Viimati ajakohastatud: 14/02/2023

Sotsiaalkindlustusõigustega seotud standardvormid

Vormid, millega saate tõendada oma sotsiaalkindlustusõigusi ELi riikides elades või töötades

Siin kirjeldatud vormidest on abi olukordades, kus teil tuleb tõendada oma õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele, kui elate või töötate ELi kodanikuna teises ELi liikmesriigis või kui olete seda teinud varem.

Vormid kehtivad juhul, kui elate seaduslikult mõnes ELi liikmesriigis, sõltumata teie kodakondsusest.

Vorm

Sisu

Väljaandev asutus ja kasutusala

A1(endine

E 101

E 103

Kohaldatavate õigusaktide ülevaade. Tõendab, et maksate sotsiaalkindlustusmakseid teises liikmesriigis, nt kui olete lähetatud töötaja või töötate korraga mitmes riigis.

Vormi väljastab sotsiaalkindlustusasutus , mille juures olete oma koduriigis registreeritud.

S1 (endine

E 106

E 109

ja

E 121 – mõnedes asutustes endiselt kasutusel)

Tervisekindlustust tõendav tunnistus kasutamiseks juhul, kui elate väljaspool riiki, kus olete kindlustatud. Kasulik lähetatud või piiriülestele töötajatele, pensionäridele ning avalikele teenistujatele ja nende ülalpeetavatele.

Teavet selle kohta, milline asutus vormi S1 väljastab, saate oma tervisekindlustusasutuselt.

Vorm sobib esitamiseks kõigile tervisekindlustusasutustele teie elukohariigis.

S2(endine

E 112)

Luba saada plaanilist ravi teises ELi või EFTA riigis. Teil on õigus ravile võrdsetel alustel asjaomase riigi elanikega, kuid teil võidakse paluda tasuda osa kuludest ette.

Tervisekindlustusasutus

Esitage vorm tervisekindlustusasutustele riigis, kuhu te ravile lähete.

S3

Tunnistus, mis tõendab tervisekindlustust teie endises töökohariigis. Kasulik pensionile läinud piiriülestele töötajatele, kes ei ole enam oma endises töökohariigis kindlustatud.

Tervisekindlustusasutus

Esitage vorm tervisekindlustusasutustele riigis, kus töötasite piiriülese töötajana.

U1(endine

E 301)

Teie töötushüvitise suuruse arvutamisel arvesse võetavate kindlustusperioodide väljavõte.

Vormi väljastab riiklik tööturuasutus või pädev sotsiaalkindlustusasutus riigis (riikides), kus te viimati töötasite.

Esitage vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kust soovite töötushüvitist saada.

U2(endine

E 303)

Luba saada jätkuvalt töötushüvitist ajal, mil otsite tööd teises liikmesriigis.

Vormi väljastab riiklik tööturuasutus või pädev sotsiaalkindlustusasutus riigis, kus te töötuks jäite.

Esitage vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te tööd otsite.

U3

Asjaolud, mis võivad mõjutada teie õigust töötushüvitisele. Vorm annab teile töötushüvitist maksva riigi tööturuasutustele ülevaate muudatustest teie tööhõiveolukorras, mis võivad kaasa tuua muutusi hüvitise suuruses.

Riiklik tööturuasutus riigis, kus te vormi U2 alusel tööd otsite.

DA1(endine

E 123)

Annab teile õiguse saada ravi eritingimustel, mis kehtivad tavaliselt teises ELi liikmesriigis aset leidvate tööõnnetuste ning tekkivate kutsehaiguste puhul.

Tervisekindlustusasutus

Esitage vorm tervisekindlustusasutustele riigis, kus te viibite.

P1

Pensioniotsuste kokkuvõte annab ülevaate otsustest, mida erinevate ELi liikmesriikide ametiasutused on teie vanadus-, toitjakaotus- või invaliidsuspensioni taotluste kohta teinud.

Pensioniamet, millele esitasite oma pensionitaotluse.

Amet esitab kokkuvõtte pärast seda, kui talle on laekunud otsused, mille on teinud erinevad ametiasutused, mis on teie taotlusega tegelenud.

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: