Viimati ajakohastatud: 05/08/2020

Energiamärgised

Mida Brexit mõjutab?

Energiamärgised näitavad, milline on teie müüdava või toodetava seadme energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni) vastavalt selle energiatarbimisele. Klass A (roheline) on kõige energiasäästlikum ja klass G (punane) kõige suurema energiatarbimisega. Praegu kehtiva korra kohaselt saab konkreetset tüüpi seadmele, mis on jõudnud klassi A, lisada täiendavalt veel järgmised klassid: A+, A++ ja A+++.

Kuna paljude seadmete energiatõhusus pidevalt paraneb, määratakse klasse A+, A++ ja A+++ üha rohkem. On selgunud, et see süsteem ei ole tarbijate jaoks päris üheselt mõistetav ning seepärast otsustati nende klasside kasutamine alates 2021. aastast järk-järgult lõpetada järgmiste toodete puhul:

Uued klassid on A–G (välja jäetakse A+, A++ ja A+++).

Kuidas see kasulik on?

Energiamärgised võimaldavad tarbijatel valida tooted, mis tarbivad vähem energiat ja aitavad seeläbi säästa raha. Märgised võivad ka julgustada ettevõtjaid arendama energiatõhusat tootedisainidefren ning sellesse investeerima.

Millistel toodetel peab olema energiamärgis?

Energiamärgised peavad olema kõigil ELis müüdavatel seadmetel, mille suhtes kehtib märgistamisnõue (või määrus). Need peavad müügikohas olema igal seadmel selgelt esitatud.

Seega kui toodate või impordite majapidamisseadmeid, kontrollige, kas need vastavad kohaldatavale direktiivile ning seotud õigusaktidele.

Tooted, millel peab energiamärgis olema:

 • kliimaseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad keeduseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad
 • ruumi kütteseadmed või veesoojendid
 • lambid
 • kohtkütteseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed
 • tööstuslikud külmutusseadmed
 • tahkekütusekatlad
 • televiisorid
 • pesukuivatid
 • rehvid
 • elamuventilatsiooniseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad

Energiamärgiseid käsitlevaid ELi eeskirju kohaldatakse seadmete ja kõikide muude toodete suhtes, mille kasutamisel on tõenäoliselt otsene või kaudne mõju energia ning muude võimalike ressursside tarbimisele. Neid nimetatakse energiamõjuga toodeteks. Neid eeskirju ei kohaldata kasutatud toodete või inimeste või kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite puhul.

Mida pean tegema?

Kui olete

peaksite hoolitsema selle eest, et teie müüdavatel seadmetel, millel peab olema energiamärgis, on esitatud õige märgis, millel on teave nende tarbitava energia hulga kohta. Samuti peate esitama tehnilise dokumentatsiooni . Peate andma edasimüüjatele märgised ja tooteinfo tasuta (märgised peavad olema kinnitatud nähtavalt ja loetavalt).

Teil on võimalik kasutada energiamärgiste loomiseks veebirakendust Energy Label Generatoren. Selleks on olemas ka InDesign-vormingus energiamärgiste vormiden.

Registreerige oma tooted andmebaasis EPREL 

Alates 1. jaanuarist 2019 peavad tootjad, importijad ja volitatud esindajad registreerima energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL)en enne ELi turul müüki laskmist kõik tooted, millel peab olema energiamärgis.

Kui lasite ELi turule tooteid (millel peab olema energiamärgis):

Enne toodete registreerimist EPRELi andmebaasis tuleb luua EU LOGINi kontoen. Registreerimise kohta leiate kogu teabe EPRELi suunistesten.

Toodete müük internetis või kaugmüügi vahendusel

Peate klientidele esitama tooteinfo ka juhul, kui müüte tooteid internetis või kaugmüügi vahendusel, näiteks telefoni teel või kataloogi kaudu.

Internetimüügi korral:

Pesastatult kuvatavaid nooli ja energiamärgiseid saab luua rakenduse Energy Label Generatoren ja InDesign-vormideen abil.

Mis on delegeeritud määrused?

Et tagada vastavus ELi energiamärgise-eeskirjadele, on seadmete märgistamist käsitlevates delegeeritud määrustes esitatud kriteeriumid, millele teie toode peab vastama. Nende kriteeriumitega määratakse kindlaks:

Teatavate tooterühmade puhul võivad ettevõtjad kindlaks määrata vabatahtlikud kokkulepped. Peaksite kontrollima, kas kehtib mõni selline kokkulepeen.

Samuti peaksite kontrollima, kas toote puhul tuleb järgida ökodisaini ja energiamärgistuse Euroopa standardeid. Standardid aitavad teil ELi energiamärgise-eeskirju järgida.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Märgistust käsitleva teabe kontaktvorm

Esitage oma küsimus märgistust käsitleva teabe kontaktvormi vahendusel.

Jaga lehekülge: