Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Meremehed ja siseveetranspordi töötajad

Meremehed

Töö- ja puhkeaeg

Kui teie töötajad töötavad merelaeval on nende tavapärane tööaeg 8 tundi päevas ja neil on õigus nädalas ühele puhkepäevale ning puhkeajale riigipühadel.

Riiklike õigusnormidega on tagatud, et pardapersonal järgib maksimaalset lubatud tööaega ja minimaalset puhkeaega:

 • maksimaalne tööaeg on kuni 14 tundi 24tunnise ajavahemiku jooksul ja 72 tundi 7päevase ajavahemiku jooksul;
 • minimaalne puhkeaeg on kuni 10 tundi 24tunnise ajavahemiku jooksul ja 77 tundi 7päevase ajavahemiku jooksul.

Puhkeaja võib jagada kuni kaheks osaks. Sellisel juhul peab üks olema vähemalt 6tunnine, ning kahe järjestikuse puhkeaja vaheline aeg ei või olla üle 14 tunni.

Laeva kaptenil on õigus nõuda pardapersonalilt lisatöötunde, mis on vajalikud, nt laeva, laeval olevate isikute või lasti ohutuse huvides või teiste merehädas olevate laevade või isikute abistamiseks.

Tasustatud põhipuhkus

Peate oma töötajatele andma tasustatud põhipuhkust iga töötatud kuu ja proportsionaalselt mittetäielike kuude kohta vähemalt 2,5 kalendripäeva. Minimaalset tasustatud põhipuhkust ei või asendada hüvitisega, välja arvatud töösuhte lõpetamise korral.

Tööaja registreerimine

Tööandjana peate registreerima teie pardapersonali igapäevase töö- ja puhkeaja. Peate igale pardatöötajale andma tema kohta registreeritud andmete koopia, mille peavad kinnitama laeva kapten ja töötaja ise.

Tervisekontroll

Laeval tööleasumiseks peab pardapersonalil olema kehtiv arstitõend, mis tõendab, et nende tervis on korras nende ülesannete täitmiseks.

Välja arvatud juhtudel, kui nõutakse lühemat kehtivusaega, kehtivad teie töötajate arstitõendid kuni 2 aastat. Kui pardatöötaja on alla 18aastane, kehtib tervisetõend kuni 1 aasta. Pange tähele, et värvinägemistõend võib kehtida kuni 6 aastat.

Kiireloomulistel juhtudel (või kui tõendi kehtivus lõppeb reisi ajal) võib pädev asutus anda loa pardatöötajal töötada ilma kehtiva arstitõendita kuni järgmise külastatava sadamani, kus pardatöötaja saab hankida kvalifitseeritud arstilt arstitõendi tingimusel, et:

 • sellise loa kehtivusaeg ei ole pikem kui 3 kuud ja
 • pardatöötajal on olemas hiljutine aegunud arstitõend.

Tavapäraselt rahvusvahelistel reisidel sõitvatel laevadel töötava pardapersonali arstitõendid peavad olema vähemalt ingliskeelsed.

Kõik pardatöötajad peavad läbima korrapärase tervisekontrolli. Kui vahiteenistuses osalev töötaja kannatab öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb ta võimaluse korral üle viia päevasele tööle.

Vanusepiirid

Laeval ei või töötada alla 16aastased isikud.

Kui võtate tööle alla 18aastase töötaja, ei ole neil lubatud teha öötööd. Öötööks tuleb pidada riiklike eeskirjadega kindlaksmääratud vähemalt 9 järjestikust tundi kestvat tööaega, mis hõlmab tööd ajavahemikus keskööst kuni kl 5ni, nt kl 22st kuni 7ni või kl 20st kuni kl 5ni. 16–18 aastased töötajad võivad öötööd teha ainult juhul, kui nad osalevad koolitusel ning pädev asutus on lubanud teha erandi.

Alla 18aastaste pardatöötajate töölevõtmine on keelatud, kui tööülesanded võivad ohustada nende tervist või heaolu. Keelatud tööülesanded saate teada riiklikest õigusnormidest või pädevalt asutuselt.

Siseveetranspordi sektori töötajad

Tööaeg, tasustatud põhipuhkus ja öötöö

Teie töötajate (laevameeskonna liikmed või pardapersonal) tavapärane tööaeg on 8 tundi päevas. Tööaega võib pikendada, kui 12 kuu jooksul ei ületata keskmiselt 48 töötundi nädalas. 12kuusel ajavahemikul võib tööaeg olla kokku 2304 tundi. Kui töösuhe on lühem kui 12 kuud, peate arvutama maksimaalse lubatud tööaja proportsionaalse arvestuse alusel.

Teie töötajate maksimaalne tööaeg on 24tunnise ajavahemiku jooksul kuni 14 tundi ja 7päevase ajavahemiku jooksul kuni 84 tundi. Kui 4kuuse ajavahemiku jooksul on vastavalt töögraafikule rohkem töö- kui puhkepäevi, ei tohi keskmine nädalane tööaeg ületada 72 tundi.

Teie töötajatel on õigus vähemalt 4nädalasele tasustatud põhipuhkusele või lühema kui aastase töösuhte korral proportsionaalsele osale tasustatud põhipuhkusest. Minimaalset tasustatud põhipuhkust ei või asendada hüvitisega, välja arvatud töösuhte lõpetamise korral.

Seitsmetunnisel ööajal on iganädalane maksimaalne lubatud tööaeg 42 tundi (ajavahemikul kl 22st kuni kl 6ni).

Puhkeaeg

Töötaja võib töötada järjest maksimaalselt 31 päeva.

Kui vastavalt töögraafikule on ette nähtud võrdne arv töö- ja puhkepäevi, peab järjestikku töötatud tööpäevadele vastama võrdne arv järjestikuseid puhkepäevi. See tähenda, et kui teie töötajad töötavad järjest 10 päeva, peate andma neile 10 järjestikust puhkepäeva. Tööpäevadele vahetult järgnevatest järjestikustest puhkepäevadest võib erandi teha tingimusel, et:

 • ei ületata maksimaalset lubatud 31 järjestikust tööpäeva;
 • peate kinni allpool tabelis märgitud minimaalsete järjestikuste puhkepäevade määradest;
 • pikendatud või vahetatud tööpäevade periood tasakaalustatakse arvestusperioodi jooksul.

Kui töögraafikus on ette nähtud rohkem töö- kui puhkepäevi, peate järgima allpool tabelis märgitud minimaalsete järjestikuste puhkepäevade määrasid:

Järjestikust tööpäeva Puhkepäevad
1 kuni 10 0,2 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta
11 kuni 20 0,3 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta
21 kuni 31 0,4 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta

Nagu on märgitud ka eespool, tuleb poolikud puhkepäevad liita järjestikustele puhkepäevadele ja need tuleb töötajatele anda tervete päevade kaupa. Näiteks, kui töötaja töötab 12 järjestikust päeva, on neil õigus 3,6 puhkepäevale. Neil on õigus puhata 3 päeva ja 0,6 päeva liidetakse nende järgmisele puhkeajale.

Teie töötajate puhkeaeg peab olema vähemalt:

 • 10 tundi iga 24tunnise ajavahemiku jooksul, sellest vähemalt 6 tundi korraga ja
 • 84 tundi 7päevase ajavahemiku jooksul.

Hooajatöö

Kui võtate reisilaevale tööle töötajaid hooajaks (vähemalt 9 järjestikusest kuust koosnev ajavahemik 12 kuu sees), ei tohi nende tööaeg ületada:

 • 12 tundi 24tunnise ajavahemiku jooksul;
 • 72 tundi 7päevase ajavahemiku jooksul.

Töötajale tuleb iga töötatud päeva kohta anda 0,2 puhkepäeva. Iga 31päevase perioodi jooksul peavad teie töötajad puhkama 2 päeva.

Tööaja registreerimine

Tööandjana peate registreerima iga töötaja igapäevase töö- ja puhkeaja.

Andmed peavad sisaldama vähemalt järgmist:

 • laeva nimi;
 • töötaja nimi;
 • vastutava kapteni nimi;
 • kuupäev;
 • töö- ja puhkepäevad;
 • päevase töö- ja puhkeaja algus ja lõpp.

Andmeid tuleb pardal hoida vähemalt arvestusperioodi lõpuni ning neid tuleb koos töötajaga korrapäraselt kontrollida. Töötajale tuleb anda koopia tema kohta täidetud vastavate andmete kohta. Töötaja peab koopiat aasta aega alles hoidma.

Tervisekontroll

Igal töötajal on õigus iga-aastasele tasuta tervisekontrollile, mille puhul järgitakse arstisaladuse nõuet. Kui öötöötaja kannatab öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb ta võimaluse korral üle viia päevasele tööle.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: