Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Bussireisijate õigused

ELi norme bussireisijate õiguste kohta kohaldatakse juhul, kui teie reis algab või lõpeb mõnes ELi riigis, ning eelkõige kohaldatakse neid kaugliini bussiveoteenuste suhtes. Need õigused kehtivad, kui te kasutate liiniveoteenuseid konkreetsetel marsruutidel, kus reisijad võetakse peale ja pannakse maha kindlaks määratud peatustes ja kindla ajakava alusel. Kaugliin tähendab, et kogu bussireisi (mitte teie konkreetse reisi) sõiduplaanijärgne pikkus on 250 km või enam.

Hoiatus

ELi riigid võivad otsustada teha erandi puhtalt riigisiseste liinivedude korral ja selliste veoteenuste korral, mille marsruut kulgeb suures osas väljaspool ELi, kus tehakse ka plaanijärgne peatus. Palun kontrollige seda enne pileti ostmist.

Bussiveoettevõtja peab teile reisi jooksul andma selget ja tõepärast teavet nii osutatava teenuse kui ka reisijate õiguste kohta. Seda teavet tuleb esitada vormis, mis on kättesaadav ka puuetega inimestele.

Mis võib valesti minna?

Kuidas oma õigusi nõuda?

Kui olete arvamusel, et teie õigusi ei ole arvestatud, peaksite esitama bussiveoettevõtjale kaebuse kolme kuu jooksul pärast plaanijärgset teenust, mille käigus probleem ilmnes. Bussiveoettevõtja peab kaebusele reageerima ühe kuu jooksul ning andma teile lõpliku vastuse kolm kuud pärast kaebuse saamist. Kui te ei ole vastusega päri, võite esitada kaebuse oma riigi pädevale ametiasutusele en . See ametiasutus peaks esitama teile oma mittesiduva õigusliku arvamuse selle kohta, kuidas edasi toimida.

Võite ka proovida lahendada vaidluse kohtuvälise menetluse või vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse abil. Kui te ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel. Vaidluste kohtuväline lahendamine ja vaidluste veebipõhine lahendamine on vahendid, mida saavad kasutada ainult ELi elanikud.

Soovi korral võite võtta ka ametlikke õigusmeetmeid ja esitada ELi normide kohase hüvitisnõude Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames. Võite ka anda asja kohtusse riigis, kus bussiveoettevõtja on registreeritud. Tähtajad bussiveoettevõtja vastu hagi esitamiseks liikmesriigi kohtus on igas ELi riigis kindlaks määratud vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Bussireisijate õigustega seotud probleemide korral saate nõu ja abi küsida oma kohalikust Euroopa tarbijakeskusest .

Teie bussireis tühistatakse

Kui teie broneeritud plaanipärane bussireis hilineb või see tühistatakse, peab bussiveo- või terminaliettevõtja teid sellest teavitama võimalikult kiiresti, hiljemalt 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega. Hilinemise korral tuleb teid teavitada eeldatavast väljumise ajast niipea, kui see teave on olemas.

Kui teie kaugliini bussireis (250 km või enam) tühistati ülebroneerimise tõttu või tehnilistel põhjustel, peab bussiveoettevõtja pakkuma teile valiku järgmiste võimaluste vahel:

Kui teie kaugliini bussireis (250 km või enam) tühistatakse ja reisi sõiduplaanijärgne kestus oleks olnud üle 3 tunni, on teil järgmised õigused:

Hoiatus

Kui teie bussireis tühistatakse raskete ilmastikutingimuste või loodusõnnetuse tõttu, ei pea teenuseosutaja majutuskulusid katma.

Teie buss väljub plaanitust hiljem

Kui teie broneeritud plaanipärane bussireis hilineb või see tühistatakse, peab bussiveo- või terminaliettevõtja teid sellest teavitama võimalikult kiiresti, hiljemalt 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega. Hilinemise korral tuleb teid teavitada eeldatavast väljumise ajast niipea, kui see teave on olemas.

Kui teie kaugliini bussireis (250 km või enam) väljub üle kahe tunni pikkuse hilinemisega, peab bussiveoettevõtja pakkuma teile valiku järgmiste võimaluste vahel:

Juhul kui teenuseosutaja teile hilinemise korral selliseid võimalusi ei paku, võite esitada kaebuse hiljem ning nõuda piletiraha tagastamist ning hüvitist suurusega 50% piletihinnast.

Kui teie kaugliini bussireisi (250 km või enam) sõiduplaanijärgne kestus on üle 3 tunni ja väljasõit hilineb üle 90 minuti, on teil lisaks eelnevale järgmised õigused:

Hoiatus

Kui hilinemise põhjuseks on rasked ilmastikutingimused või loodusõnnetus, ei pea teenuseosutaja majutuskulusid katma.

Teie pagas läheb kaotsi või saab õnnetuses kahjustada

Kui kaugliini bussireisi (250 km või enam) ajal toimunud õnnetuses läheb kaotsi või saab kahjustada teie pagas või lähevad kaotsi või saavad kahjustada muud isiklikud esemed, on teil õigus saada hüvitist. Hüvitise täpne summa on kindlaks määratud siseriiklike õigusnormidega, aga selle maksimummäär ei tohiks olla alla 1200 euro pagasiühiku kohta.

Juhul kui kaotsi läheb või kahjustada saab teie ratastool või muu liikumisabivahend, on teil õigus nõuda sisse selle asendamise või parandamise kulud.

Te saate bussiõnnetuses viga

Kui te saate kaugliini bussireisi (250 km või enam) ajal toimunud õnnetuses viga, on teil õigus saada hüvitist. Hüvitise täpne summa on kindlaks määratud siseriiklike õigusnormidega (selle maksimummäär ei tohiks olla alla 220 000 euro reisija kohta).

Bussiveoettevõtja peab samuti aitama osutada esmaabi, näiteks kutsuma kiirabi, ning kandma hoolt teie võimalike muude vahetute praktiliste vajaduste rahuldamise eest, sealhulgas pakkuma teile toitu, kehakatet ja vajaduse korral peavarju.

Te olete raskes bussiõnnetuses surma saanud reisija ülalpeetav

Kui te olete raskes bussiõnnetuses surma saanud reisija ülalpeetav, on teil õigus saada hüvitist, sealhulgas nõuda matusekulude hüvitamist. Hüvitise täpne summa on kindlaks määratud siseriiklike õigusnormidega (selle maksimummäär ei tohiks olla alla 220 000 euro reisija kohta).

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: