Senast kontrollerat: 20/10/2022

Sälja varor i EU

Om du har ett företag som handlar inom Europa kan du dra nytta av EU:s inre marknad och vissa handelsordningar med andra europeiska länder. Det innebär att de flesta varor kan förflyttas fritt utan några extra kostnader eller kvantitativa begränsningar. Detta kallas fri rörlighet för varor. Vissa varor, t.ex. punktskattebelagda varor och kemikalier omfattas dock av extra regler. Du har också olika momsskyldigheter beroende på vad du säljer, till vem och vart varorna transporteras.

Varning

Tullformaliteterna måste fullgöras när varor importeras eller exporteras en mellan EU och länder utanför EU (även de som omfattas av den fria rörligheten för varor, dvs. EES-länderna, Schweiz, Turkiet, Andorra och San Marino).

EU:s produktregler och föreskrifter

Innan du släpper ut varor på EU-marknaden måste du se till att de uppfyller EU:s krav som ska skydda konsumenterna, miljön och människors och djurs hälsa. Det finns regler och specifikationer som gäller i hela EU, men också nationella regler som erkänns av EU enligt principen om ömsesidigt erkännande. Läs mer om produktregler och specifikationer

Alla kunder i EU är jämlika

Du får själv fastställa dina allmänna försäljnings- och leveransvillkor, men alla kunder i EU ska ha samma tillgång till varorna som dina lokala kunder.

Specialpriser, rabatter och särskilda försäljningsvillkor ska gälla för alla kunder oavsett deras nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

Reglerna gäller försäljning på och utanför nätet till slutanvändare (dvs. privatpersoner eller företag som inte har för avsikt att sälja varan vidare, omvandla den, bearbeta den, hyra ut den eller lägga ut den på underentreprenad).

Åtkomst till webbplatser

Dina kunder ska kunna gå in på alla versioner av din webbplats. Om de t.ex. vill gå in på den spanska sidan (med domännamnet .es) ska de inte automatiskt omdirigeras till den italienska sidan bara för att de befinner sig i Italien. De måste ge sitt samtycke till en eventuell omdirigering och får ändra sig när som helst.

Försäljning av varor utan leverans

Du måste se till att de kunder som bor i EU-länder dit du inte levererar kan beställa varor från din webbplats och själva ordna med leverans eller hämtning.

Rapportera varuförflyttningar

Om du exporterar eller importerar varor över ett visst värde inom EU måste du rapportera dina handelsflöden så att de kommer med i statistiken.

Varje år (oftast det sista kvartalet) fastställer EU-länderna själva tröskelvärdena för rapporteringsskyldigheten. Värdena gäller för hela det påföljande kalenderåret. Separata värden (som kan skilja sig åt) gäller för export (avsändande) och import (mottagande).

Tröskelvärden för rapportering

Intrastat: Tröskelvärde (per land) 2021 – Mottagande – euro 2021 – Mottagande – nationell valuta 2021 – Avsändande – euro 2021 – Avsändande – nationell valuta
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

När ska man rapportera?

Ditt EU-land fastställer ett tröskelvärde för ett visst kalenderår.

Exempel: Ditt EU-lands importtröskelvärde för 2019 är 100 000 euro. Om du under 2018 importerade för mer än 100 000 euro ska du rapportera från januari 2019 och framåt.

Exempel: Ditt EU-lands importtröskelvärde för 2018 är 100 000 euro. Från januari till juni 2018 importerade du för totalt 90 000 euro. I juli importerade du varor för ytterligare 15 000 euro. Eftersom du överskred tröskelvärdet i juli måste du rapportera från juli och framåt. Din första Intrastatdeklaration gäller alltså importen för 15 000 euro i juli.

Du kan behöva rapportera varuförflyttningar till eller från EU-länder där ditt företag inte är baserat.

Exempel från verkligheten

Rapportera varuförflyttningar

Under ett kalenderår skeppade ett österrikiskt klädföretag varor för 400 000 euro från USA till Österrike via hamnen Leixões i Portugal.

Värdet på varorna som skickades från Portugal till Österrike översteg tröskelvärdet för avsändande från Portugal (250 000 euro). Det österrikiska företaget blev därför tvunget att lämna in en rapport till de portugisiska myndigheterna. Däremot behövde man inte rapportera varorna när de kom fram till Österrike för kalenderåret, eftersom det österrikiska tröskelvärdet för mottagande är 750 000 euro, vilket är mer än värdet på de skeppade varorna.

Så trots att företaget är etablerat i Österrike behövde det bara rapportera i Portugal.

Vem ska rapportera?

Företag och enskilda som är momsregistrerade och som skickar eller tar emot varor i en omfattning som överstiger de årliga tröskelvärdena.

Du kan be ett specialiserat företag att rapportera åt dig.

När ska man rapportera?

Vilka handelsflöden ska rapporteras?

All förflyttning av varor från ett EU-land till ett annat ska rapporteras.

Om du har tillstånd för tullförfarandet med aktiv förädling – och de obearbetade/bearbetade varorna förflyttas mellan medlemsländer – måste du rapportera förflyttningarna.

Obs: Handel med tjänster som inte innebär någon förflyttning av varor över gränsen, behöver inte rapporteras i Intrastat.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Din månadsrapport ska innehålla följande:

(Om värdet gäller bearbetning måste du först ta reda på värdet på de bearbetade varorna och sedan räkna ut värdet på de obearbetade varorna plus det värde som eventuellt tillkommit under bearbetningen, t.ex. för material och löner)

Exempel: Du har ett avtal om att belägga metallrör som skickas till dig från ett annat EU-land. För importen ska du rapportera värdet på de obearbetade rören. För exporten ska du rapportera värdet på de bearbetade, belagda rören (som är värdet på de obearbetade rören plus eventuella extra kostnader för löner och material).

Ibland måste du lämna ytterligare uppgifter om t.ex. leveransvillkoren i avtalet (t.ex. fritt fabrik, fritt ombord samt kostnader, försäkring och frakt) eller transportsätt (t.ex. sjö-, väg- eller järnvägstransport).

Nationella myndigheter har verktyg som kan hjälpa företagen med rapporteringen i Intrastat. Se hur olika länder tillämpar Intrastatsystemet på webbplatserna nedan.

Välj land

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiskt småmålsförfarande

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida