Viimati ajakohastatud: 24/06/2022

Tarbijalepingud

Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt peavad tarbijatega sõlmitavad lepingud vastama teatavatele õigluse ja läbipaistvuse nõuetele.

Milliseid lepingutingimusi see puudutab?

Järgnev teave puudutab kaupade või teenuste müüki tarbijatele, kes ostavad neid väljaspool oma töökohustusi. See ei kehti, kui müüte midagi teistele ettevõtjatele.

Euroopa Liidu nõuded kehtivad kõikide lepingutingimuste suhtes, mida ei ole tarbijaga eraldi läbi räägitud, nt nagu tavalised eelkoostatud tüüptingimused. Nende hulka ei kuulu lepingu põhisisu ega hinna ja kvaliteedi suhet käsitlevad aspektid.

Kui teil on vaidluse korral vaja tugineda asjaolule, et lepingu üle on eraldi läbi räägitud, peate tõendama, et seda tõesti tehti.

Lepingud peavad olema õiglased

Teie äritegevuses kasutatavate lepingute tüüptingimused, sõltumata sellest, kas neid nimetatakse „üldtingimusteks" või moodustavad nad osa üksikasjalikumast lepingust, peavad olema õiglased.

Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt ei tohi lepingu tüüptingimused:

Ettevõtjana peate tegutsema heas usus ning võtma arvesse tarbijate õigustatud huve, koheldes neid ausalt ja õiglaselt.

Ebaõiglased lepingutingimused ei ole siduvad

Kui konkreetsed lepingutingimused on ebaõiglased, ei ole nad tarbija jaoks siduvad ning te ei saa nõuda nende täitmist, isegi kui tarbija on lepingule alla kirjutanud.

Kui ebaõiglane lepingutingimus ei ole lepingu oluline osa, jääb leping (kuid mitte ebaõiglane tingimus) ülejäänud osas teie ja tarbija jaoks siduvaks.

Lepingutingimused peavad olema läbipaistvad

Lepingud tuleb koostada selges, arusaadavas keeles. Lepingutingimused ei pea olema mitte ainult keeleliselt arusaadavad, vaid tarbija peab suutma mõista ka nende majanduslikke tagajärgi.

Hoiatus

Tähtis on teada, et ebaselgeid tingimusi tõlgendatakse tarbija kasuks.

Näited võimalike ebaõiglaste tingimuste kohta

Lisaks üldistele hea usu ja tasakaalustatuse nõuetele sisaldavad ELi eeskirjad ka loetelu konkreetsetest lepingutingimustest, mida võib lugeda ebaõiglaseks.

Siin on kirjeldatud olukordi, mille puhul võidakse lepingutingimused ELi eeskirjade kohaselt ebaõiglaseks lugeda.

1. Vastutus tarbija surma või vigastuse korral

Tingimused, mis välistavad või piiravad teie kui ettevõtja vastutust juhul, kui tarbija sureb või saab vigastada teie tegevuse või tegematajätmise tõttu.

2. Hüvitise maksmine juhul, kui kaupleja lepingutingimusi ei täida

Tingimused, mis ebamõistlikult välistavad või piiravad tarbija õigust hüvitisele, kui teie kui ettevõtja lepingut ei täida.

3. Lepingust taganemise klausel ettevõtja kasuks

Lepingutingimused, mis võimaldavad müüjal teenuse pakkumisest keelduda vaid seetõttu, et see talle ei sobi, kuid mis jäävad siduvaks tarbija suhtes.

4. Ühepoolne hüvitis tühistamise eest

Tingimused, mis võimaldavad ettevõtjal jätta ettemaksed tagasi maksmata juhul, kui tarbija lepingu tühistab, ilma et tarbijal oleksid samaväärsed õigused juhul, kui kaupleja tellimuse tühistab.

5. Ülemäärane hüvitis

Lepingutingimused, mille kohaselt nõutakse tarbijalt, kes ei täida oma kohustust, ebamõistlikult suure hüvitise maksmist.

6. Ühepoolne tühistamine

Lepingutingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal lepingu ühepoolselt lõpetada, kuid mille kohaselt tarbijal ei ole samu õigusi.

7. Tühistamine lühikese etteteatamisajaga

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal tähtajatu lepingu lühikese etteteatamisajaga lõpetada, välja arvatud juhul, kui see on täielikult põhjendatud.

8. Tähtajaliste lepingute automaatne pikendamine

Lepingutingimused, mille kohaselt tarbija peab teatama oma kavatsusest leping lõpetada, kuid peab seda tegema ebamõistlikult vara.

9. Varjatud tingimused

Tingimused, mis on tarbija suhtes siduvad, ehkki tal ei olnud enne lepingu allkirjastamist mõistlikku võimalust neist teada saada.

10. Ühepoolsed lepingumuudatused

Lepingutingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal lepingut ühepoolselt muuta, välja arvatud juhul, kui lepingus on selleks ette nähtud asjakohane põhjus.

11. Toote või teenuse ühepoolne muutmine

Lepingutingimused, mis võimaldavad toodet või teenust ilma asjakohase põhjuseta ühepoolselt muuta.

12. Hinnamuutused

Tingimused, mis võimaldavad lõpphinna määrata või seda tõsta tarnimise ajal ilma, et tarbijal oleks õigust leping tühistada (kui hind on palju kõrgem, kui algselt kokku lepitud).

13. Lepingu ühepoolne tõlgendamine

Tingimused, mille kohaselt ainult teil kui ettevõtjal on õigus lepingu mis tahes punkti tõlgendada või otsustada selle üle, kas toode või teenus vastab lepingule.

14. Ettevõtte töötajate väidetest taganemine

Tingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal vältida oma töötajate võetud kohustusi või mis näevad selliste kohustuste jaoks ette lisatingimusi.

15. Ühepoolne kohustuste täitmine

Tingimused, mis kohustuvad tarbijat täitma kõiki oma kohustusi ka siis, kui ettevõtja enda omi ei täida.

16. Lepingu üleandmine teisele kauplejale vähem soodsatel tingimustel

Tingimused, mis võimaldavad lepingu ilma tarbija nõusolekuta teisele kauplejale üle anda ning võivad selle muuta tarbija jaoks ebasoodsamaks.

17. Kohtusse pöördumise õiguse piiramine

Tingimused, mis piiravad seda, kuidas ja kus saab tarbija pöörduda kohtusse, või mis kohustavad teda esitama tõendeid, mille esitamise eest vastutab lepingu teine osapool.

Liikmesriikide eeskirjade üksikasjad

Oluline on meeles pidada, et Euroopa Liidu reeglitega ebaõiglaste lepingutingimuste kohta on kehtestatud miinimumnõuded, mida riiklikud õigusaktid võivad veelgi karmistada või laiendada.

Kehtivatest reeglitest täpsema ülevaate saamiseks pöörduge palun oma koduriigis asuva Euroopa ettevõtlusvõrgustiku en esinduse poole.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready on kogu ELi hõlmav programm, mis pakub mikroettevõtjatele ja VKEdele tarbijakaitse õigusnormide kohta tasuta kursusi. Taotlege oma riigis koolitusel osalemist, et teie VKE oleks valmis järgima tarbijakaitse õigusnorme.

Kui eelistate õppida teile sobivas tempos, siis peaksite õppematerjalidele juurdepääsu saamiseks registreeruma. Seejärel saate sooritada e-testi ja teile antakse koolituse läbimist kinnitav tunnistus.

Uurige portaalist Consumer Law Ready en , kuidas registreeruda.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: