Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 21/12/2022

Ebaõiglased lepingutingimused

Elukutseliselt kauplejalt toote või teenuse ostmine tähendab lepingu sõlmimist – olgu see siis spordiklubi liikmeks hakkamine, internetis autokummide tellimine, eluasemelaenu jaoks hüpoteegi seadmine või lihtsalt oma iganädalaste sisseostude tegemine.

ELi õigusnormide kohaselt peavad lepingu tüüptingimused olema õiglased. See nõue kehtib ka siis, kui neid nimetatakse „üldtingimusteks" või kui need moodustavad osa üksikasjalikumast lepingust, mille peate allkirjastama. Lepingus peavad tarbija õigused ja kohustused olema tasakaalus müüjate ja tarnijate õiguste ja kohustustega.

Lepingud tuleb koostada selges, arusaadavas keeles. Ebaselgeid tingimusi tõlgendatakse teie kasuks.

Võimalikud ebaõiglased tingimused

Lisaks üldistele hea usu ja tasakaalustatuse nõuetele sisaldavad ELi eeskirjad ka loetelu konkreetsetest lepingutingimustest, mida võib lugeda ebaõiglaseks. Kui konkreetsed lepingutingimused on ebaõiglased, ei ole nad teie jaoks siduvad ning kaupleja ei saa nõuda nende täitmist.

Siin on kirjeldatud olukordi, mille puhul võidakse lepingutingimused ELi eeskirjade kohaselt ebaõiglaseks lugeda.

1. Vastutus tarbija surma või vigastuse korral

Tingimused, mis välistavad või piiravad kaupleja vastutust juhul, kui tarbija sureb või saab vigastada kaupmehe tegevuse või tegematajätmise tõttu.

Näide

Sam hakkas kohaliku spordiklubi liikmeks. Kui ta tutvus täpsemalt oma liitumislepinguga, sai ta oma üllatuseks teada, et spordiklubi ei võta vastutust mis tahes kahju või vigastuse eest, mis on põhjustatud spordiklubi ruumide ja varustuse kasutamisest.

Ta küsis selle kohta lisateavet riiklikult tarbijaühenduselt, mis andis talle teada, et tingimus, mis välistab kaupleja vastutuse ei ole kehtiv. Riiklik õiguskaitseorgan korraldas Sami kaebuse põhjal uurimise ning kohus keelas kauplejal oma lepingutes sellist tingimust kasutada.

2. Hüvitise maksmine juhul, kui kaupleja ei täida lepingutingimusi

Tingimused, mis ebamõistlikult välistavad või piiravad tarbija õigust hüvitisele, kui kaupleja lepingut ei täida.

Näide

Costas sõitis oma tüdruksõbraga pakettreisile Keeniasse. Ta maksis selle reisi eest 2000 eurot inimese kohta. Puhkus oli katastroof. Lend hilines 12 tundi. Hotelli kliimaseade ei töötanud. Safarireis toimus, aga mitte selles pargis, mis neile oli lubatud.

Nad esitasid reisikorraldajale kaebuse ning taotlesid kokku 5000 euro hüvitamist (4000 eurot paketi eest ja 1000 eurot kaotatud aja ja põhjustatud ebamugavuste eest). Reisikorraldaja nõustus neile hüvitama vaid 1000 eurot, viidates lepingusättele, mille kohaselt on korraldaja vastutus 25% puhkusereisi kogumaksumusest.

Kohalikust tarbijaühendusest öeldi Costasele, et lepingu nõuete täitmata jätmise korral kaupleja vastutust piiravad tingimused on tõenäoliselt ebaõiglased. Costas otsustas anda reisikorraldaja kohtusse, et nõuda oma õiguste kasutamist.

Tutvuge ka oma õigustega, mis teil on pakettreisi ostes.

3. Lepingust taganemise klausel kaupleja kasuks

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal teenuse pakkumisest keelduda vaid seetõttu, et see talle ei sobi, kuid mis jäävad siduvaks tarbija suhtes.

Näide

Liese reisis palju ja otsustas palgata aedniku, kes käiks kord nädalas tema muru niitmas ja lillepeenraid hooldamas. Aednik aga ei ilmunud ühe suvekuu jooksul kohale ja lilled närbusid. Kui Liese esitas selle kohta kaebuse, näitas aednik talle lepingutingimust, mille kohaselt ta ei pidanud kohale tulema, kui ta oli liiga hõivatud teiste klientidega.

Liese väitis aednikule, et vastavalt internetist leitud teabele ei ole see lepingutingimus kehtiv. Tänu sellele jõudsid nad aednikuga hävinud lillede hüvitamise osas kokkuleppele. Samuti sai Liese aednikult ametliku kinnituse, et ta osutab teenuseid kord nädalas.

4. Ühepoolne hüvitis tühistamise eest

Tingimused, mis võimaldavad kauplejal jätta ettemaksed tagasi maksmata juhul, kui tarbija lepingu tühistab, ilma et tarbijal oleksid samaväärsed õigused juhul, kui kaupleja tellimuse tühistab.

Näide

Mary tellis oma uue korteri jaoks köögimööbli. Ta maksis 30% ettemaksu ning ettevõte tuli tema korterisse mõõte võtma. Mööbel tuli valmistada ja paigaldada 8 nädala jooksul.

Pärast kahe kuu möödumist helistas Mary müüjale ja talle öeldi, et kahjuks peab ta mööblit ootama veel mitu kuud. Kuna Mary soovis kolida oma uude korterisse, siis ta tühistas lepingu ja ostis teisest poest mööbli, mis oli juba laos olemas. Seejärel taotles ta oma ettemaksu tagastamist. Müüja keeldus ettemaksu tagastamast, viidates lepingutingimusele, mille kohaselt on müüjal õigus ettemaks tagastamata jätta, kui tarbija lepingu tühistab. Kui Mary tutvus lepinguga lähemalt, avastas ta, et kui müüja oleks otsustanud lepingu tühistada, ei oleks tal olnud õigust samaväärsele hüvitisele.

Mary võttis ühendust riikliku tarbijaühendusega, kust talle öeldi, et selline lepingutingimus oli selgelt ebaõiglane. Seepärast võttis Mary müüjaga uuesti ühendust ja teatas talle, et on konsulteerinud tarbijaühenduse õigusala ekspertidega, ning tal õnnestus ettemaks tagasi saada.

5. Ülemäärane hüvitis

Lepingutingimused, mille kohaselt nõutakse tarbijalt, kes ei täida oma kohustust, ebamõistlikult suure hüvitise maksmist.

Näide

Tom rentis Malaga lennujaamas auto. Ta pidi selle tagastama 3 päeva pärast täispaagiga. Tagastamise päeval sattus ta teel lennujaama liiklusõnnetusest põhjustatud ummikusse. Tom ei soovinud kulutada aega kütusepaagi täitmisele, kuna see oleks tähendanud lennust maha jäämist. Ta tagastas auto pooltühja paagiga. Kui ta koju tagasi jõudis selgus, et ta pidi maksma 45 eurot kütuse eest ning 150 eurot trahvi auto tühja kütusepaagiga tagastamise eest.

Tom võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikugaAva välislingina ning talle öeldi, et selliste ebaproportsionaalselt kõrgete trahvide määramine on ebaõiglane. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku abiga õnnestus Tomil rendiettevõtjalt 100 eurot tagasi saada.

6. Ühepoolne tühistamine

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal lepingu ühepoolselt lõpetada, kuid mille kohaselt tarbijal ei ole samu õigusi.

Näide

Cristina tellis moeloojalt pulmakleidi. Kaks nädalat enne pulmi pidi ta temaga kohtuma, et teha viimane kleidiproov. Kui Cristina helistas kohtumise kokkuleppimiseks, ütles moelooja talle, et ta oli lepingu lõpetanud, ilma et ta oleks esitanud ühtegi mõistlikku põhjendust.

Cristina konsulteeris oma juristist sõbraga, kas moeloojal oli ikka õigus leping niisama lõpetada. Tema sõber selgitas talle, et see oli selgelt ebaõiglane, kuna lepingus ei olnud tingimust, mis oleks Cristinale andnud sama õiguse. Cristina sõber helistas moeloojale ja selgitas õiguslikku olukorda. Moelooja võttis Cristinaga ühendust ja nad leppisid kokku kleidiproovi toimumise ajas. Tema kleit sai valmis vahetult enne pulmi.

7. Tühistamine lühikese etteteatamisajaga

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal tähtajatu lepingu lühikese etteteatamisajaga lõpetada, välja arvatud juhul, kui see on täielikult põhjendatud.

Näide

Nathaliel oli väikese kohaliku internetiteenuse osutajaga leping, mille lõppkuupäev oli kindlaks määramata. Ühel päeval sai ta e-kirjaga teate, et tema leping lõpetatakse alates järgmisest nädalast. Nathalie helistas teenuseosutajale ja palus selgitust, kuid talle ei esitatud ühtegi mõistlikku põhjendust lepingu lõpetamiseks sellise lühikese etteteatamisajaga.

Nathalie võttis ühendust tarbijaühendusega, kust talle öeldi, et tõenäoliselt on selline lepingutingimus ebaõiglane. Seepärast võttis ta uuesti ühendust internetiteenuse osutajaga ning tal õnnestus oma internetitellimust nii palju pikendada, et tal jäi teenusepakkuja vahetamiseks aega.

8. Tähtajaliste lepingute automaatne pikendamine

Lepingutingimused, mille kohaselt tarbija peab teatama oma kavatsusest leping lõpetada, kuid peab seda tegema ebamõistlikult vara.

Näide

Markil oli üheaastane mobiiltelefoni leping, mille ta sõlmis 10 kuud tagasi. Tema naine vahetas hiljuti mobiilsideoperaatorit ja valis operaatori, mis pakkus väga atraktiivseid kobarpakette ja tasuta kõnesid oma võrgus. Mark otsustas uue operaatori valida nii pea, kui tema leping lõpeb. Ta kontrollis oma lepingut ja leidis, et juhul, kui ta sooviks seda lõpetada, peaks ta sellest ette teatama 6 kuud. Kuna ta ei olnud seda teinud, pikenes tema leping automaatselt ühe aasta võrra.

Mark oli pettunud ja võttis ühendust riikliku tarbijaühendusega, kust talle selgitati, et mobiilioperaatori nõue teatada lepingu lõpetamisest nii vara on ebaõiglane. Tarbijaühendus soovitas tal asja kohtusse anda juhul, kui ettevõtja nõuab talt selle ebaõiglase tingimuse täitmist.

9. Varjatud tingimused

Tingimused, mis on tarbija suhtes siduvad, ehkki tal ei olnud enne lepingu allkirjastamist mõistlikku võimalust neist teada saada.

Näide

Monika üüris korteri 3-aastase lepingu alusel. Kuid vaid korterisse sissekolimise järel sai ta teada, et ta pidi kasutama puhastusteenust, mille eest ta pidi lisaks üürile iga kuu veel 100 eurot juurde maksma. Lepingus oli tõepoolest punkt, mis viitas puhastusteenuseid käsitlevale dokumendile. Kuid Monikale ei olnud seda dokumenti kunagi esitatud.

Monika uuris asja internetis ja leidis, et sellised varjatud lepingutingimused on ebaõiglased. Ta teatas korteriomanikule, et selline täiendav kohustus ei ole õiglane, kuna teda sellest enne lepingule alla kirjutamist ei teavitatud. Monika saavutas lõpuks selle, et ta ei pidanud täiendavat tasu maksma.

10. Ühepoolsed lepingumuudatused

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal lepingut ühepoolselt muuta, välja arvatud juhul, kui lepingus on selleks ette nähtud asjakohane põhjus.

Näide

Pavel võttis pangast uue auto ostmiseks laenu. 8 kuu pärast avastas ta, et tema igakuised maksed olid suurenenud.

Kui ta lepingut lähemalt uuris, avastas ta selles tingimuse, mille kohaselt pank võib ühepoolselt intressimäära muuta, ilma et Pavelil oleks võimalus leping lõpetada.

Ta võttis nõu saamiseks ühendust oma kohaliku tarbijaühendusega. Tarbijaühendusest öeldi talle, et kuna lepingus ei olnud tingimust, mille kohaselt Pavel oleks saanud lepingu lõpetada, siis tingimus, mille kohaselt pank sai intressimäära tõsta, oli ebaõiglane. Tarbijaühendus soovitas Pavelil kõrgemat intressimäära mitte maksta ning esitada neile asjakohane ametlik kaebus juhul, kui pank keeldub ebaõiglase lepingutingimuse läbivaatamisest. Pavel järgis nende nõuannet ja asjaomast lepingutingimust muudeti.

11. Toote või teenuse ühepoolne muutmine

Lepingutingimused, mis võimaldavad toodet või teenust ilma asjakohase põhjuseta ühepoolselt muuta.

Näide

Birgit tellis vannitoaplaadid oma renoveeritava vannitoa jaoks. Ta valis valge ja sinise triibuga plaadid. Nelja nädala pärast toimetati plaadid kohale, kuid need olid lihtsad valged triipudeta matid plaadid. Tarnija vastas Birgiti päringule, et tellimusvormil esitatud tingimuste kohaselt oli ettevõtjal õigus asendada toode juhul, kui tal ei olnud võimalik seda mis tahes põhjusel tarnida, samaväärse kvaliteedi ja väärtusega tootega.

Birgit võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikugaAva välislingina ning talle öeldi, et selliseid ühepoolseid muudatusi võimaldavad tingimused tarnitava toote puhul on ebaõiglased. Tarbijakeskuste võrgustiku abiga sai Birgit lõpuks oma raha tagasi.

12. Hinnamuutused

Tingimused, mis võimaldavad lõpphinna määrata või seda tõsta tarnimise ajal ilma, et tarbijal oleks õigust leping tühistada (kui hind on palju kõrgem, kui algselt kokku lepitud).

Näide

Thomas kirjutas alla 5-aastasele lepingule oma uue maja keskküttesüsteemi hoolduseks. 18 kuu pärast avastas ta, et tema igakuine tasu oli ootamatult suurenenud. Kui ta palus selgitust, osutas ettevõtja lepinguklauslile, mille kohaselt on tal õigus küttesüsteemi hooldamise eest hindu tõsta, teatades sellest kirjalikult ette vaid 1 kuu.

Thomas võttis ühendust riikliku tarbijaühendusega, kust talle öeldi, et selline tingimus, mille kohaselt ettevõtja saab tõsta teenuse osutamise hinda, ilma et tarbijal oleks võimalik lepingut lõpetada, on tõenäoliselt ebaõiglane. Thomas otsustas lepingu lõpetada, et mitte kanda ettenägematuid lisakulusid.

13. Lepingu ühepoolne tõlgendamine

Tingimused, mille kohaselt ainult ettevõtjal on õigus lepingu mis tahes punkti tõlgendada või otsustada selle üle, kas toode või teenus vastab lepingule.

Näide

Krisztina tellis spetsiaalse fotoalbumi oma tütre piltidega. Kui ta sai fotoalbumi kätte, avastas ta, et selle kaas ei olnud tema valitud värvi. Ta esitas müüjale selle kohta kaebuse, kuid müüja keeldus tema fotoalbumit uuesti trükkimast. Müüja viitas tellimuses esitatud tingimustele, mille kohaselt on tellimus lepinguga vastavuses juhul, kui müüja nii otsustab.

Krisztina teadis, et sellised tingimused on ebaõiglased ning nõudis, et müüja trükiks tema albumi uuesti või annaks talle raha tagasi. Tänu oma õigustele viitamisele trükiti lõpuks tema album uuesti ilma lisakuludeta.

14. Ettevõtte töötajate väidetest taganemine

Tingimused, mis võimaldavad ettevõtjal vältida oma töötajate võetud kohustusi või mis näevad selliste kohustuste jaoks ette lisatingimusi.

Näide

Jake ostis poest mõned jalatsid. Tal ei olnud aega neid jalga proovida, kuid poemüüja ütles talle, et kui suurus ei sobi, siis ta saab need ümber vahetada. Suurus ei olnud tõesti õige ja Jake viis jalatsid tagasi. Kuid juhataja keeldus neid ümber vahetamast ja näitas talle kirjalikku dokumenti müügitingimuste kohta, milles oli konkreetselt märgitud, et ümbervahetamine ei ole võimalik ning olenemata sellest, mida poemüüja ütles, kehtivad vaid selles dokumendis esitatud eeskirjad.

Jake võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikugaAva välislingina , mis kinnitas talle, et see tingimus on ebaõiglane. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku abiga sai ta peagi oma jalatsid ümber vahetatud.

15. Ühepoolne kohustuste täitmine

Tingimused, mis kohustuvad tarbijat täitma kõiki oma kohustusi ka siis, kui ettevõtja enda omi ei täida.

Näide

Louise tellis ettevõtlusalaste pressiülevaadete uudiskirja. Ta pidi iga päev saama ingliskeelseid ettevõtlusalaseid pressiülevaateid kõigist ELi liikmesriikidest. Kuid vahepeal ei saanud ta kahe või kolme päeva jooksul ühtegi uudiskirja ja alati ei olnud kõik uudised tõlgitud inglise keelde. Ühel kuul sai ta vaid ühe uudiskirja. Kuigi teenus ei toiminud nõuetekohaselt, esitati talle ikka arveid uudiskirja täieliku tellimuse eest. Ta palus tarnijal hinda alandada, et ta saaks maksta vaid nende päevade eest, mil ta ka tegelikult teenust sai. Ettevõtja keeldus sellest, osutades lepingule, mille kohaselt pidi tarbija siiski oma maksekohustusi jätkuvalt täitma isegi, kui teenuse osutamine on ajutiselt häiritud.

Lõpuks sekkus sellesse küsimusse riiklik tarbijaorganisatsioon. Louise'i makstavat tasu vähendati ja teenuseosutaja pidi ebaõiglast lepingutingimust muutma.

16. Lepingu üleandmine teisele kauplejale vähem soodsatel tingimustel

Tingimused, mis võimaldavad lepingu ilma tarbija nõusolekuta teisele kauplejale üle anda ning võivad selle muuta tarbija jaoks ebasoodsamaks.

Näide

Karl tellis uue köögi ettevõtjalt, kes lubas talle anda 10aastase garantii. Köök tuli tema korterisse paigaldada kuue nädala jooksul. Kui paigaldamispäev viimaks kätte jõudis, märkas Karl, et töötajad olid hoopis teisest ettevõttest. Ta küsis neilt selle kohta ja talle kinnitati, et tema leping oli üle antud teisele ettevõttele. Karl helistas, et kontrollida, kas 10aastane garantii ikka kehtib. Uus ettevõte selgitas, et nemad annavad tavapärase kaheaastase garantii ning et Karli leping andis esimesele ettevõttele õiguse kanda õigused ja kohustused üle teisele ettevõttele.

Karl otsis abi oma riiklikult tarbijaühenduselt. Talle öeldi, et lepinguliste õiguste ja kohustuste ülekandmist võimaldav tingimus oli ebaõiglane ning seega kehtetu, kui sellega kaasneb lühem garantii. Seega oli Karlil endiselt õigus 10aastasele garantiile suhetes ettevõttega, millelt ta oli algselt köögi tellinud. Tänu tarbijaühenduse soovitusele õnnestus tal saada garantiipikendus esimeselt ettevõttelt, mis oli kohustatud talle pakkuma vajalikke müügijärgseid teenuseid.

17. Kohtusse pöördumise õiguse piiramine

Tingimused, mis piiravad seda, kuidas ja kus saab tarbija pöörduda kohtusse, või mis kohustavad teda esitama tõendeid, mille esitamise eest vastutab lepingu teine osapool.

Näide

Alain ostis suvepuhkuse veetmiseks lennupileti Pariisist Portosse. Teel lennujaama tekkisid viivitused ühistranspordis ja ta jäi lennujaama 30 minutit hiljaks ning pidi Portosse jõudmiseks lõpuks ostma uue lennupileti. Kui ta kaks nädalat hiljem registreeris end Porto lennujaamas tagasilennule, siis sai ta oma üllatuseks teada, et tema tagasilennu pilet oli tühistatud, sest ta ei olnud kasutanud esimese suuna piletit. Tal ei jäänud muud üle, kui osta samalt lennuettevõtjalt uus pilet.

Pardaleminekul teatas ta lennuteenindajale, et nii pea kui ta Prantsusmaale tagasi jõuab, alustab ta kohtumenetlust hüvitise saamiseks. Lennuteenindaja ütles talle, et lennuettevõtja tüüptingimuste kohaselt saab ta õiguslikke meetmeid võtta vaid Ühendkuningriigis, kus asjaomane lennuettevõtja oli asutatud. Alain luges ettevõtja veebisaidilt tüüptingimusi ja avastas tõepoolest tingimuse, mille kohaselt sai õiguslikke meetmeid võtta vaid Ühendkuningriigi kohtus.

Alain võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikugaAva välislingina , kust talle öeldi, et tingimus, mis piirab tema seaduslikku õigust võtta õiguslikke meetmeid, on ebaõiglane ja kehtetu, nii et ta võis asja anda siiski Prantsusmaa kohtusse. Ta sai samuti teavet selle kohta, et tingimust, mille kohaselt tühistatakse tagasilennu pilet vaid seetõttu, et esimese suuna piletit ei ole kasutatud, võib teatavatel juhtudel käsitada ebaõiglase lepingutingimusena.

Mida teha, kui avastate oma lepingust ebaõiglaseid tingimusi?

Lepingutingimused, mis on ELi õiguse kohaselt ebaõiglased, ei ole tarbija suhtes õiguslikult siduvad. Kui ebaõiglane lepingutingimus ei ole lepingu oluline osa, jääb leping (kuid mitte ebaõiglane tingimus) ülejäänud osas siduvaks. See tähendab näiteks seda, et te ei pea loobuma oma spordiklubi liikmelisusest vaid seetõttu, et üks lepingutingimus on ebaõiglane.

ELi riigid peavad tagama, et tarbijad teaksid, kuidas neid õigusi riikliku õiguse kohaselt kasutada, ning peavad olema kehtestanud menetlused, mis hoiaksid ära ebaõiglaste lepingutingimuste kasutamise ettevõtjate poolt.

Kõikjal ELis vastutavad riiklikud ametiasutused ELi tarbijakaitse-eeskirjade rakendamise eest. Kui leiate, et konkreetne kaupleja on korduvalt rikkunud ELi tarbijakaitse-eeskirju rakendavaid riiklikke õigusakte, sealhulgas ka piiriülesel tasandil, peaksite neile sellest teatama.

Hoiatus

Kui leiate, et mõni lepingutingimus on ebaõiglane, on teil võimalus küsida nõu:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: