Senast kontrollerat: 07/04/2022

Ärva någon som bott utomlands

När du ärver en anhörig är det i regel någon av följande instanser som handlägger arvet:

Den myndighet som handlägger arvet tillämpar vanligtvis den nationella lagstiftningen i det land där den avlidne senast var bosatt, om denne inte har valt en annan lag så att lagen i det land där personen var medborgare ska tillämpas i stället.

Arvtagarna kan välja domstol i vissa fall

Om en arvstvist måste lösas i domstol ska du som arvinge normalt sett gå till domstolen i det land där den avlidne senast var bosatt.

Men om den avlidne har valt att medborgarlandets lagstiftning ska tillämpas på arvet (om det är ett EU-land) kan du och de andra arvingarna eller berörda parterna enas om att gå till domstolen i det EU-landet.

Alla berörda parter måste enas om valet av domstol.

Godta eller avstå från arv

Den nationella lag som ska tillämpas på arvet kan ge dig möjlighet att inför domstol förklara om du godtar eller avstår från ett arv.

Enligt EU-reglerna kan du göra en sådan förklaring inför en domstol i det EU-land där du bor, även om domstolen som handlägger arvet ligger i ett annat EU-land.

Domstolsbeslut i ett annat EU-land

Ett domstolsbeslut om arv som meddelas i ett EU-land erkänns automatiskt i övriga EU-länder utan något särskilt förfarande.

Men om parten i det andra EU-landet inte frivilligt följer domstolsbeslutet kan du ansöka om att beslutet ska förklaras verkställbart, så att polis eller stämningsman kan ingripa för att verkställa det.

Den andra parten får endast överklaga beslutets erkännande eller verkställbarhet av följande skäl:

Varning

Domstolsbeslut i Danmark och Irland omfattas inte av dessa förenklade regler när de ska erkännas eller verkställas i ett annat EU-land.

Europeiskt arvsintyg

Som arvinge kan du behöva bevisa för en myndighet eller bank i ett annat EU-land att du har äganderätt till den avlidnes tillgångar i landet.

Testamentsexekutorn och boutredningsmannen kan också behöva bevisa sin ställning för att kunna utöva sina rättigheter i ett annat EU-land.

Exempel från verkligheten

Piotr kommer från Polen men är utstationerad i Tyskland under ett år och dör där.

Hans fru Gosia bor i Polen och måste få tillgång till hans tyska bankkonto för att kunna betala räkningar och den sista månadshyran.

Banken begär ett officiellt intyg som styrker att hon är Piotrs arvtagare och har rätt att använda pengarna. Byråkratiska problem gör sorgen ännu svårare att uthärda.

Myndigheten i det EU-land där arvet handläggs kan utfärda en nationell handling som styrker din ställning som arvinge, testamentsexekutor eller boutredningsman.

Du kan också be myndigheten att utfärda ett europeiskt arvsintyg.

Fördelen med ett europeiskt arvsintyg är att det har samma verkan i hela EU, oavsett vilket land som har utfärdat det. En nationell handling har däremot olika verkan beroende på i vilket EU-land den har utfärdats. Det kan försena erkännandet av dina rättigheter i ett annat EU-land.

Det europeiska arvsintyget erkänns dessutom i övriga EU-länder utan något särskilt förfarande.

Du kan få ett europeiskt arvsintyg från en domstol i det EU-land som är behörigt att pröva arvet eller från en annan behörig myndighet, till exempel en notarie, i samma land. Om myndigheten vägrar att utfärda ett europeiskt arvsintyg kan du överklaga beslutet.

Den utfärdande myndigheten behåller originalhandlingen och utfärdar bestyrkta kopior till arvingar, testamentsexekutor eller boutredningsman. Intyget är giltigt i sex månader, men giltighetstiden kan förlängas.

Myndigheten kan ändra eller återkalla det europeiska arvsintyget om det visar sig felaktigt.

Exempel från verkligheten

Piotr dog i Tyskland medan han arbetade där tillfälligt. Han hade dock starkare anknytning till Polen, där hans fru Gosia, anhöriga och vänner bodde. Därför handlägger de polska myndigheterna arvet efter Piotr.

Gosia får ett europeiskt arvsintyg från den polska domstolen. Intyget visar att hon har rätt att få tillgång till Piotrs tyska bankkonto och kan använda pengarna för att betala hans räkningar och sista månadshyra.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: