Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 07/04/2022

Piiriüleste pärandiasjade korraldamine

Kui keegi teie perest või lähedastest sureb ning teie olete pärija, saate oma pärandiasju (õigustermin: pärimine) üldjuhul lahendada:

Pärandiasjadega tegelev asutus kohaldab tavaliselt selle riigi õigust, kus lahkunu viimati elas – välja arvatud juhul, kui lahkunu on ise teinud valiku, et tema pärandi suhtes kohaldataks tema kodakondsusjärgse riigi õigust.

Pärijate õigus valida kohus

Kui pärandiasju tuleb lahendada kohtus, peaksite pärijana üldjuhul pöörduma selle ELi liikmesriigi kohtu poole, kus lahkunu viimati elas.

Kui aga lahkunu on varem valinud oma pärandiasjade korraldamiseks oma kodakondsusjärgse riigi õiguse (ning see riik on ELi liikmesriik), saate teie ja teised pärijad ning asjaomased osapooled kokku leppida pärandiasjade korraldamises selle liikmesriigi kohtus, siis.

Kõik asjaosalised peavad kohtu valiku suhtes kokkuleppele jõudma.

Pärandi vastuvõtmine või pärandist loobumine

Pärandi suhtes kohaldatav siseriiklik õigus võib teile anda võimaluse kohtus avaldada, kas võtate pärandi vastu või loobute sellest.

ELi eeskirjade kohaselt saate sellise avalduse teha oma elukohajärgse ELi liikmesriigi kohtus isegi juhul, kui pärandiga tegelev kohus asub teises ELi liikmesriigis.

Teises ELi riigis tehtud kohtuotsuste mõju

ELi liikmesriigis pärandiasjas tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes ELi liikmesriikides ilma erimenetlusteta.

Kuid juhul, kui teises ELi liikmesriigis asuv osapool ei täida vabatahtlikult asjaomast kohtuotsust, saate taotleda kohtuotsuse täitmisele pööramist, et politsei või kohtutäitur saaks seejärel kohtuotsuse jõustamise eesmärgil sekkuda.

Teine pool võib otsuse tunnustamise või täitmisele pööramise vaidlustada üksnes järgmistel põhjustel:

Hoiatus

Ülalkirjeldatud lihtsustatud eeskirju ei kohaldata Taani ja Iirimaa kohtutes tehtud otsuste suhtes, mida on vaja täitmisele pöörata mõnes teises ELi liikmesriigis.

Euroopa pärimistunnistus

Kui olete pärija võib osutuda vajalikuks tõendada teises ELi liikmesriigis asuvale pädevale asutusele või pangale, et teil on õigus lahkunu varale, mis asub selles riigis.

Ka testamenditäitjalt või pärandi hooldajalt võidakse nõuda oma staatuse tõendamist oma õiguste kasutamiseks teises ELi liikmesriigis.

Näide

Poolast pärit Piotr sureb Saksamaal, olles seal lähetatud töötajana elanud ühe aasta.

Gosia, Piotri abikaasa ja pärija, elab Poolas ning Piotri surma järel vajab juurdepääsu mehe Saksa pangakontole, et tasuda arved ning viimase kuu üür.

Pank taotleb ametlikku dokumenti, mis tõendaks, et Gosia on Piotri pärija ning et tal on õigus Piotri kontole juurdepääsuks. Nii võivad haldustõkked muuta leina veelgi valusamaks.

Pärandi- või pärimisasjaga tegelev ELi liikmesriigi asutus saab teile väljastada riikliku dokumendi, mis kinnitab teie staatust pärija, testamenditäitja või pärandi hooldajana.

Teil on samuti võimalus taotleda asjaomaselt asutuselt Euroopa pärimistunnistust.

Euroopa pärimistunnistuse eeliseks on see, et selle mõju on kogu ELis ühesugune, olenemata sellest, millises ELi riigis see on välja antud. Riiklikul dokumendil seevastu on aga erinev mõju, sõltuvalt liikmesriigist, kus see on välja antud; see võib põhjustada viivitusi teie õiguste tunnustamisel teises ELi liikmesriigis.

Lisaks tunnustatakse Euroopa pärimistunnistust teistes ELi liikmesriikides erimenetlusteta.

Euroopa pärimistunnistuse saate ELi liikmesriigis asuvalt kohtult, millel on pädevus lahendada pärandiasja, või mõnelt muult sama riigi pädevalt asutuselt, näiteks notarilt. Te võite esitada kaebuse, kui teile Euroopa pärimistunnistust ei väljastata.

Euroopa pärimistunnistust väljastav asutus hoiab alles selle originaali ning väljastab pärijale, testamenditäitjale või pärandi hooldajale kinnitatud koopia, mis kehtib 6 kuud. Kehtivusaega saab pikendada.

Tunnistuse välja andnud asutus saab Euroopa pärimistunnistust muuta või selle tagasi võtta, kui selgub, et see ei ole korrektne.

Näide

Piotr suri Saksamaal, olles seal ajutiselt elanud ja töötanud. Tema elu oli aga peamiselt Poolas, kus elas tema abikaasa Gosia ning teised pereliikmed ja sõbrad. Seetõttu tegelevad Piotri pärandiasjadega Poola ametiasutused.

Poola kohtud väljastavad Gosiale Euroopa pärimistunnistuse. Ta saab seda kasutada selleks, et tõendada Piotri pangale Saksamaal, et tal on õigus pääseda juurde mehe seal asuvale kontole ning kasutada kontol olevat raha oma surnud abikaasa arvete ja viimase kuu üüri maksmiseks.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: