Senast kontrollerat: 10/05/2019

Sälja varor i EU

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Om du har ett företag som handlar inom Europa kan du dra nytta av EU:s inre marknad och vissa handelsordningar med andra europeiska länder. Det innebär att dina varor kan förflyttas fritt utan några extra kostnader eller kvantitativa begränsningar. Detta kallas fri rörlighet för varor.

Tullformaliteterna måste fullgöras när varor importeras eller exporterasen mellan EU och länder utanför EU (även de som omfattas av den fria rörligheten för varor, dvs. EES-länderna, Schweiz, Turkiet, Andorra och San Marino).

EU:s produktregler och föreskrifter

Innan du släpper ut varor på EU-marknaden måste du se till att de uppfyller EU:s krav som ska skydda konsumenterna, miljön och människors och djurs hälsa. Det finns regler och specifikationer som gäller i hela EU, men också nationella regler som erkänns av EU enligt principen om ömsesidigt erkännande. Läs mer om produktregler och specifikationer

Alla kunder i EU är jämlika

Du får själv fastställa dina allmänna försäljnings- och leveransvillkor, men alla kunder i EU ska ha samma tillgång till varorna som dina lokala kunder.

Specialpriser, rabatter och särskilda försäljningsvillkor ska gälla för alla kunder oavsett deras nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

Reglerna gäller försäljning på och utanför nätet till slutanvändare (dvs. privatpersoner eller företag som inte har för avsikt att sälja varan vidare, omvandla den, bearbeta den, hyra ut den eller lägga ut den på underentreprenad).

Åtkomst till webbplatser

Dina kunder ska kunna gå in på alla versioner av din webbplats. Om de t.ex. vill gå in på den spanska sidan (med domännamnet .es) ska de inte automatiskt omdirigeras till den italienska sidan bara för att de befinner sig i Italien. De måste ge sitt samtycke till en eventuell omdirigering och får ändra sig när som helst.

Försäljning av varor utan leverans

Du måste se till att de kunder som bor i EU-länder dit du inte levererar kan beställa varor från din webbplats och själva ordna med leverans eller hämtning.

Rapportera varuförflyttningar

Om du exporterar eller importerar varor över ett visst värde inom EU måste du rapportera dina handelsflöden så att de kommer med i statistiken.

Varje år (oftast det sista kvartalet) fastställer EU-länderna själva tröskelvärdena för rapporteringsskyldigheten. Värdena gäller för hela det påföljande kalenderåret. Separata värden (som kan skilja sig åt) gäller för export (avsändande) och import (mottagande).

Tröskelvärden för rapportering

Intrastat: Tröskelvärde (per land) 2019 – Mottagande – euro 2019 – Mottagande – nationell valuta 2019 – Avsändande – euro 2019 – Avsändande – nationell valuta
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

När ska man rapportera?

Ditt EU-land fastställer ett tröskelvärde för ett visst kalenderår.

Exempel: Ditt EU-lands importtröskelvärde för 2016 är 100 000 euro. Om du under 2015 importerade för mer än 100 000 euro ska du rapportera från januari 2016 och framåt.

Exempel: Ditt EU-lands importtröskelvärde för 2015 är 100 000 euro. Från januari till juni 2015 importerade du för totalt 90 000 euro. I juli importerade du varor för ytterligare 15 000 euro. Eftersom du överskred tröskelvärdet i juli måste du rapportera från juli och framåt. Din första Intrastatdeklaration gäller alltså importen för 15 000 euro i juli.

Du kan behöva rapportera varuförflyttningar till eller från EU-länder där ditt företag inte är baserat.

Exempel från verkligheten

Ett österrikiskt klädföretag köper varor från USA och tullklarerar i Nederländerna (företaget måste i så fall ha ett nederländskt momsregistreringsnummer, men behöver inte vara registrerat i Nederländerna).

Efter tullklareringen skickar det österrikiska företaget varorna från Nederländerna till Österrike, vilket klassificeras som ett avsändande inom EU i Nederländerna. Om det österrikiska företaget under rapporteringsåret skickar varor från Nederländerna som överstiger tröskelvärdet (1 200 000 euro) ska företaget rapportera handelsflödet i Nederländerna.

På grund av att tröskelvärdena skiljer sig åt mellan EU-länderna kan dock det österrikiska företaget komma att undantas från skyldigheten att rapportera mottagandet i Österrike (i det här fallet 750 000 euro) där företaget är registrerat.

Vem ska rapportera?

Företag och enskilda som är momsregistrerade och som skickar eller tar emot varor i en omfattning som överstiger de årliga tröskelvärdena.

Du kan be ett specialiserat företag att rapportera åt dig.

När ska man rapportera?

Vilka handelsflöden ska rapporteras?

All förflyttning av varor från ett EU-land till ett annat ska rapporteras.

Om du har tillstånd för tullförfarandet med aktiv förädlingfrdeen – och de obearbetade/bearbetade varorna förflyttas mellan medlemsländer – måste du rapportera förflyttningarna.

Obs: Handel med tjänster som inte innebär någon förflyttning av varor över gränsen, behöver inte rapporteras i Intrastat.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Din månadsrapport ska innehålla följande:

(Om värdet gäller bearbetning måste du först ta reda på värdet på de bearbetade varorna och sedan räkna ut värdet på de obearbetade varorna plus det värde som eventuellt tillkommit under bearbetningen, t.ex. för material och löner)

Exempel: Du har ett avtal om att belägga metallrör som skickas till dig från ett annat EU-land. För importen ska du rapportera värdet på de obearbetade rören. För exporten ska du rapportera värdet på de bearbetade, belagda rören (som är värdet på de obearbetade rören plus eventuella extra kostnader för löner och material).

Ibland måste du lämna ytterligare uppgifter som leveransvillkoren i avtalet (t.ex. fritt fabrik, fritt ombord samt kostnader, försäkring och frakt) eller transportsätt (t.ex. sjö-, väg- eller järnvägstransport).

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: