Viimati ajakohastatud: 08/02/2019

Kui teie abikaasa ja lapsed ei ole ELi kodanikud

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui olete ELi kodanik, kes asub teise ELi liikmesriiki elama, töötama või õppima, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Siit leiate teavet selle kohta, kuidas teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed saavad teiega ühineda ka siis, kui nad ei ole ELi kodanikud.

Kui olete ELi kodanik ja te ei ole kunagi elanud mõnes teises ELi liikmesriigis, kohaldatakse teie suhtes vaid siseriiklikke eeskirju.

Kui olete samasooliste abielus ja kolite teise ELi liikmesriiki, peab see riik tunnustama teie abikaasa õigust seal elada. See reegel kehtib ka siis, kui selles riigis samasooliste abielu ei tunnustata.

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Kui teie abikaasal, lastel või lapselastel ei ole ELi kodakondsust, on neil siiski õigus elada koos teiega teises ELi liikmesriigis. Kui nad jäävad riiki vähem kui kolmeks kuuks, siis peab neil olema kehtiv pass ja sõltuvalt riigist võib vaja olla ka sissesõiduviisat.

Lisateave sissesõiduviisa nõuete ja erandite kohta

Enne kui asute teise liikmesriiki elama, uurige sihtriigi konsulaadist, kas teie pereliikmed vajavad sissesõiduviisat ning kaua selle saamine aega võtab.

Riigis viibimisest teatamine

Kui teie abikaasa, lapsed või lapselapsed ei ole ELi kodanikud, nõuavad mõned liikmesriigid, et nad teataksid pädevale ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast saabumist oma viibimisest riigis.

Enne kui lähete teise riiki, uurige selle riigi ametiasutustelt, millal ja mis tingimustel tuleb riigis viibimisest teatada.

Teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed peavad passi alati kaasas kandma.

Mõnes ELi liikmesriigis võidakse neile määrata trahv või neid ajutiselt kinni pidada, kui nad jätavad oma passi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa neid sundida naasma nende koduriiki.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat, lapsi ja lapselapsi kohelda võrdselt selle riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töö leidmise hõlbustamiseks makstavate toetuste, kooliskäimisega jne.

Isegi kui nad viibivad riigis turistidena, ei tohi neilt nõuda nt muuseumi külastamise või transpordipiletite eest suuremat tasu kui kohalikelt elanikelt.

Erandid: kui olete pensionär, võivad mõned ELi liikmesriigid otsustada mitte maksta teile ja teie perele riigis viibimise esimese 3 kuu jooksul sissetulekutoetust.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb neile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Kui te töötate

Kui töötate teises liikmesriigis palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võivad teie abikaasa, ülalpeetavad lapsed ning lapselapsed elada seal koos teiega ilma mingite lisatingimusteta ka juhul, kui nad ei ole ELi kodanikud.

Kui olete pensionil

Kui olete pensionär ja elate teises ELi liikmesriigis, võivad teie abikaasa ning ülalpeetavad lapsed ja lapselapsed elada seal koos teiega ka juhul, kui nad ei ole ELi kodanikud, kuid selleks peab teil enda ja kogu perekonna jaoks olema:

Kui olete üliõpilane

Kui olete üliõpilane ja elate teises ELi liikmesriigis, võivad teie abikaasa ning ülalpeetavad lapsed ja lapselapsed elada seal koos teiega, kui:

Elamisluba

Kui teie abikaasa, lapsed või lapselapsed ei ole ELi kodanikud, peavad nad teie uue elukohariigi pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) taotlema elamisluba kolme kuu jooksul alates riiki saabumisest.

Lisateave selle kohta, kuidas saada elamisluba pereliikmetele, kes ei ole ELi kodanikud.

Võrdne kohtlemine

Uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat, lapsi ja lapselapsi kohelda võrdselt selle riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töö leidmise hõlbustamiseks makstavate toetustega, kooliskäimisega jne.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed võivad elada koos teiega teie uues elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

Näide

Irina on sakslanna ja elab Iirimaal. Tema venelannast ema taotles Iirimaa elamisluba. Selleks nõuti temalt passi andmist ametiasutusele.

Iirimaa ametiasutused ütlesid Irinale, et elamisloa väljaandmiseks võib minna kuni aasta. Irina ema oli mures, et kui ta ei saa oma passi piisavalt kiiresti tagasi, ei ole tal võimalik minna jõuludeks Venemaale või ei saa ta pärast Iirimaale naasta.

Tegelikult on ELi kodakondsuseta pereliikmete elamisõigusega ette nähtud, et Iirimaa ametiasutused peavad elamisloa väljastama 6 kuu jooksul ega tohi selleks ajaks taotleja passi enda kätte jätta.

Surm

Kui elate seaduslikult teises ELi liikmesriigis, kuid surete enne, kui omandate õiguse seal alaliselt elada, võivad teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed sinna elama jääda ka juhul, kui neil ei ole ELi kodakondsust, kuid nad on seal elanud vähemalt aasta enne teie surma.

Riiki elama jäämiseks peavad nad täitma samu tingimusi kui elanikud, kes on ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja nõuetega:

Abielulahutus

Kui lahutate abielu enne uues elukohariigis alalise elamisõiguse omandamist (tavajuhul peate selleks olema riigis elanud vähemalt 5 aastat), võivad teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed sellesse riiki elama jääda ka juhul, kui nad ei ole ELi kodanikud, kuid:

Riiki elama jäämiseks peavad nad täitma samu tingimusi kui elanikud, kes on ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja nõuetega:

Alaline elamisluba

Kui teie abikaasa, lapsed või lapselapsed ei ole ELi kodanikud, omandavad nad siiski õiguse oma elukohariigis alaliselt elada, kui nad on seal seaduslikult elanud vähemalt viis aastat järjest.

Sellisel juhul võivad sinna jääda määramata ajaks, isegi kui nad ei tööta või vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema selle riigi kodanikega võrdsed õigused, toetused ja soodustused.

Nende elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Nad võivad kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui nad elavad väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Surm

Kui töötate või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana teises ELi liikmesriigis, kuid surete enne, kui omandate õiguse seal alaliselt elada, võivad teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed riiki alaliselt elama jääda ka juhul, kui nad ei ole ELi kodanikud, kui:

Alaline elamisluba

Siit leiate juhised, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab teie pereliikmete õigust jääda riiki määramata ajaks.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed võivad koos teiega teises ELi liikmesriigis elada niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: