Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Töölepingu tingimused

Töötajate värbamisel peate tulevastele töötajatele teatama töölepingu tingimused kirjalikult. Peaksite töötajale töölepingu tingimused andma esimesel tööpäeval või enne seda. Mõnes ELi riigis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) on lubatud töölepingu tingimused uuele töötajale anda üks nädal kuni kaks kuud pärast esimest tööpäeva.

Töölepingus või samaväärses kirjalikus töötingimusi sisaldavas dokumendis, näiteks töölevõtukäskkirjas peab olema vähemalt järgmine teave või tuleb viidata asjaomastele seadustele:

Põhipuhkuse, etteteatamistähtaja, tööaja ja palga puhul piisab, kui viitate asjaomastele riiklikele või kohaliku tasandi õigus- või haldusnormidele.

Hoiatus

Mõnes ELi liikmesriigis kohaldatakse lihtsustatud töötingimusi töötajate suhtes, kes ei tööta ettevõttes kauem kui üks kuu või kes töötavad vähem kui 8 tundi nädalas.

Otsige allpool lisateavet lihtsustatud töötingimuste kohta, mis võiksid teie riigis kehtida:

Valige riik

Teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajad - võrdne kohtlemine ja õigus töötada tööloata

Tööandjana on teil õigus värvata töötajaid mis tahes ELi liikmesriigist. Peate teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijaid kohtlema samaväärselt oma riigist pärit kandidaatidega. Te ei tohi värbamisel rakendada diskrimineerivaid nõudeid, näiteks seoses kodakondsusega. Samuti peate tagama teiste ELi liikmesriikide kodanikele samad töötingimused (palk, tasuline puhkus jne), mis kehtivad teie oma riigi kodanike suhtes. ELi liikmesriigist pärit tööotsijatel ei pea olema tööluba teises liikmesriigis töötamiseks.

Võite paluda teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijatel tõendada tööks vajalikku keeleoskust, kuid asjaomased nõuded peavad mõistlikult töökohale vastama.

Abiks töötajate leidmisel kõikjalt EList on Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES.

Kui teie ettevõte asub piirialal, võite saada EURESE vahendusel ka personalihalduse alaseid nõuandeid seoses naaberriigist tööl käivate töötajatega.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: