 000
Литва  250 000 250 000  150 000  150 000
Люксембург  200 000  200 000  150 000  150 000
Латвия  200 000  200 000  100 000  100 000
Малта 700 700 700 700
Нидерландия 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
Полша  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
Португалия  350 000  350 000  250 000  250 000
Румъния  193 690  900 000  193 690  900 000
Швеция 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
Словения  140 000  140 000  220 000  220 000
Словакия  200 000  200 000  400 000  400 000
Обединено кралство 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Кога влиза в сила вашето задължение за представяне на отчети?

„Вашата" страна членка определя праг, който е приложим за дадена календарна година.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2019 г. в размер на 100 000 евро. Ако през 2018 г. вашият внос е надхвърлил 100 000 евро, трябва да представите отчет от януари 2019 г. нататък.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2018 г. в размер на 100 000 евро. От януари до юни 2018 г. общият ви внос е на стойност 90 000 евро. През юли внасяте стоки за още 15 000 евро. Тъй като сте надхвърлили прага през юли 2018 г., трябва да започнете да представяте отчети от този месец нататък. В такъв случай вашата първа декларация в Интрастат ще бъде свързана с вноса през юли в размер на 15 000 евро.

Може да се наложи да представите отчет за движението на стоки към или от държави от ЕС, в които вашето дружество няма представителство.

Лична история

Подаване на отчети за движението на стоки

През една календарна година австрийска компания за облекло транспортира стоки на стойност 400 000 евро от САЩ до Австрия през пристанището Лейшоеш, Португалия.

Стойността на стоките, изпратени от Португалия до Австрия, е над прага във връзка със задълженията за докладване за изпращане на стоки, установен в Португалия (250 000 евро), поради което австрийската компания е трябвало да представи отчет пред португалските власти. Не е било необходимо да се докладва за стоките, пристигнали в Австрия през тази календарна година, тъй като прагът за докладване в Австрия за получени стоки е 750 000 евро, което е над стойността на транспортираните стоки.

Ето защо, въпреки че компанията е установена в Австрия, в този случай отчет за стоките е бил представен само в Португалия.

Кой трябва да подава отчет?

Предприятията и физическите лица, регистрирани по ДДС, които изпращат и/или получават стоки — когато изпратените или получените стоки надхвърлят определения годишен праг.

Можете да се обърнете към специализирана компания, която да ви представлява и да представя отчети от ваше име

Кога трябва да се отчитате?

Кои търговски потоци трябва да се отчитат?

Физическото движение на стоки от страната членка на изпращане до страната членка на получаване (и обратното).

Ако имате разрешение за митническата процедура на активно усъвършенстванеfrdeen и необработените/обработените стоки се движат между страните от ЕС, вие сте задължен да представите отчети за тези движения.

Забележка: Ако предлагате само трансгранични услуги, които не включват трансгранично движение на стоки, не е необходимо да подавате отчети в системата Интрастат.

Какви данни трябва да се подават?

Вашите месечни отчети в Интрастат трябва да включват следните данни:

(ако стойността е свързана с преработвателни дейности, ще трябва да получите стойността на преработените стоки и след това да изчислите стойността на непреработените стоки плюс стойността, добавена по време на преработката, например за материали и заплащане).

Пример: имате договор за поставяне на покритие на метални тръби, които ви се изпращат от друга страна членка. Стойността, която трябва да посочите в отчета си за вашия внос, ще бъде стойността на тръбите преди поставянето на покритието; за вашия износ трябва да посочите в отчета стойността на тръбите след поставянето на покритието (тази стойност ще включва стойността на тръбите преди поставянето на покритието плюс всички допълнителни разходи: такси за услуги и материали).

Може да поискат от вас да предоставите допълнителна информация, като условия за доставка съгласно вашето договорно споразумение (например франко завод, CIF цена, франко борд) или вид транспорт (например морски/автомобилен/железопътен).

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: